Untitled

From Sweet Lemur, 4 Months ago, written in Plain Text, viewed 3 times.
URL https://pastebin.freepbx.org/view/e1725560 Embed
Download Paste or View Raw
 1. Ôò¡          ÿÿ  q   hÐb¦; È   È      À?ÕcUš   E ¸ÆA@ @Þ˜À¨
 2. ˬ
 3. &”þˆÉ*œDP è–   Iô¥ÑVÈg"’
 4. –Û*Ä“kÑ£åÆÀì·èXR¬7FCOZ5Tï   ‹¸†Žjw—Ücž¢¥ºp\ÙÅoçtÿX\ß]¬7ˆqzrÌÑ'o ¯³GOãDN¡ƒLÅ8ñ¡1¾ÅÛÐÚ´UXÑR1Óë&þz7GÝT±çÒ­¥{uhÐbk> >   >       ØËŠ¿×j   E  (™­@ €ËÌÀ¨
 5. ˬ
 6. þˆ&”œDÉ*•P      Åá        hÐbB| f   f      ØËŠ¿×j   E  V\  €ÕÀ¨
 7. ÿÿÿÿÞ©É< BŽi                    â            ©:  S3              hÐbQ| f   f      ØËŠ¿×j   E  V\  €ÖÀ¨
 8. ÿÿÿÿÞ¨É< Bój                   €             ©:  S3              iÐbÉø     >   >      ð/tŠcˆ     ð/tŠcˆÀ¨
 9. ½      À¨
 10. ã                  jÐbÿ^ >   >      ð/tŠcˆ     ð/tŠcˆÀ¨
 11. ½      À¨
 12. ã                  jÐbõt >   >       ØËŠ¿×j     ØËŠ¿×jÀ¨
 13. À?ÕcUšÀ¨
 14.                   jÐbÿt ,   ,      À?ÕcUš     À?ÕcUšÀ¨
 15. ØËŠ¿×jÀ¨
 16. jÐbýp f   f      4d©,ä   E  V_Z  €ÏÀ¨
 17. Æÿÿÿÿý^É< BD                    â             ®:  ZOO08052013     kÐbdw >   >      ð/tŠcˆ     ð/tŠcˆÀ¨
 18. ½      À¨
 19. ã                  kÐbh%       f   f      ð/tŠcˆ   E  VÊÚ  €¤WÀ¨
 20. ½ÿÿÿÿÛÉ< B©Œ                    â             ¬:  DESKTOP-9HIK4MF lÐbF f   f      Ùõ‡   E  V]>  €ýÀ¨
 21. ´ÿÿÿÿì²É< Bq                    â             ,  AD-CAD01        nÐbéç  f   f      ØËŠ¿×j   E  V\  €ÔÀ¨
 22. ÿÿÿÿÞ©É< BŽi                    â            ©:  S3              nÐbøç  f   f      ØËŠ¿×j   E  V\  €ÓÀ¨
 23. ÿÿÿÿÞ¨É< Bój                   €             ©:  S3              pÐb–; f   f      4d©,ä   E  V_[  €ÎÀ¨
 24. Æÿÿÿÿý^É< BC                    â             ¯:  ZOO08052013     pÐbb
 25.  >   >       6ªz      6ªzÀ¨
 26. x      À¨
 27. %…òÌ”’           pÐb}è g  g       6ªz   E W  @ @ +À¨
 28. xˬ
 29.  ÄCK5INVITE sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone SIP/2.0
 30. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.120:2048;branch=z9hG4bK-14lfqo1piky4;rport
 31. From: <sip:2@192.168.10.2>;tag=dil8b98bd2
 32. To: <sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone>
 33. Call-ID: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 34. CSeq: 1 INVITE
 35. Max-Forwards: 70
 36. Contact: <sip:2@192.168.10.120:2048;line=qfucaqmv>;reg-id=1
 37. P-Key-Flags: keys="3"
 38. User-Agent: snom300/7.3.30
 39. Accept: application/sdp
 40. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
 41. Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
 42. Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
 43. Session-Expires: 3600;refresher=uas
 44. Min-SE: 90
 45. Content-Type: application/sdp
 46. Content-Length: 372
 47.  
 48. v=0
 49. o=root 214216874 214216874 IN IP4 192.168.10.120
 50. s=call
 51. c=IN IP4 192.168.10.120
 52. t=0 0
 53. m=audio 57574 RTP/AVP 0 8 9 99 3 18 4 101
 54. a=rtpmap:0 pcmu/8000
 55. a=rtpmap:8 pcma/8000
 56. a=rtpmap:9 g722/8000
 57. a=rtpmap:99 g726-32/8000
 58. a=rtpmap:3 gsm/8000
 59. a=rtpmap:18 g729/8000
 60. a=rtpmap:4 g723/8000
 61. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 62. a=fmtp:101 0-16
 63. a=ptime:20
 64. a=sendrecv
 65. pÐb‰é ?  ?     À?ÕcUš   E`/y  @áÀ¨
 66. ˬ
 67. xÄ —÷SIP/2.0 401 Unauthorized
 68. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.120:2048;branch=z9hG4bK-14lfqo1piky4;received=192.168.10.120;rport=2048
 69. From: <sip:2@192.168.10.2>;tag=dil8b98bd2
 70. To: <sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone>;tag=as3608bda5
 71. Call-ID: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 72. CSeq: 1 INVITE
 73. Server: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 74. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 75. Supported: replaces, timer
 76. WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="12278df2"
 77. Content-Length: 0
 78.  
 79. pÐbh
 80.  §  §       6ªz   E —  @ @¢ëÀ¨
 81. xˬ
 82.  Äƒ,lACK sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone SIP/2.0
 83. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.120:2048;branch=z9hG4bK-14lfqo1piky4;rport
 84. From: <sip:2@192.168.10.2>;tag=dil8b98bd2
 85. To: <sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone>;tag=as3608bda5
 86. Call-ID: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 87. CSeq: 1 ACK
 88. Max-Forwards: 70
 89. Contact: <sip:2@192.168.10.120:2048;line=qfucaqmv>;reg-id=1
 90. Content-Length: 0
 91.  
 92. pÐbX%
 93.           6ªz   E   @ @Ÿ}À¨
 94. xˬ
 95.  ÄñaINVITE sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone SIP/2.0
 96. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.120:2048;branch=z9hG4bK-va8r0zv849pl;rport
 97. From: <sip:2@192.168.10.2>;tag=dil8b98bd2
 98. To: <sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone>
 99. Call-ID: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 100. CSeq: 2 INVITE
 101. Max-Forwards: 70
 102. Contact: <sip:2@192.168.10.120:2048;line=qfucaqmv>;reg-id=1
 103. P-Key-Flags: keys="3"
 104. User-Agent: snom300/7.3.30
 105. Accept: application/sdp
 106. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
 107. Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
 108. Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
 109. Session-Expires: 3600;refresher=uas
 110. Min-SE: 90
 111. Authorization: Digest username="2",realm="asterisk",nonce="12278df2",uri="sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone",response="45b7d1fdbe1441b208f40233657e79ae",algorithm=MD5
 112. Content-Type: application/sdp
 113. Content-Length: 372
 114.  
 115. v=0
 116. o=root 214216874 214216874 IN IP4 192.168.10.120
 117. s=call
 118. c=IN IP4 192.168.10.120
 119. t=0 0
 120. m=audio 57574 RTP/AVP 0 8 9 99 3 18 4 101
 121. a=rtpmap:0 pcmu/8000
 122. a=rtpmap:8 pcma/8000
 123. a=rtpmap:9 g722/8000
 124. a=rtpmap:99 g726-32/8000
 125. a=rtpmap:3 gsm/8000
 126. a=rtpmap:18 g729/8000
 127. a=rtpmap:4 g723/8000
 128. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 129. a=fmtp:101 0-16
 130. a=ptime:20
 131. a=sendrecv
 132. pÐbâ'
 133.  Æ   Æ               E  ¶h!@ @Ô    ®‚—´ÃÀÒlကþª  
 134. Q¨ùPþîEvent: ExtensionStatus
 135. Privilege: call,all
 136. Exten: 2
 137. Context: ext-local
 138. Hint: SIP/2&Custom:DND2,CustomPresence:2
 139. Status: 1
 140.  
 141. pÐb    (
 142.  %  %              E h"@ @Ó¾    ®‚—´ÃÀžÒlကÿ  
 143. Q¨ùPþîEvent: QueueMemberStatus
 144. Privilege: agent,all
 145. Queue: 100
 146. Location: Local/2@from-queue/n
 147. MemberName: 2
 148. StateInterface: hint:2@ext-local
 149. Membership: static
 150. Penalty: 0
 151. CallsTaken: 0
 152. LastCall: 0
 153. Status: 2
 154. Paused: 0
 155.  
 156. pÐb(
 157.  &  &              E h#@ @Ó¼    ®‚—´ÃÁÒlကÿ
 158.  
 159. Q¨ùPþîEvent: Newchannel
 160. Privilege: call,all
 161. Channel: SIP/2-000000e1
 162. ChannelState: 0
 163. ChannelStateDesc: Down
 164. CallerIDNum: 2
 165. CallerIDName: 2
 166. AccountCode:
 167. Exten: 07973123025
 168. Context: from-internal
 169. Uniqueid: 1645727856.585
 170.  
 171. pÐb(
 172.  D   D               E  4‚D@ @º}    ‚—®Òlá´ÃÀž€„wF  
 173. Q¨ùQ¨ùpÐb$(
 174.  D   D               E  4‚E@ @º|    ‚—®Òlá´ÃÁ€„ve  
 175. Q¨ùQ¨ùpÐb*(
 176.  D   D               E  4‚F@ @º{    ‚—®Òlá´ÃÂa€„uƒ  
 177. Q¨ùQ¨ùpÐbý(
 178.  1  1     À?ÕcUš   E`!z  @á'À¨
 179. ˬ
 180. —éSIP/2.0 100 Trying
 181. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.120:2048;branch=z9hG4bK-va8r0zv849pl;received=192.168.10.120;rport=2048
 182. From: <sip:2@192.168.10.2>;tag=dil8b98bd2
 183. To: <sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone>
 184. Call-ID: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 185. CSeq: 2 INVITE
 186. Server: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 187. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 188. Supported: replaces, timer
 189. Session-Expires: 1800;refresher=uas
 190. Contact: <sip:07973123025@192.168.10.2:5060>
 191. Content-Length: 0
 192.  
 193. pÐbI)
 194.  Õ   Õ               E  Åh$@ @Ô    ®‚—´ÃÂaÒlကþ¹  
 195. Q¨ùQ¨ùEvent: VarSet
 196. Privilege: dialplan,all
 197. Channel: SIP/2-000000e1
 198. Variable: SIPURI
 199. Value: sip:2@192.168.10.120:2048
 200. Uniqueid: 1645727856.585
 201.  
 202. pÐbT)
 203.  D   D               E  4‚G@ @ºz    ‚—®Òlá´ÃÂò€ƒtó  
 204. Q¨ùQ¨ùpÐba)
 205.  Ë   Ë               E  »h%@ @Ô    ®‚—´ÃÂòÒlကþ¯  
 206. Q¨ùQ¨ùEvent: VarSet
 207. Privilege: dialplan,all
 208. Channel: SIP/2-000000e1
 209. Variable: SIPDOMAIN
 210. Value: 192.168.10.2
 211. Uniqueid: 1645727856.585
 212.  
 213. pÐbf)
 214.  D   D               E  4‚H@ @ºy    ‚—®Òlá´ÃÃy€‚tm  
 215. Q¨ùQ¨ùpÐbm)
 216.  Ø   Ø               E  Èh&@ @Ô    ®‚—´ÃÃyÒlကþ¼  
 217. Q¨ùQ¨ùEvent: VarSet
 218. Privilege: dialplan,all
 219. Channel: SIP/2-000000e1
 220. Variable: SIPCALLID
 221. Value: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 222. Uniqueid: 1645727856.585
 223.  
 224. pÐbu)
 225.                  E h'@ @ÓÇ    ®‚—´ÃÄ
 226. Òlကþû  
 227. Q¨ùQ¨ùEvent: ChannelUpdate
 228. Privilege: system,all
 229. Channel: SIP/2-000000e1
 230. Uniqueid: 1645727856.585
 231. Channeltype: SIP
 232. SIPcallid: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 233. SIPfullcontact: sip:2@192.168.10.120:2048;line=qfucaqmv
 234.  
 235. pÐb{)
 236.                  E h(@ @ÓË    ®‚—´ÃÄàÒlကþö  
 237. Q¨ùQ¨ùEvent: Newstate
 238. Privilege: call,all
 239. Channel: SIP/2-000000e1
 240. ChannelState: 4
 241. ChannelStateDesc: Ring
 242. CallerIDNum: 2
 243. CallerIDName: 2
 244. ConnectedLineNum:
 245. ConnectedLineName:
 246. Uniqueid: 1645727856.585
 247.  
 248. pÐb*
 249.                  E h)@ @ÓÀ    ®‚—´ÃÅ®Òlကÿ  
 250. Q¨ùQ¨ùEvent: Newexten
 251. Privilege: dialplan,all
 252. Channel: SIP/2-000000e1
 253. Context: from-internal
 254. Extension: 07973123025
 255. Priority: 1
 256. Application: Macro
 257. AppData: user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,
 258. Uniqueid: 1645727856.585
 259.  
 260. pÐb4*
 261.  D   D               E  4‚I@ @ºx    ‚—®Òlá´ÃƆ€„q^  
 262. Q¨ùQ¨ùpÐbA*
 263.  Ì   Ì               E  ¼h*@ @Ô    ®‚—´ÃƆÒlကþ°  
 264. Q¨ùQ¨ùEvent: VarSet
 265. Privilege: dialplan,all
 266. Channel: SIP/2-000000e1
 267. Variable: MACRO_EXTEN
 268. Value: 07973123025
 269. Uniqueid: 1645727856.585
 270.  
 271. pÐbH*
 272.  Ð   Ð               E  Àh+@ @Ô
 273.     ®‚—´ÃÇÒlကþ´  
 274. Q¨ùQ¨ùEvent: VarSet
 275. Privilege: dialplan,all
 276. Channel: SIP/2-000000e1
 277. Variable: MACRO_CONTEXT
 278. Value: from-internal
 279. Uniqueid: 1645727856.585
 280.  
 281. pÐbN*
 282.  D   D               E  4‚J@ @ºw    ‚—®Òlá´ÃÇš€„pJ  
 283. Q¨ùQ¨ùpÐbi*
 284.  Å   Å               E  µh,@ @Ô    ®‚—´ÃÇšÒlကþ©  
 285. Q¨ùQ¨ùEvent: VarSet
 286. Privilege: dialplan,all
 287. Channel: SIP/2-000000e1
 288. Variable: MACRO_PRIORITY
 289. Value: 1
 290. Uniqueid: 1645727856.585
 291.  
 292. pÐbv*
 293.  Â                  E  ²h-@ @Ô    ®‚—´ÃÈÒlကþ¦  
 294. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 295. Privilege: dialplan,all
 296. Channel: SIP/2-000000e1
 297. Variable: MACRO_DEPTH
 298. Value: 1
 299. Uniqueid: 1645727856.585
 300.  
 301. pÐb*
 302.  ¿   ¿               E  ¯h.@ @Ô    ®‚—´ÃÈ™Òlကþ£  
 303. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 304. Privilege: dialplan,all
 305. Channel: SIP/2-000000e1
 306. Variable: ARG1
 307. Value: LIMIT
 308. Uniqueid: 1645727856.585
 309.  
 310. pÐb¦*
 311.  Â                  E  ²h/@ @Ô    ®‚—´ÃÉÒlကþ¦  
 312. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 313. Privilege: dialplan,all
 314. Channel: SIP/2-000000e1
 315. Variable: ARG2
 316. Value: EXTERNAL
 317. Uniqueid: 1645727856.585
 318.  
 319. pÐb±*
 320.  º   º               E  ªh0@ @Ô    ®‚—´ÃÉ’Òlကþž  
 321. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 322. Privilege: dialplan,all
 323. Channel: SIP/2-000000e1
 324. Variable: ARG3
 325. Value:
 326. Uniqueid: 1645727856.585
 327.  
 328. pÐb+
 329.  Â                  E  ²h1@ @Ô    ®‚—´ÃÊÒlကþ¦  
 330. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 331. Privilege: dialplan,all
 332. Channel: SIP/2-000000e1
 333. Variable: MACRO_DEPTH
 334. Value: 1
 335. Uniqueid: 1645727856.585
 336.  
 337. pÐb+
 338.                  E h2@ @Ó¾    ®‚—´ÃʆÒlကþù  
 339. Q¨úQ¨ùEvent: Newexten
 340. Privilege: dialplan,all
 341. Channel: SIP/2-000000e1
 342. Context: macro-user-callerid
 343. Extension: s
 344. Priority: 1
 345. Application: Set
 346. AppData: TOUCH_MONITOR=1645727856.585
 347. Uniqueid: 1645727856.585
 348.  
 349. pÐbZ+
 350.  Ñ   Ñ               E  Áh3@ @Ô    ®‚—´ÃËWÒlကþµ  
 351. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 352. Privilege: dialplan,all
 353. Channel: SIP/2-000000e1
 354. Variable: TOUCH_MONITOR
 355. Value: 1645727856.585
 356. Uniqueid: 1645727856.585
 357.  
 358. pÐb™+
 359.  Â                  E  ²h4@ @Ô    ®‚—´ÃËäÒlကþ¦  
 360. Q¨úQ¨ùEvent: VarSet
 361. Privilege: dialplan,all
 362. Channel: SIP/2-000000e1
 363. Variable: MACRO_DEPTH
 364. Value: 1
 365. Uniqueid: 1645727856.585
 366.  
 367. pÐb$,
 368.  D   D               E  4‚K@ @ºv    ‚—®Òlá´ÃÌb€„k  
 369. Q¨úQ¨ùpÐb3,
 370.                  E  òh5@ @ÓÎ    ®‚—´ÃÌbÒlကþæ  
 371. Q¨úQ¨úEvent: Newexten
 372. Privilege: dialplan,all
 373. Channel: SIP/2-000000e1
 374. Context: macro-user-callerid
 375. Extension: s
 376. Priority: 2
 377. Application: Set
 378. AppData: AMPUSER=2
 379. Uniqueid: 1645727856.585
 380.  
 381. pÐbE,
 382.  D   D               E  4‚L@ @ºu    ‚—®Òlá´ÃÍ €„j  
 383. Q¨úQ¨úpÐbn,
 384.  ¾   ¾               E  ®h6@ @Ô    ®‚—´ÃÍ Òlကþ¢  
 385. Q¨úQ¨úEvent: VarSet
 386. Privilege: dialplan,all
 387. Channel: SIP/2-000000e1
 388. Variable: AMPUSER
 389. Value: 2
 390. Uniqueid: 1645727856.585
 391.  
 392. pÐb ,
 393.  Â                  E  ²h7@ @Ô    ®‚—´ÃÍšÒlကþ¦  
 394. Q¨úQ¨úEvent: VarSet
 395. Privilege: dialplan,all
 396. Channel: SIP/2-000000e1
 397. Variable: MACRO_DEPTH
 398. Value: 1
 399. Uniqueid: 1645727856.585
 400.  
 401. pÐb-
 402.                  E  ôh8@ @ÓÉ    ®‚—´ÃÎÒlကþè  
 403. Q¨úQ¨úEvent: Newexten
 404. Privilege: dialplan,all
 405. Channel: SIP/2-000000e1
 406. Context: macro-user-callerid
 407. Extension: s
 408. Priority: 3
 409. Application: GotoIf
 410. AppData: 0?report
 411. Uniqueid: 1645727856.585
 412.  
 413. pÐbK-
 414.  Â   Â               E  ²h9@ @Ô
 415.     ®‚—´ÃÎØÒlကþ¦  
 416. Q¨úQ¨úEvent: VarSet
 417. Privilege: dialplan,all
 418. Channel: SIP/2-000000e1
 419. Variable: MACRO_DEPTH
 420. Value: 1
 421. Uniqueid: 1645727856.585
 422.  
 423. pÐb®-
 424.                  E h:@ @Ó·    ®‚—´ÃÏVÒlကþø  
 425. Q¨úQ¨úEvent: Newexten
 426. Privilege: dialplan,all
 427. Channel: SIP/2-000000e1
 428. Context: macro-user-callerid
 429. Extension: s
 430. Priority: 4
 431. Application: ExecIf
 432. AppData: 1?Set(REALCALLERIDNUM=2)
 433. Uniqueid: 1645727856.585
 434.  
 435. pÐbæ-
 436.  Æ   Æ               E  ¶h;@ @Ô    ®‚—´ÃÐ&Òlကþª  
 437. Q¨úQ¨úEvent: VarSet
 438. Privilege: dialplan,all
 439. Channel: SIP/2-000000e1
 440. Variable: REALCALLERIDNUM
 441. Value: 2
 442. Uniqueid: 1645727856.585
 443.  
 444. pÐb*.
 445.  Â                  E  ²h<@ @Ô    ®‚—´ÃШÒlကþ¦  
 446. Q¨úQ¨úEvent: VarSet
 447. Privilege: dialplan,all
 448. Channel: SIP/2-000000e1
 449. Variable: MACRO_DEPTH
 450. Value: 1
 451. Uniqueid: 1645727856.585
 452.  
 453. pÐbj.
 454.  À   À               E  °h=@ @Ô    ®‚—´ÃÑ&Òlကþ¤  
 455. Q¨ûQ¨úEvent: VarSet
 456. Privilege: dialplan,all
 457. Channel: SIP/2-000000e1
 458. Variable: DB_RESULT
 459. Value: 2
 460. Uniqueid: 1645727856.585
 461.  
 462. pÐb­.
 463.                  E  òh>@ @ÓÅ    ®‚—´ÃÑ¢Òlကþæ  
 464. Q¨ûQ¨úEvent: Newexten
 465. Privilege: dialplan,all
 466. Channel: SIP/2-000000e1
 467. Context: macro-user-callerid
 468. Extension: s
 469. Priority: 5
 470. Application: Set
 471. AppData: AMPUSER=2
 472. Uniqueid: 1645727856.585
 473.  
 474. pÐbÏ.
 475.  ¾   ¾               E  ®h?@ @Ô    ®‚—´ÃÒ`Òlကþ¢  
 476. Q¨ûQ¨úEvent: VarSet
 477. Privilege: dialplan,all
 478. Channel: SIP/2-000000e1
 479. Variable: AMPUSER
 480. Value: 2
 481. Uniqueid: 1645727856.585
 482.  
 483. pÐb/
 484.  Â                  E  ²h@@ @Ô    ®‚—´ÃÒÚÒlကþ¦  
 485. Q¨ûQ¨úEvent: VarSet
 486. Privilege: dialplan,all
 487. Channel: SIP/2-000000e1
 488. Variable: MACRO_DEPTH
 489. Value: 1
 490. Uniqueid: 1645727856.585
 491.  
 492. pÐb    0
 493.  D   D               E  4‚M@ @ºt    ‚—®Òlá´ÃÓX€„d‰  
 494. Q¨ûQ¨úpÐb0
 495.  Á  Á              E ±hA@ @Ñ    ®‚—´ÃÓXÒlက¦  
 496. Q¨ûQ¨ûEvent: Newexten
 497. Privilege: dialplan,all
 498. Channel: SIP/2-000000e1
 499. Context: macro-user-callerid
 500. Extension: s
 501. Priority: 6
 502. Application: GotoIf
 503. AppData: 0?limit
 504. Uniqueid: 1645727856.585
 505.  
 506. Event: VarSet
 507. Privilege: dialplan,all
 508. Channel: SIP/2-000000e1
 509. Variable: MACRO_DEPTH
 510. Value: 1
 511. Uniqueid: 1645727856.585
 512.  
 513. Event: VarSet
 514. Privilege: dialplan,all
 515. Channel: SIP/2-000000e1
 516. Variable: DB_RESULT
 517. Value: 2
 518. Uniqueid: 1645727856.585
 519.  
 520. Event: Newexten
 521. Privilege: dialplan,all
 522. Channel: SIP/2-000000e1
 523. Context: macro-user-callerid
 524. Extension: s
 525. Priority: 7
 526. Application: Set
 527. AppData: AMPUSERCIDNAME=2
 528. Uniqueid: 1645727856.585
 529.  
 530. Event: VarSet
 531. Privilege: dialplan,all
 532. Channel: SIP/2-000000e1
 533. Variable: AMPUSERCIDNAME
 534. Value: 2
 535. Uniqueid: 1645727856.585
 536.  
 537. Event: VarSet
 538. Privilege: dialplan,all
 539. Channel: SIP/2-000000e1
 540. Variable: MACRO_DEPTH
 541. Value: 1
 542. Uniqueid: 1645727856.585
 543.  
 544. pÐb"0
 545.                  E  ôhB@ @Ó¿    ®‚—´ÃÖÕÒlကþè  
 546. Q¨ûQ¨ûEvent: Newexten
 547. Privilege: dialplan,all
 548. Channel: SIP/2-000000e1
 549. Context: macro-user-callerid
 550. Extension: s
 551. Priority: 8
 552. Application: GotoIf
 553. AppData: 1?report
 554. Uniqueid: 1645727856.585
 555.  
 556. pÐb.0
 557.  D   D               E  4‚N@ @ºs    ‚—®Òlá´Ãו€„`K  
 558. Q¨ûQ¨ûpÐba0
 559.  Â                  E  ²hC@ @Ô     ®‚—´ÃוÒlကþ¦  
 560. Q¨ûQ¨ûEvent: VarSet
 561. Privilege: dialplan,all
 562. Channel: SIP/2-000000e1
 563. Variable: MACRO_DEPTH
 564. Value: 1
 565. Uniqueid: 1645727856.585
 566.  
 567. pÐb¨0
 568.                  E  ÷hD@ @Óº    ®‚—´ÃØÒlကþë  
 569. Q¨ûQ¨ûEvent: Newexten
 570. Privilege: dialplan,all
 571. Channel: SIP/2-000000e1
 572. Context: macro-user-callerid
 573. Extension: s
 574. Priority: 15
 575. Application: GotoIf
 576. AppData: 1?continue
 577. Uniqueid: 1645727856.585
 578.  
 579. pÐbä0
 580.  Â                  E  ²hE@ @Óþ    ®‚—´ÃØÖÒlကþ¦  
 581. Q¨ûQ¨ûEvent: VarSet
 582. Privilege: dialplan,all
 583. Channel: SIP/2-000000e1
 584. Variable: MACRO_DEPTH
 585. Value: 1
 586. Uniqueid: 1645727856.585
 587.  
 588. pÐbX1
 589.                  E  ühF@ @Ó³    ®‚—´ÃÙTÒlကþð  
 590. Q¨ûQ¨ûEvent: Newexten
 591. Privilege: dialplan,all
 592. Channel: SIP/2-000000e1
 593. Context: macro-user-callerid
 594. Extension: s
 595. Priority: 28
 596. Application: Set
 597. AppData: CALLERID(number)=2
 598. Uniqueid: 1645727856.585
 599.  
 600. pÐb…1
 601.  ü   ü               E  ìhG@ @Ó    ®‚—´ÃÚÒlကþà  
 602. Q¨ûQ¨ûEvent: NewCallerid
 603. Privilege: call,all
 604. Channel: SIP/2-000000e1
 605. CallerIDNum: 2
 606. CallerIDName: 2
 607. Uniqueid: 1645727856.585
 608. CID-CallingPres: 0 (Presentation Allowed, Not Screened)
 609.  
 610. pÐb¶1
 611.  Â                  E  ²hH@ @Óû    ®‚—´ÃÚÔÒlကþ¦  
 612. Q¨ûQ¨ûEvent: VarSet
 613. Privilege: dialplan,all
 614. Channel: SIP/2-000000e1
 615. Variable: MACRO_DEPTH
 616. Value: 1
 617. Uniqueid: 1645727856.585
 618.  
 619. pÐb"2
 620.  
 621.  
 622.               E  úhI@ @Ó²    ®‚—´ÃÛRÒlကþî  
 623. Q¨ûQ¨ûEvent: Newexten
 624. Privilege: dialplan,all
 625. Channel: SIP/2-000000e1
 626. Context: macro-user-callerid
 627. Extension: s
 628. Priority: 29
 629. Application: Set
 630. AppData: CALLERID(name)=2
 631. Uniqueid: 1645727856.585
 632.  
 633. pÐbK2
 634.  ü   ü               E  ìhJ@ @Ó¿    ®‚—´ÃÜÒlကþà  
 635. Q¨üQ¨ûEvent: NewCallerid
 636. Privilege: call,all
 637. Channel: SIP/2-000000e1
 638. CallerIDNum: 2
 639. CallerIDName: 2
 640. Uniqueid: 1645727856.585
 641. CID-CallingPres: 0 (Presentation Allowed, Not Screened)
 642.  
 643. pÐbx2
 644.  Â                  E  ²hK@ @Óø    ®‚—´ÃÜÐÒlကþ¦  
 645. Q¨üQ¨ûEvent: VarSet
 646. Privilege: dialplan,all
 647. Channel: SIP/2-000000e1
 648. Variable: MACRO_DEPTH
 649. Value: 1
 650. Uniqueid: 1645727856.585
 651.  
 652. pÐbá2
 653.                  E  õhL@ @Ó´    ®‚—´ÃÝNÒlကþé  
 654. Q¨üQ¨ûEvent: Newexten
 655. Privilege: dialplan,all
 656. Channel: SIP/2-000000e1
 657. Context: macro-user-callerid
 658. Extension: s
 659. Priority: 30
 660. Application: Set
 661. AppData: CDR(cnum)=2
 662. Uniqueid: 1645727856.585
 663.  
 664. pÐb3
 665.  Â                  E  ²hM@ @Óö    ®‚—´ÃÞÒlကþ¦  
 666. Q¨üQ¨ûEvent: VarSet
 667. Privilege: dialplan,all
 668. Channel: SIP/2-000000e1
 669. Variable: MACRO_DEPTH
 670. Value: 1
 671. Uniqueid: 1645727856.585
 672.  
 673. pÐb‘5
 674.  
 675.  
 676.               E  ýhP@ @Ó¨    ®‚—´ÃáÒlကþñ  
 677. Q¨üQ¨üEvent: Newexten
 678. Privilege: dialplan,all
 679. Channel: SIP/2-000000e1
 680. Context: from-internal
 681. Extension: 07973123025
 682. Priority: 2
 683. Application: Set
 684. AppData: MOHCLASS=default
 685. Uniqueid: 1645727856.585
 686.  
 687. pÐbº5
 688.  Å   Å               E  µhQ@ @Óï    ®‚—´ÃáÝÒlကþ©  
 689. Q¨üQ¨üEvent: VarSet
 690. Privilege: dialplan,all
 691. Channel: SIP/2-000000e1
 692. Variable: MOHCLASS
 693. Value: default
 694. Uniqueid: 1645727856.585
 695.  
 696. pÐbŸ6
 697.                  E  õhR@ @Ó®    ®‚—´Ãâ^Òlကþé  
 698. Q¨ýQ¨üEvent: Newexten
 699. Privilege: dialplan,all
 700. Channel: SIP/2-000000e1
 701. Context: from-internal
 702. Extension: 07973123025
 703. Priority: 3
 704. Application: Set
 705. AppData: _NODEST=
 706. Uniqueid: 1645727856.585
 707.  
 708. pÐbÏ6
 709.  ½   ½               E  ­hS@ @Óõ    ®‚—´ÃãÒlကþ¡  
 710. Q¨ýQ¨üEvent: VarSet
 711. Privilege: dialplan,all
 712. Channel: SIP/2-000000e1
 713. Variable: _NODEST
 714. Value:
 715. Uniqueid: 1645727856.585
 716.  
 717. pÐbÂ7
 718.  %  %              E hT@ @ÓŒ    ®‚—´Ãã˜Òlကÿ  
 719. Q¨ýQ¨üEvent: Newexten
 720. Privilege: dialplan,all
 721. Channel: SIP/2-000000e1
 722. Context: from-internal
 723. Extension: 07973123025
 724. Priority: 4
 725. Application: Gosub
 726. AppData: sub-record-check,s,1(out,07973123025,)
 727. Uniqueid: 1645727856.585
 728.  
 729. pÐb8
 730.  Ä   Ä               E  ´hU@ @Óì    ®‚—´ÃäyÒlကþ¨  
 731. Q¨ýQ¨üEvent: VarSet
 732. Privilege: dialplan,all
 733. Channel: SIP/2-000000e1
 734. Variable: LOCAL(ARG1)
 735. Value: out
 736. Uniqueid: 1645727856.585
 737.  
 738. pÐb8
 739.  D   D               E  4‚Q@ @ºp    ‚—®Òlá´Ãäy€„Sd  
 740. Q¨ýQ¨üpÐb8
 741.  D   D               E  4‚R@ @ºo    ‚—®Òlá´Ãäù€„Rã  
 742. Q¨ýQ¨ýpÐb/8
 743.  Ì   Ì               E  ¼hV@ @Óã    ®‚—´ÃäùÒlကþ°  
 744. Q¨ýQ¨ýEvent: VarSet
 745. Privilege: dialplan,all
 746. Channel: SIP/2-000000e1
 747. Variable: LOCAL(ARG2)
 748. Value: 07973123025
 749. Uniqueid: 1645727856.585
 750.  
 751. pÐbH8
 752.  D   D               E  4‚S@ @ºn    ‚—®Òlá´Ã偀„R[  
 753. Q¨ýQ¨ýpÐbQ8
 754.  Á   Á               E  ±hW@ @Óí    ®‚—´ÃåÒlကþ¥  
 755. Q¨ýQ¨ýEvent: VarSet
 756. Privilege: dialplan,all
 757. Channel: SIP/2-000000e1
 758. Variable: LOCAL(ARG3)
 759. Value:
 760. Uniqueid: 1645727856.585
 761.  
 762. pÐbc8
 763.  D   D               E  4‚T@ @ºm    ‚—®Òlá´Ãåþ€„QÞ  
 764. Q¨ýQ¨ýpÐbo8
 765.  Â                  E  ²hX@ @Óë    ®‚—´ÃåþÒlကþ¦  
 766. Q¨ýQ¨ýEvent: VarSet
 767. Privilege: dialplan,all
 768. Channel: SIP/2-000000e1
 769. Variable: LOCAL(ARGC)
 770. Value: 3
 771. Uniqueid: 1645727856.585
 772.  
 773. pÐbŽ8
 774.  D   D               E  4‚U@ @ºl    ‚—®Òlá´Ãæ|€„Q`  
 775. Q¨ýQ¨ýpÐbå8
 776.                  E  ûhY@ @Ó¡    ®‚—´Ãæ|Òlကþï  
 777. Q¨ýQ¨ýEvent: Newexten
 778. Privilege: dialplan,all
 779. Channel: SIP/2-000000e1
 780. Context: sub-record-check
 781. Extension: s
 782. Priority: 1
 783. Application: Set
 784. AppData: REC_POLICY_MODE_SAVE=
 785. Uniqueid: 1645727856.585
 786.  
 787. pÐb
 788. 9
 789.  Ê   Ê               E  ºhZ@ @Óá    ®‚—´ÃçCÒlကþ®  
 790. Q¨ýQ¨ýEvent: VarSet
 791. Privilege: dialplan,all
 792. Channel: SIP/2-000000e1
 793. Variable: REC_POLICY_MODE_SAVE
 794. Value:
 795. Uniqueid: 1645727856.585
 796.  
 797. pÐb…9
 798.                    E  ðh[@ @Óª    ®‚—´ÃçÉÒlကþä  
 799. Q¨ýQ¨ýEvent: Newexten
 800. Privilege: dialplan,all
 801. Channel: SIP/2-000000e1
 802. Context: sub-record-check
 803. Extension: s
 804. Priority: 2
 805. Application: GotoIf
 806. AppData: 1?check
 807. Uniqueid: 1645727856.585
 808.  
 809. pÐbQ:
 810.                  E  óh\@ @Ó¦    ®‚—´Ãè…Òlကþç  
 811. Q¨þQ¨ýEvent: Newexten
 812. Privilege: dialplan,all
 813. Channel: SIP/2-000000e1
 814. Context: sub-record-check
 815. Extension: s
 816. Priority: 7
 817. Application: Set
 818. AppData: __MON_FMT=wav
 819. Uniqueid: 1645727856.585
 820.  
 821. pÐb|:
 822.  Â                  E  ²h]@ @Óæ    ®‚—´ÃéDÒlကþ¦  
 823. Q¨þQ¨ýEvent: VarSet
 824. Privilege: dialplan,all
 825. Channel: SIP/2-000000e1
 826. Variable: __MON_FMT
 827. Value: wav
 828. Uniqueid: 1645727856.585
 829.  
 830. pÐbö:
 831.  ÿ   ÿ               E  ïh^@ @Ó¨    ®‚—´ÃéÂÒlကþã  
 832. Q¨þQ¨ýEvent: Newexten
 833. Privilege: dialplan,all
 834. Channel: SIP/2-000000e1
 835. Context: sub-record-check
 836. Extension: s
 837. Priority: 8
 838. Application: GotoIf
 839. AppData: 1?next
 840. Uniqueid: 1645727856.585
 841.  
 842. pÐb²;
 843.                  E  ôh_@ @Ó¢    ®‚—´Ãê}Òlကþè  
 844. Q¨þQ¨ýEvent: Newexten
 845. Privilege: dialplan,all
 846. Channel: SIP/2-000000e1
 847. Context: sub-record-check
 848. Extension: s
 849. Priority: 11
 850. Application: ExecIf
 851. AppData: 0?Return()
 852. Uniqueid: 1645727856.585
 853.  
 854. pÐb5<
 855.  D   D               E  4‚V@ @ºk    ‚—®Òlá´Ãë=€„Lž  
 856. Q¨þQ¨ýpÐb9<
 857.                  E h`@ @Ó’    ®‚—´Ãë=Òlကþ÷  
 858. Q¨þQ¨ýEvent: Newexten
 859. Privilege: dialplan,all
 860. Channel: SIP/2-000000e1
 861. Context: sub-record-check
 862. Extension: s
 863. Priority: 12
 864. Application: ExecIf
 865. AppData: 0?Set(__REC_POLICY_MODE=)
 866. Uniqueid: 1645727856.585
 867.  
 868. pÐbU<
 869.  D   D               E  4‚W@ @ºj    ‚—®Òlá´Ã쀄KÎ  
 870. Q¨þQ¨þpÐb·<
 871.                  E  ñha@ @Ó£    ®‚—´ÃìÒlကþå  
 872. Q¨þQ¨þEvent: Newexten
 873. Privilege: dialplan,all
 874. Channel: SIP/2-000000e1
 875. Context: sub-record-check
 876. Extension: s
 877. Priority: 13
 878. Application: GotoIf
 879. AppData: 0?out,1
 880. Uniqueid: 1645727856.585
 881.  
 882. pÐb&=
 883.                  E  ÿhb@ @Ó”    ®‚—´ÃìÉÒlကþó  
 884. Q¨þQ¨þEvent: Newexten
 885. Privilege: dialplan,all
 886. Channel: SIP/2-000000e1
 887. Context: sub-record-check
 888. Extension: s
 889. Priority: 14
 890. Application: Set
 891. AppData: __REC_STATUS=INITIALIZED
 892. Uniqueid: 1645727856.585
 893.  
 894. pÐbQ=
 895.  Í   Í               E  ½hc@ @ÓÕ    ®‚—´Ãí”Òlကþ±  
 896. Q¨þQ¨þEvent: VarSet
 897. Privilege: dialplan,all
 898. Channel: SIP/2-000000e1
 899. Variable: __REC_STATUS
 900. Value: INITIALIZED
 901. Uniqueid: 1645727856.585
 902.  
 903. pÐb»=
 904.                  E  õhd@ @Óœ    ®‚—´ÃîÒlကþé  
 905. Q¨þQ¨þEvent: Newexten
 906. Privilege: dialplan,all
 907. Channel: SIP/2-000000e1
 908. Context: sub-record-check
 909. Extension: s
 910. Priority: 15
 911. Application: Set
 912. AppData: NOW=1645727856
 913. Uniqueid: 1645727856.585
 914.  
 915. pÐbä=
 916.  Ã   à               E  ³he@ @ÓÝ    ®‚—´ÃîÞÒlကþ§  
 917. Q¨þQ¨þEvent: VarSet
 918. Privilege: dialplan,all
 919. Channel: SIP/2-000000e1
 920. Variable: NOW
 921. Value: 1645727856
 922. Uniqueid: 1645727856.585
 923.  
 924. pÐbf>
 925.  ÿ   ÿ               E  ïhf@ @Ó     ®‚—´Ãï]Òlကþã  
 926. Q¨ÿQ¨þEvent: Newexten
 927. Privilege: dialplan,all
 928. Channel: SIP/2-000000e1
 929. Context: sub-record-check
 930. Extension: s
 931. Priority: 16
 932. Application: Set
 933. AppData: __DAY=24
 934. Uniqueid: 1645727856.585
 935.  
 936. pÐb >
 937.  ½   ½               E  ­hg@ @Óá    ®‚—´ÃðÒlကþ¡  
 938. Q¨ÿQ¨þEvent: VarSet
 939. Privilege: dialplan,all
 940. Channel: SIP/2-000000e1
 941. Variable: __DAY
 942. Value: 24
 943. Uniqueid: 1645727856.585
 944.  
 945. pÐbþ>
 946.  D   D               E  4‚X@ @ºi    ‚—®Òlá´Ã𑀄GH  
 947. Q¨ÿQ¨þpÐb ?
 948.                  E  ñhh@ @Óœ    ®‚—´Ãð‘Òlကþå  
 949. Q¨ÿQ¨ÿEvent: Newexten
 950. Privilege: dialplan,all
 951. Channel: SIP/2-000000e1
 952. Context: sub-record-check
 953. Extension: s
 954. Priority: 17
 955. Application: Set
 956. AppData: __MONTH=02
 957. Uniqueid: 1645727856.585
 958.  
 959. pÐbL?
 960.  ¿   ¿               E  ¯hi@ @ÓÝ    ®‚—´ÃñNÒlကþ£  
 961. Q¨ÿQ¨ÿEvent: VarSet
 962. Privilege: dialplan,all
 963. Channel: SIP/2-000000e1
 964. Variable: __MONTH
 965. Value: 02
 966. Uniqueid: 1645727856.585
 967.  
 968. pÐbÏ?
 969.                  E  òhj@ @Ó™    ®‚—´ÃñÉÒlကþæ  
 970. Q¨ÿQ¨ÿEvent: Newexten
 971. Privilege: dialplan,all
 972. Channel: SIP/2-000000e1
 973. Context: sub-record-check
 974. Extension: s
 975. Priority: 18
 976. Application: Set
 977. AppData: __YEAR=2022
 978. Uniqueid: 1645727856.585
 979.  
 980. pÐbú?
 981.  À   À               E  °hk@ @ÓÚ    ®‚—´Ãò‡Òlကþ¤  
 982. Q¨ÿQ¨ÿEvent: VarSet
 983. Privilege: dialplan,all
 984. Channel: SIP/2-000000e1
 985. Variable: __YEAR
 986. Value: 2022
 987. Uniqueid: 1645727856.585
 988.  
 989. pÐb@
 990.  D   D               E  4‚Y@ @ºh    ‚—®Òlá´Ãó€„DÕ  
 991. Q¨ÿQ¨ÿpÐbˆ@
 992.                  E  hl@ @Ó‰    ®‚—´ÃóÒlကþô  
 993. Q¨ÿQ¨ÿEvent: Newexten
 994. Privilege: dialplan,all
 995. Channel: SIP/2-000000e1
 996. Context: sub-record-check
 997. Extension: s
 998. Priority: 19
 999. Application: Set
 1000. AppData: __TIMESTR=20220224-183736
 1001. Uniqueid: 1645727856.585
 1002.  
 1003. pÐb´@
 1004.  Î   Î               E  ¾hm@ @ÓÊ    ®‚—´ÃóÏÒlကþ²  
 1005. Q¨ÿQ¨ÿEvent: VarSet
 1006. Privilege: dialplan,all
 1007. Channel: SIP/2-000000e1
 1008. Variable: __TIMESTR
 1009. Value: 20220224-183736
 1010. Uniqueid: 1645727856.585
 1011.  
 1012. pÐbKA
 1013.                  E  ôhn@ @Ó“    ®‚—´ÃôYÒlကþè  
 1014. Q¨ÿQ¨ÿEvent: Newexten
 1015. Privilege: dialplan,all
 1016. Channel: SIP/2-000000e1
 1017. Context: sub-record-check
 1018. Extension: s
 1019. Priority: 20
 1020. Application: Set
 1021. AppData: __FROMEXTEN=2
 1022. Uniqueid: 1645727856.585
 1023.  
 1024. pÐbwA
 1025.  Â                  E  ²ho@ @ÓÔ    ®‚—´ÃõÒlကþ¦  
 1026. Q¨ÿQ¨ÿEvent: VarSet
 1027. Privilege: dialplan,all
 1028. Channel: SIP/2-000000e1
 1029. Variable: __FROMEXTEN
 1030. Value: 2
 1031. Uniqueid: 1645727856.585
 1032.  
 1033. pÐbñA
 1034.  6  6              E &hp@ @Ó_    ®‚—´Ãõ—Òlကÿ  
 1035. Q© Q¨ÿEvent: Newexten
 1036. Privilege: dialplan,all
 1037. Channel: SIP/2-000000e1
 1038. Context: sub-record-check
 1039. Extension: s
 1040. Priority: 21
 1041. Application: Set
 1042. AppData: __CALLFILENAME=out-07973123025-2-20220224-183736-1645727856.585
 1043. Uniqueid: 1645727856.585
 1044.  
 1045. pÐbB
 1046.  ô   ô               E  ähq@ @Ó     ®‚—´Ãö‰ÒlကþØ  
 1047. Q© Q¨ÿEvent: VarSet
 1048. Privilege: dialplan,all
 1049. Channel: SIP/2-000000e1
 1050. Variable: __CALLFILENAME
 1051. Value: out-07973123025-2-20220224-183736-1645727856.585
 1052. Uniqueid: 1645727856.585
 1053.  
 1054. pÐbDB
 1055.  D   D               E  4‚Z@ @ºg    ‚—®Òlá´Ã÷9€„@ž  
 1056. Q© Q¨ÿpÐbŠB
 1057.  ý   ý               E  íhr@ @Ó–    ®‚—´Ã÷9Òlကþá  
 1058. Q© Q© Event: Newexten
 1059. Privilege: dialplan,all
 1060. Channel: SIP/2-000000e1
 1061. Context: sub-record-check
 1062. Extension: s
 1063. Priority: 22
 1064. Application: Goto
 1065. AppData: out,1
 1066. Uniqueid: 1645727856.585
 1067.  
 1068. pÐb$C
 1069.  Ç   Ç               E  ·hs@ @ÓË    ®‚—´Ã÷òÒlကþ«  
 1070. Q© Q© Event: VarSet
 1071. Privilege: dialplan,all
 1072. Channel: SIP/2-000000e1
 1073. Variable: DB_RESULT
 1074. Value: dontcare
 1075. Uniqueid: 1645727856.585
 1076.  
 1077. pÐb‘C
 1078.                  E ht@ @Óu    ®‚—´ÃøuÒlကÿ  
 1079. Q© Q© Event: Newexten
 1080. Privilege: dialplan,all
 1081. Channel: SIP/2-000000e1
 1082. Context: sub-record-check
 1083. Extension: out
 1084. Priority: 1
 1085. Application: ExecIf
 1086. AppData: 1?Set(__REC_POLICY_MODE=dontcare)
 1087. Uniqueid: 1645727856.585
 1088.  
 1089. pÐb¹C
 1090.  D   D               E  4‚[@ @ºf    ‚—®Òlá´ÃùM€„>‰  
 1091. Q© Q© pÐbËC
 1092.  Ï   Ï               E  ¿hu@ @ÓÁ    ®‚—´ÃùMÒlကþ³  
 1093. Q© Q© Event: VarSet
 1094. Privilege: dialplan,all
 1095. Channel: SIP/2-000000e1
 1096. Variable: __REC_POLICY_MODE
 1097. Value: dontcare
 1098. Uniqueid: 1645727856.585
 1099.  
 1100. pÐbîC
 1101.  D   D               E  4‚\@ @ºe    ‚—®Òlá´ÃùØ€„=þ  
 1102. Q© Q© pÐbID
 1103.                  E hv@ @Ót    ®‚—´ÃùØÒlကþÿ  
 1104. Q© Q© Event: Newexten
 1105. Privilege: dialplan,all
 1106. Channel: SIP/2-000000e1
 1107. Context: sub-record-check
 1108. Extension: out
 1109. Priority: 2
 1110. Application: GosubIf
 1111. AppData: 0?record,1(exten,07973123025,2)
 1112. Uniqueid: 1645727856.585
 1113.  
 1114. pÐb²D
 1115.  û   û               E  ëhw@ @Ó“    ®‚—´Ãú¯Òlကþß  
 1116. Q© Q© Event: Newexten
 1117. Privilege: dialplan,all
 1118. Channel: SIP/2-000000e1
 1119. Context: sub-record-check
 1120. Extension: out
 1121. Priority: 3
 1122. Application: Return
 1123. AppData:
 1124. Uniqueid: 1645727856.585
 1125.  
 1126. pÐbÛD
 1127.  Â                  E  ²hx@ @ÓË    ®‚—´ÃûfÒlကþ¦  
 1128. Q© Q© Event: VarSet
 1129. Privilege: dialplan,all
 1130. Channel: SIP/2-000000e1
 1131. Variable: GOSUB_RETVAL
 1132. Value:
 1133. Uniqueid: 1645727856.585
 1134.  
 1135. pÐb·E
 1136.  D   D               E  4‚]@ @ºd    ‚—®Òlá´Ãû䀄;ò  
 1137. Q© Q© pÐbëE
 1138.                  E hy@ @Óm    ®‚—´ÃûäÒlကÿ  
 1139. Q©Q© Event: Newexten
 1140. Privilege: dialplan,all
 1141. Channel: SIP/2-000000e1
 1142. Context: from-internal
 1143. Extension: 07973123025
 1144. Priority: 5
 1145. Application: Macro
 1146. AppData: dialout-trunk,4,07973123025,,off
 1147. Uniqueid: 1645727856.585
 1148.  
 1149. pÐb*F
 1150.  Ì   Ì               E  ¼hz@ @Ó¿    ®‚—´Ãü¿Òlကþ°  
 1151. Q©Q© Event: VarSet
 1152. Privilege: dialplan,all
 1153. Channel: SIP/2-000000e1
 1154. Variable: MACRO_EXTEN
 1155. Value: 07973123025
 1156. Uniqueid: 1645727856.585
 1157.  
 1158. pÐbNF
 1159.  Ð   Ð               E  Àh{@ @Óº    ®‚—´ÃýGÒlကþ´  
 1160. Q©Q© Event: VarSet
 1161. Privilege: dialplan,all
 1162. Channel: SIP/2-000000e1
 1163. Variable: MACRO_CONTEXT
 1164. Value: from-internal
 1165. Uniqueid: 1645727856.585
 1166.  
 1167. pÐbpF
 1168.  Å   Å               E  µh|@ @ÓÄ    ®‚—´ÃýÓÒlကþ©  
 1169. Q©Q© Event: VarSet
 1170. Privilege: dialplan,all
 1171. Channel: SIP/2-000000e1
 1172. Variable: MACRO_PRIORITY
 1173. Value: 5
 1174. Uniqueid: 1645727856.585
 1175.  
 1176. pÐb“F
 1177.  Â                  E  ²h}@ @ÓÆ    ®‚—´ÃþTÒlကþ¦  
 1178. Q©Q© Event: VarSet
 1179. Privilege: dialplan,all
 1180. Channel: SIP/2-000000e1
 1181. Variable: MACRO_DEPTH
 1182. Value: 1
 1183. Uniqueid: 1645727856.585
 1184.  
 1185. pÐb¶F
 1186.  »   »               E  «h~@ @ÓÌ    ®‚—´ÃþÒÒlကþŸ  
 1187. Q©Q© Event: VarSet
 1188. Privilege: dialplan,all
 1189. Channel: SIP/2-000000e1
 1190. Variable: ARG1
 1191. Value: 4
 1192. Uniqueid: 1645727856.585
 1193.  
 1194. pÐbØF
 1195.  Å   Å               E  µh@ @ÓÁ    ®‚—´ÃÿIÒlကþ©  
 1196. Q©Q© Event: VarSet
 1197. Privilege: dialplan,all
 1198. Channel: SIP/2-000000e1
 1199. Variable: ARG2
 1200. Value: 07973123025
 1201. Uniqueid: 1645727856.585
 1202.  
 1203. pÐbúF
 1204.  º   º               E  ªh€@ @ÓË    ®‚—´ÃÿÊÒlကþž  
 1205. Q©Q© Event: VarSet
 1206. Privilege: dialplan,all
 1207. Channel: SIP/2-000000e1
 1208. Variable: ARG3
 1209. Value:
 1210. Uniqueid: 1645727856.585
 1211.  
 1212. pÐbG
 1213.  D   D               E  4‚^@ @ºc    ‚—®Òlá´Ä @€„7”  
 1214. Q©Q©pÐbG
 1215.  ½   ½               E  ­h@ @ÓÇ    ®‚—´Ä @Òlကþ¡  
 1216. Q©Q© Event: VarSet
 1217. Privilege: dialplan,all
 1218. Channel: SIP/2-000000e1
 1219. Variable: ARG4
 1220. Value: off
 1221. Uniqueid: 1645727856.585
 1222.  
 1223. pÐb/G
 1224.  D   D               E  4‚_@ @ºb    ‚—®Òlá´Ä ¹€„7  
 1225. Q©Q©pÐbPG
 1226.  Â                  E  ²h‚@ @ÓÁ    ®‚—´Ä ¹Òlကþ¦  
 1227. Q©Q©Event: VarSet
 1228. Privilege: dialplan,all
 1229. Channel: SIP/2-000000e1
 1230. Variable: MACRO_DEPTH
 1231. Value: 1
 1232. Uniqueid: 1645727856.585
 1233.  
 1234. pÐb¾G
 1235.                  E  õhƒ@ @Ó}    ®‚—´Ä7Òlကþé  
 1236. Q©Q©Event: Newexten
 1237. Privilege: dialplan,all
 1238. Channel: SIP/2-000000e1
 1239. Context: macro-dialout-trunk
 1240. Extension: s
 1241. Priority: 1
 1242. Application: Set
 1243. AppData: DIAL_TRUNK=4
 1244. Uniqueid: 1645727856.585
 1245.  
 1246. pÐbãG
 1247.  Á   Á               E  ±h„@ @ÓÀ    ®‚—´ÄøÒlကþ¥  
 1248. Q©Q©Event: VarSet
 1249. Privilege: dialplan,all
 1250. Channel: SIP/2-000000e1
 1251. Variable: DIAL_TRUNK
 1252. Value: 4
 1253. Uniqueid: 1645727856.585
 1254.  
 1255. pÐbH
 1256.  Â                  E  ²h…@ @Ó¾    ®‚—´ÄuÒlကþ¦  
 1257. Q©Q©Event: VarSet
 1258. Privilege: dialplan,all
 1259. Channel: SIP/2-000000e1
 1260. Variable: MACRO_DEPTH
 1261. Value: 1
 1262. Uniqueid: 1645727856.585
 1263.  
 1264. pÐbUH
 1265.  D   D               E  4‚`@ @ºa    ‚—®Òlá´Äó€„4á  
 1266. Q©Q©pÐbµH
 1267.                  E h†@ @Ón    ®‚—´ÄóÒlကþõ  
 1268. Q©Q©Event: Newexten
 1269. Privilege: dialplan,all
 1270. Channel: SIP/2-000000e1
 1271. Context: macro-dialout-trunk
 1272. Extension: s
 1273. Priority: 2
 1274. Application: GosubIf
 1275. AppData: 0?sub-pincheck,s,1()
 1276. Uniqueid: 1645727856.585
 1277.  
 1278. pÐb&I
 1279.  Â                  E  ²h‡@ @Ó¼    ®‚—´ÄÀÒlကþ¦  
 1280. Q©Q©Event: VarSet
 1281. Privilege: dialplan,all
 1282. Channel: SIP/2-000000e1
 1283. Variable: MACRO_DEPTH
 1284. Value: 1
 1285. Uniqueid: 1645727856.585
 1286.  
 1287. pÐbˆI
 1288.                  E  ühˆ@ @Óq    ®‚—´Ä>Òlကþð  
 1289. Q©Q©Event: Newexten
 1290. Privilege: dialplan,all
 1291. Channel: SIP/2-000000e1
 1292. Context: macro-dialout-trunk
 1293. Extension: s
 1294. Priority: 3
 1295. Application: GotoIf
 1296. AppData: 0?disabletrunk,1
 1297. Uniqueid: 1645727856.585
 1298.  
 1299. pÐb»I
 1300.  Â                  E  ²h‰@ @Óº    ®‚—´ÄÒlကþ¦  
 1301. Q©Q©Event: VarSet
 1302. Privilege: dialplan,all
 1303. Channel: SIP/2-000000e1
 1304. Variable: MACRO_DEPTH
 1305. Value: 1
 1306. Uniqueid: 1645727856.585
 1307.  
 1308. pÐb&J
 1309.                  E  hŠ@ @Ók    ®‚—´Ä„Òlကþô  
 1310. Q©Q©Event: Newexten
 1311. Privilege: dialplan,all
 1312. Channel: SIP/2-000000e1
 1313. Context: macro-dialout-trunk
 1314. Extension: s
 1315. Priority: 4
 1316. Application: Set
 1317. AppData: DIAL_NUMBER=07973123025
 1318. Uniqueid: 1645727856.585
 1319.  
 1320. pÐbMJ
 1321.  Ì   Ì               E  ¼h‹@ @Ó®    ®‚—´ÄPÒlကþ°  
 1322. Q©Q©Event: VarSet
 1323. Privilege: dialplan,all
 1324. Channel: SIP/2-000000e1
 1325. Variable: DIAL_NUMBER
 1326. Value: 07973123025
 1327. Uniqueid: 1645727856.585
 1328.  
 1329. pÐbwJ
 1330.  Â                  E  ²hŒ@ @Ó·    ®‚—´ÄØÒlကþ¦  
 1331. Q©Q©Event: VarSet
 1332. Privilege: dialplan,all
 1333. Channel: SIP/2-000000e1
 1334. Variable: MACRO_DEPTH
 1335. Value: 1
 1336. Uniqueid: 1645727856.585
 1337.  
 1338. pÐbâJ
 1339.                  E  ÿh@ @Ói    ®‚—´ÄVÒlကþó  
 1340. Q©Q©Event: Newexten
 1341. Privilege: dialplan,all
 1342. Channel: SIP/2-000000e1
 1343. Context: macro-dialout-trunk
 1344. Extension: s
 1345. Priority: 5
 1346. Application: Set
 1347. AppData: DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr
 1348. Uniqueid: 1645727856.585
 1349.  
 1350. pÐbK
 1351.  Ë   Ë               E  »hŽ@ @Ó¬    ®‚—´Ä!Òlကþ¯  
 1352. Q©Q©Event: VarSet
 1353. Privilege: dialplan,all
 1354. Channel: SIP/2-000000e1
 1355. Variable: DIAL_TRUNK_OPTIONS
 1356. Value: Ttr
 1357. Uniqueid: 1645727856.585
 1358.  
 1359. pÐb6K
 1360.  Â                  E  ²h@ @Ó´    ®‚—´Ä¨Òlကþ¦  
 1361. Q©Q©Event: VarSet
 1362. Privilege: dialplan,all
 1363. Channel: SIP/2-000000e1
 1364. Variable: MACRO_DEPTH
 1365. Value: 1
 1366. Uniqueid: 1645727856.585
 1367.  
 1368. pÐbœK
 1369.  
 1370.  
 1371.               E  ýh@ @Óh    ®‚—´Ä    &Òlကþñ  
 1372. Q©Q©Event: Newexten
 1373. Privilege: dialplan,all
 1374. Channel: SIP/2-000000e1
 1375. Context: macro-dialout-trunk
 1376. Extension: s
 1377. Priority: 6
 1378. Application: Set
 1379. AppData: OUTBOUND_GROUP=OUT_4
 1380. Uniqueid: 1645727856.585
 1381.  
 1382. pÐbÃK
 1383.  É   É               E  ¹h‘@ @Ó«    ®‚—´Ä ïÒlကþ­  
 1384. Q©Q©Event: VarSet
 1385. Privilege: dialplan,all
 1386. Channel: SIP/2-000000e1
 1387. Variable: OUTBOUND_GROUP
 1388. Value: OUT_4
 1389. Uniqueid: 1645727856.585
 1390.  
 1391. pÐbÕK
 1392.  D   D               E  4‚a@ @º`    ‚—®Òlá´Ä
 1393. t€„-_  
 1394. Q©Q©pÐbïK
 1395.  Â   Â               E  ²h’@ @Ó±    ®‚—´Ä
 1396. tÒlကþ¦  
 1397. Q©Q©Event: VarSet
 1398. Privilege: dialplan,all
 1399. Channel: SIP/2-000000e1
 1400. Variable: MACRO_DEPTH
 1401. Value: 1
 1402. Uniqueid: 1645727856.585
 1403.  
 1404. pÐbgL
 1405.                  E  óh“@ @Óo    ®‚—´Ä
 1406. òÒlကþç  
 1407. Q©Q©Event: Newexten
 1408. Privilege: dialplan,all
 1409. Channel: SIP/2-000000e1
 1410. Context: macro-dialout-trunk
 1411. Extension: s
 1412. Priority: 7
 1413. Application: GotoIf
 1414. AppData: 1?nomax
 1415. Uniqueid: 1645727856.585
 1416.  
 1417. pÐbÐL
 1418.  Â                  E  ²h”@ @Ó¯    ®‚—´Ä±Òlကþ¦  
 1419. Q©Q©Event: VarSet
 1420. Privilege: dialplan,all
 1421. Channel: SIP/2-000000e1
 1422. Variable: MACRO_DEPTH
 1423. Value: 1
 1424. Uniqueid: 1645727856.585
 1425.  
 1426. pÐbEM
 1427.                  E  øh•@ @Óh    ®‚—´Ä/Òlကþì  
 1428. Q©Q©Event: Newexten
 1429. Privilege: dialplan,all
 1430. Channel: SIP/2-000000e1
 1431. Context: macro-dialout-trunk
 1432. Extension: s
 1433. Priority: 9
 1434. Application: GotoIf
 1435. AppData: 0?skipoutcid
 1436. Uniqueid: 1645727856.585
 1437.  
 1438. pÐb\M
 1439.  D   D               E  4‚b@ @º_    ‚—®Òlá´Äó€„*ß  
 1440. Q©Q©pÐbxM
 1441.  Â                  E  ²h–@ @Ó­    ®‚—´ÄóÒlကþ¦  
 1442. Q©Q©Event: VarSet
 1443. Privilege: dialplan,all
 1444. Channel: SIP/2-000000e1
 1445. Variable: MACRO_DEPTH
 1446. Value: 1
 1447. Uniqueid: 1645727856.585
 1448.  
 1449. pÐbM
 1450.  D   D               E  4‚c@ @º^    ‚—®Òlá´Ä
 1451. q€„*a  
 1452. Q©Q©pÐbN
 1453.                  E  ÿh—@ @Ó_    ®‚—´Ä
 1454. qÒlကþó  
 1455. Q©Q©Event: Newexten
 1456. Privilege: dialplan,all
 1457. Channel: SIP/2-000000e1
 1458. Context: macro-dialout-trunk
 1459. Extension: s
 1460. Priority: 10
 1461. Application: Set
 1462. AppData: DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt
 1463. Uniqueid: 1645727856.585
 1464.  
 1465. pÐbCN
 1466.  Ê   Ê               E  ºh˜@ @Ó£    ®‚—´Ä<Òlကþ®  
 1467. Q©Q©Event: VarSet
 1468. Privilege: dialplan,all
 1469. Channel: SIP/2-000000e1
 1470. Variable: DIAL_TRUNK_OPTIONS
 1471. Value: Tt
 1472. Uniqueid: 1645727856.585
 1473.  
 1474. pÐboN
 1475.  Â                  E  ²h™@ @Óª    ®‚—´ÄÂÒlကþ¦  
 1476. Q©Q©Event: VarSet
 1477. Privilege: dialplan,all
 1478. Channel: SIP/2-000000e1
 1479. Variable: MACRO_DEPTH
 1480. Value: 1
 1481. Uniqueid: 1645727856.585
 1482.  
 1483. pÐb×N
 1484.                  E  ÿhš@ @Ó\    ®‚—´Ä@Òlကþó  
 1485. Q©Q©Event: Newexten
 1486. Privilege: dialplan,all
 1487. Channel: SIP/2-000000e1
 1488. Context: macro-dialout-trunk
 1489. Extension: s
 1490. Priority: 11
 1491. Application: Macro
 1492. AppData: outbound-callerid,4
 1493. Uniqueid: 1645727856.585
 1494.  
 1495. pÐbO
 1496.  Â                  E  ²h›@ @Ó¨    ®‚—´ÄÒlကþ¦  
 1497. Q©Q©Event: VarSet
 1498. Privilege: dialplan,all
 1499. Channel: SIP/2-000000e1
 1500. Variable: MACRO_EXTEN
 1501. Value: s
 1502. Uniqueid: 1645727856.585
 1503.  
 1504. pÐb4O
 1505.  Ö   Ö               E  Æhœ@ @Ó“    ®‚—´Ä‰Òlကþº  
 1506. Q©Q©Event: VarSet
 1507. Privilege: dialplan,all
 1508. Channel: SIP/2-000000e1
 1509. Variable: MACRO_CONTEXT
 1510. Value: macro-dialout-trunk
 1511. Uniqueid: 1645727856.585
 1512.  
 1513. pÐbSO
 1514.  Æ   Æ               E  ¶h@ @Ó¢    ®‚—´ÄÒlကþª  
 1515. Q©Q©Event: VarSet
 1516. Privilege: dialplan,all
 1517. Channel: SIP/2-000000e1
 1518. Variable: MACRO_PRIORITY
 1519. Value: 11
 1520. Uniqueid: 1645727856.585
 1521.  
 1522. pÐbvO
 1523.  Â                  E  ²hž@ @Ó¥    ®‚—´ÄÒlကþ¦  
 1524. Q©Q©Event: VarSet
 1525. Privilege: dialplan,all
 1526. Channel: SIP/2-000000e1
 1527. Variable: MACRO_DEPTH
 1528. Value: 2
 1529. Uniqueid: 1645727856.585
 1530.  
 1531. pÐb–O
 1532.  »   »               E  «hŸ@ @Ó«    ®‚—´ÄÒlကþŸ  
 1533. Q©Q©Event: VarSet
 1534. Privilege: dialplan,all
 1535. Channel: SIP/2-000000e1
 1536. Variable: ARG1
 1537. Value: 4
 1538. Uniqueid: 1645727856.585
 1539.  
 1540. pÐb»O
 1541.  Â                  E  ²h @ @Ó£    ®‚—´Ä’Òlကþ¦  
 1542. Q©Q©Event: VarSet
 1543. Privilege: dialplan,all
 1544. Channel: SIP/2-000000e1
 1545. Variable: MACRO_DEPTH
 1546. Value: 2
 1547. Uniqueid: 1645727856.585
 1548.  
 1549. pÐb6P
 1550.                  E h¡@ @ÓP    ®‚—´ÄÒlကþø  
 1551. Q©Q©Event: Newexten
 1552. Privilege: dialplan,all
 1553. Channel: SIP/2-000000e1
 1554. Context: macro-outbound-callerid
 1555. Extension: s
 1556. Priority: 1
 1557. Application: ExecIf
 1558. AppData: 0?Set(CALLERPRES()=)
 1559. Uniqueid: 1645727856.585
 1560.  
 1561. pÐbP
 1562.  Â                  E  ²h¢@ @Ó¡    ®‚—´ÄàÒlကþ¦  
 1563. Q©Q©Event: VarSet
 1564. Privilege: dialplan,all
 1565. Channel: SIP/2-000000e1
 1566. Variable: MACRO_DEPTH
 1567. Value: 2
 1568. Uniqueid: 1645727856.585
 1569.  
 1570. pÐbQ
 1571.                  E h£@ @ÓJ    ®‚—´Ä^Òlကþü  
 1572. Q©Q©Event: Newexten
 1573. Privilege: dialplan,all
 1574. Channel: SIP/2-000000e1
 1575. Context: macro-outbound-callerid
 1576. Extension: s
 1577. Priority: 2
 1578. Application: ExecIf
 1579. AppData: 1?Set(REALCALLERIDNUM=2)
 1580. Uniqueid: 1645727856.585
 1581.  
 1582. pÐb;Q
 1583.  Æ   Æ               E  ¶h¤@ @Ó›    ®‚—´Ä2Òlကþª  
 1584. Q©Q©Event: VarSet
 1585. Privilege: dialplan,all
 1586. Channel: SIP/2-000000e1
 1587. Variable: REALCALLERIDNUM
 1588. Value: 2
 1589. Uniqueid: 1645727856.585
 1590.  
 1591. pÐb‡Q
 1592.  D   D               E  4‚d@ @º]    ‚—®Òlá´Ä´€„"  
 1593. Q©Q©pÐb•Q
 1594.  Â                  E  ²h¥@ @Óž    ®‚—´Ä´Òlကþ¦  
 1595. Q©Q©Event: VarSet
 1596. Privilege: dialplan,all
 1597. Channel: SIP/2-000000e1
 1598. Variable: MACRO_DEPTH
 1599. Value: 2
 1600. Uniqueid: 1645727856.585
 1601.  
 1602. pÐb³Q
 1603.  D   D               E  4‚e@ @º\    ‚—®Òlá´Ä2€„!ž  
 1604. Q©Q©pÐbR
 1605.                               E  ùh¦@ @ÓV    ®‚—´Ä2Òlကþí  
 1606. Q©Q©Event: Newexten
 1607. Privilege: dialplan,all
 1608. Channel: SIP/2-000000e1
 1609. Context: macro-outbound-callerid
 1610. Extension: s
 1611. Priority: 3
 1612. Application: GotoIf
 1613. AppData: 1?normcid
 1614. Uniqueid: 1645727856.585
 1615.  
 1616. pÐbyR
 1617.  Â                  E  ²h§@ @Óœ    ®‚—´Ä÷Òlကþ¦  
 1618. Q©Q©Event: VarSet
 1619. Privilege: dialplan,all
 1620. Channel: SIP/2-000000e1
 1621. Variable: MACRO_DEPTH
 1622. Value: 2
 1623. Uniqueid: 1645727856.585
 1624.  
 1625. pÐbÀR
 1626.  ¿   ¿               E  ¯h¨@ @Óž    ®‚—´ÄuÒlကþ£  
 1627. Q©Q©Event: VarSet
 1628. Privilege: dialplan,all
 1629. Channel: SIP/2-000000e1
 1630. Variable: DB_RESULT
 1631. Value:
 1632. Uniqueid: 1645727856.585
 1633.  
 1634. pÐb'S
 1635.                  E  øh©@ @ÓT    ®‚—´ÄðÒlကþì  
 1636. Q©Q©Event: Newexten
 1637. Privilege: dialplan,all
 1638. Channel: SIP/2-000000e1
 1639. Context: macro-outbound-callerid
 1640. Extension: s
 1641. Priority: 6
 1642. Application: Set
 1643. AppData: USEROUTCID=
 1644. Uniqueid: 1645727856.585
 1645.  
 1646. pÐbMS
 1647.  À   À               E  °hª@ @Ó›    ®‚—´Ä´Òlကþ¤  
 1648. Q©Q©Event: VarSet
 1649. Privilege: dialplan,all
 1650. Channel: SIP/2-000000e1
 1651. Variable: USEROUTCID
 1652. Value:
 1653. Uniqueid: 1645727856.585
 1654.  
 1655. pÐbvS
 1656.  Â                  E  ²h«@ @Ó˜    ®‚—´Ä0Òlကþ¦  
 1657. Q©Q©Event: VarSet
 1658. Privilege: dialplan,all
 1659. Channel: SIP/2-000000e1
 1660. Variable: MACRO_DEPTH
 1661. Value: 2
 1662. Uniqueid: 1645727856.585
 1663.  
 1664. pÐbïS
 1665.  
 1666.  
 1667.               E  úh¬@ @ÓO    ®‚—´Ä®Òlကþî  
 1668. Q©Q©Event: Newexten
 1669. Privilege: dialplan,all
 1670. Channel: SIP/2-000000e1
 1671. Context: macro-outbound-callerid
 1672. Extension: s
 1673. Priority: 7
 1674. Application: Set
 1675. AppData: EMERGENCYCID=
 1676. Uniqueid: 1645727856.585
 1677.  
 1678. pÐbT
 1679.  Â                  E  ²h­@ @Ó–    ®‚—´ÄtÒlကþ¦  
 1680. Q©Q©Event: VarSet
 1681. Privilege: dialplan,all
 1682. Channel: SIP/2-000000e1
 1683. Variable: EMERGENCYCID
 1684. Value:
 1685. Uniqueid: 1645727856.585
 1686.  
 1687. pÐb=T
 1688.  Â                  E  ²h®@ @Ó•    ®‚—´ÄòÒlကþ¦  
 1689. Q©Q©Event: VarSet
 1690. Privilege: dialplan,all
 1691. Channel: SIP/2-000000e1
 1692. Variable: MACRO_DEPTH
 1693. Value: 2
 1694. Uniqueid: 1645727856.585
 1695.  
 1696. pÐb¨T
 1697.                  E h¯@ @ÓB    ®‚—´ÄpÒlကþø  
 1698. Q©Q©Event: Newexten
 1699. Privilege: dialplan,all
 1700. Channel: SIP/2-000000e1
 1701. Context: macro-outbound-callerid
 1702. Extension: s
 1703. Priority: 8
 1704. Application: Set
 1705. AppData: TRUNKOUTCID=01202309090
 1706. Uniqueid: 1645727856.585
 1707.  
 1708. pÐbËT
 1709.  Ì   Ì               E  ¼h°@ @Ó‰    ®‚—´Ä@Òlကþ°  
 1710. Q©Q©Event: VarSet
 1711. Privilege: dialplan,all
 1712. Channel: SIP/2-000000e1
 1713. Variable: TRUNKOUTCID
 1714. Value: 01202309090
 1715. Uniqueid: 1645727856.585
 1716.  
 1717. pÐbòT
 1718.  Â                  E  ²h±@ @Ó’    ®‚—´ÄÈÒlကþ¦  
 1719. Q©Q©Event: VarSet
 1720. Privilege: dialplan,all
 1721. Channel: SIP/2-000000e1
 1722. Variable: MACRO_DEPTH
 1723. Value: 2
 1724. Uniqueid: 1645727856.585
 1725.  
 1726. pÐblU
 1727.  
 1728.  
 1729.               E  úh²@ @ÓI    ®‚—´ÄFÒlကþî  
 1730. Q©Q©Event: Newexten
 1731. Privilege: dialplan,all
 1732. Channel: SIP/2-000000e1
 1733. Context: macro-outbound-callerid
 1734. Extension: s
 1735. Priority: 9
 1736. Application: GotoIf
 1737. AppData: 1?trunkcid
 1738. Uniqueid: 1645727856.585
 1739.  
 1740. pÐbÑU
 1741.  Â                  E  ²h³@ @Ӑ    ®‚—´ÄÒlကþ¦  
 1742. Q©Q©Event: VarSet
 1743. Privilege: dialplan,all
 1744. Channel: SIP/2-000000e1
 1745. Variable: MACRO_DEPTH
 1746. Value: 2
 1747. Uniqueid: 1645727856.585
 1748.  
 1749. pÐbV
 1750.  D   D               E  4‚f@ @º[    ‚—®Òlá´ÄŠ€„C  
 1751. Q©Q©pÐbUV
 1752.  !  !              E h´@ @Ó0    ®‚—´ÄŠÒlကÿ  
 1753. Q©Q©Event: Newexten
 1754. Privilege: dialplan,all
 1755. Channel: SIP/2-000000e1
 1756. Context: macro-outbound-callerid
 1757. Extension: s
 1758. Priority: 14
 1759. Application: ExecIf
 1760. AppData: 1?Set(CALLERID(all)=01202309090)
 1761. Uniqueid: 1645727856.585
 1762.  
 1763. pÐb’V
 1764.                  E  õhµ@ @ÓK    ®‚—´ÄgÒlကþé  
 1765. Q©Q©Event: NewCallerid
 1766. Privilege: call,all
 1767. Channel: SIP/2-000000e1
 1768. CallerIDNum: 01202309090
 1769. CallerIDName:
 1770. Uniqueid: 1645727856.585
 1771. CID-CallingPres: 0 (Presentation Allowed, Not Screened)
 1772.  
 1773. pÐbèV
 1774.  Â                  E  ²h¶@ @Ӎ    ®‚—´Ä (Òlကþ¦  
 1775. Q©Q©Event: VarSet
 1776. Privilege: dialplan,all
 1777. Channel: SIP/2-000000e1
 1778. Variable: MACRO_DEPTH
 1779. Value: 2
 1780. Uniqueid: 1645727856.585
 1781.  
 1782. pÐbdW
 1783.                  E h·@ @Ó8    ®‚—´Ä ¦Òlကþú  
 1784. Q©Q©Event: Newexten
 1785. Privilege: dialplan,all
 1786. Channel: SIP/2-000000e1
 1787. Context: macro-outbound-callerid
 1788. Extension: s
 1789. Priority: 15
 1790. Application: ExecIf
 1791. AppData: 0?Set(CALLERID(all)=)
 1792. Uniqueid: 1645727856.585
 1793.  
 1794. pÐb±W
 1795.  Â                  E  ²h¸@ @Ó‹    ®‚—´Ä!xÒlကþ¦  
 1796. Q©Q©Event: VarSet
 1797. Privilege: dialplan,all
 1798. Channel: SIP/2-000000e1
 1799. Variable: MACRO_DEPTH
 1800. Value: 2
 1801. Uniqueid: 1645727856.585
 1802.  
 1803. pÐbVX
 1804.                  E h¹@ @Ó6    ®‚—´Ä!öÒlကþú  
 1805. Q©Q©Event: Newexten
 1806. Privilege: dialplan,all
 1807. Channel: SIP/2-000000e1
 1808. Context: macro-outbound-callerid
 1809. Extension: s
 1810. Priority: 16
 1811. Application: ExecIf
 1812. AppData: 0?Set(CALLERID(all)=)
 1813. Uniqueid: 1645727856.585
 1814.  
 1815. pÐbÓX
 1816.  Â                  E  ²hº@ @Ó‰    ®‚—´Ä"ÈÒlကþ¦  
 1817. Q©Q©Event: VarSet
 1818. Privilege: dialplan,all
 1819. Channel: SIP/2-000000e1
 1820. Variable: MACRO_DEPTH
 1821. Value: 2
 1822. Uniqueid: 1645727856.585
 1823.  
 1824. pÐbEY
 1825.  )  )              E h»@ @Ó!    ®‚—´Ä#FÒlကÿ
 1826.  
 1827. Q©Q©Event: Newexten
 1828. Privilege: dialplan,all
 1829. Channel: SIP/2-000000e1
 1830. Context: macro-outbound-callerid
 1831. Extension: s
 1832. Priority: 17
 1833. Application: ExecIf
 1834. AppData: 0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)
 1835. Uniqueid: 1645727856.585
 1836.  
 1837. pÐb„Y
 1838.  Â                  E  ²h¼@ @Ó‡    ®‚—´Ä$+Òlကþ¦  
 1839. Q©Q©Event: VarSet
 1840. Privilege: dialplan,all
 1841. Channel: SIP/2-000000e1
 1842. Variable: MACRO_DEPTH
 1843. Value: 2
 1844. Uniqueid: 1645727856.585
 1845.  
 1846. pÐbäY
 1847.                  E h½@ @Ó,    ®‚—´Ä$©Òlကÿ  
 1848. Q©Q©Event: Newexten
 1849. Privilege: dialplan,all
 1850. Channel: SIP/2-000000e1
 1851. Context: macro-outbound-callerid
 1852. Extension: s
 1853. Priority: 18
 1854. Application: Set
 1855. AppData: CDR(outbound_cnum)=01202309090
 1856. Uniqueid: 1645727856.585
 1857.  
 1858. pÐbZ
 1859.  Â                  E  ²h¾@ @Ó…    ®‚—´Ä%Òlကþ¦  
 1860. Q©Q©Event: VarSet
 1861. Privilege: dialplan,all
 1862. Channel: SIP/2-000000e1
 1863. Variable: MACRO_DEPTH
 1864. Value: 2
 1865. Uniqueid: 1645727856.585
 1866.  
 1867. pÐbrZ
 1868.                  E h¿@ @Ó5    ®‚—´Ä%ÿÒlကþõ  
 1869. Q©Q©Event: Newexten
 1870. Privilege: dialplan,all
 1871. Channel: SIP/2-000000e1
 1872. Context: macro-outbound-callerid
 1873. Extension: s
 1874. Priority: 19
 1875. Application: Set
 1876. AppData: CDR(outbound_cnam)=
 1877. Uniqueid: 1645727856.585
 1878.  
 1879. pÐb˜Z
 1880.  Â                  E  ²hÀ@ @Óƒ    ®‚—´Ä&ÌÒlကþ¦  
 1881. Q©Q©Event: VarSet
 1882. Privilege: dialplan,all
 1883. Channel: SIP/2-000000e1
 1884. Variable: MACRO_DEPTH
 1885. Value: 1
 1886. Uniqueid: 1645727856.585
 1887.  
 1888. pÐbµZ
 1889.  »   »               E  «hÁ@ @Ó‰    ®‚—´Ä'JÒlကþŸ  
 1890. Q©Q©Event: VarSet
 1891. Privilege: dialplan,all
 1892. Channel: SIP/2-000000e1
 1893. Variable: ARG1
 1894. Value: 4
 1895. Uniqueid: 1645727856.585
 1896.  
 1897. pÐbÚZ
 1898.  Ì   Ì               E  ¼hÂ@ @Ów    ®‚—´Ä'ÁÒlကþ°  
 1899. Q©Q©Event: VarSet
 1900. Privilege: dialplan,all
 1901. Channel: SIP/2-000000e1
 1902. Variable: MACRO_EXTEN
 1903. Value: 07973123025
 1904. Uniqueid: 1645727856.585
 1905.  
 1906. pÐbûZ
 1907.  Ð   Ð               E  ÀhÃ@ @Ór    ®‚—´Ä(IÒlကþ´  
 1908. Q©Q©Event: VarSet
 1909. Privilege: dialplan,all
 1910. Channel: SIP/2-000000e1
 1911. Variable: MACRO_CONTEXT
 1912. Value: from-internal
 1913. Uniqueid: 1645727856.585
 1914.  
 1915. pÐb\\
 1916.  D   D               E  4‚g@ @ºZ    ‚—®Òlá´Ä(Õ€„ö  
 1917. Q©Q©pÐbo\
 1918.  
 1919.  
 1920.               E úhÄ@ @Ñ7    ®‚—´Ä(ÕÒlက ï  
 1921. Q©Q©Event: VarSet
 1922. Privilege: dialplan,all
 1923. Channel: SIP/2-000000e1
 1924. Variable: MACRO_PRIORITY
 1925. Value: 5
 1926. Uniqueid: 1645727856.585
 1927.  
 1928. Event: VarSet
 1929. Privilege: dialplan,all
 1930. Channel: SIP/2-000000e1
 1931. Variable: MACRO_DEPTH
 1932. Value: 1
 1933. Uniqueid: 1645727856.585
 1934.  
 1935. Event: Newexten
 1936. Privilege: dialplan,all
 1937. Channel: SIP/2-000000e1
 1938. Context: macro-dialout-trunk
 1939. Extension: s
 1940. Priority: 12
 1941. Application: GosubIf
 1942. AppData: 1?sub-flp-4,s,1()
 1943. Uniqueid: 1645727856.585
 1944.  
 1945. Event: VarSet
 1946. Privilege: dialplan,all
 1947. Channel: SIP/2-000000e1
 1948. Variable: LOCAL(ARGC)
 1949. Value: 0
 1950. Uniqueid: 1645727856.585
 1951.  
 1952. Event: VarSet
 1953. Privilege: dialplan,all
 1954. Channel: SIP/2-000000e1
 1955. Variable: MACRO_DEPTH
 1956. Value: 1
 1957. Uniqueid: 1645727856.585
 1958.  
 1959. pÐbƒ\
 1960.  D   D               E  4‚h@ @ºY    ‚—®Òlá´Ä+›€„/  
 1961. Q©Q©pÐb“\
 1962.  ü   ü               E  ìhÅ@ @ÓD    ®‚—´Ä+›Òlကþà  
 1963. Q©Q©Event: Newexten
 1964. Privilege: dialplan,all
 1965. Channel: SIP/2-000000e1
 1966. Context: sub-flp-4
 1967. Extension: s
 1968. Priority: 1
 1969. Application: ExecIf
 1970. AppData: 0?Return()
 1971. Uniqueid: 1645727856.585
 1972.  
 1973. pÐbõ\
 1974.  Â                  E  ²hÆ@ @Ó}    ®‚—´Ä,SÒlကþ¦  
 1975. Q©Q©Event: VarSet
 1976. Privilege: dialplan,all
 1977. Channel: SIP/2-000000e1
 1978. Variable: MACRO_DEPTH
 1979. Value: 1
 1980. Uniqueid: 1645727856.585
 1981.  
 1982. pÐbi]
 1983.  ò   ò               E  âhÇ@ @ÓL    ®‚—´Ä,ÑÒlကþÖ  
 1984. Q©Q©Event: Newexten
 1985. Privilege: dialplan,all
 1986. Channel: SIP/2-000000e1
 1987. Context: sub-flp-4
 1988. Extension: s
 1989. Priority: 2
 1990. Application: Return
 1991. AppData:
 1992. Uniqueid: 1645727856.585
 1993.  
 1994. pÐb–]
 1995.  Â                  E  ²hÈ@ @Ó{    ®‚—´Ä-Òlကþ¦  
 1996. Q©Q©Event: VarSet
 1997. Privilege: dialplan,all
 1998. Channel: SIP/2-000000e1
 1999. Variable: GOSUB_RETVAL
 2000. Value:
 2001. Uniqueid: 1645727856.585
 2002.  
 2003. pÐbÆ]
 2004.  Â                  E  ²hÉ@ @Óz    ®‚—´Ä-ýÒlကþ¦  
 2005. Q©Q©Event: VarSet
 2006. Privilege: dialplan,all
 2007. Channel: SIP/2-000000e1
 2008. Variable: MACRO_DEPTH
 2009. Value: 1
 2010. Uniqueid: 1645727856.585
 2011.  
 2012. pÐb8^
 2013.                  E  ühÊ@ @Ó/    ®‚—´Ä.{Òlကþð  
 2014. Q©Q©Event: Newexten
 2015. Privilege: dialplan,all
 2016. Channel: SIP/2-000000e1
 2017. Context: macro-dialout-trunk
 2018. Extension: s
 2019. Priority: 13
 2020. Application: Set
 2021. AppData: OUTNUM=07973123025
 2022. Uniqueid: 1645727856.585
 2023.  
 2024. pÐbd^
 2025.  Ç   Ç               E  ·hË@ @Ós    ®‚—´Ä/CÒlကþ«  
 2026. Q©Q©Event: VarSet
 2027. Privilege: dialplan,all
 2028. Channel: SIP/2-000000e1
 2029. Variable: OUTNUM
 2030. Value: 07973123025
 2031. Uniqueid: 1645727856.585
 2032.  
 2033. pÐb”^
 2034.  Â                  E  ²hÌ@ @Ów    ®‚—´Ä/ÆÒlကþ¦  
 2035. Q©Q©Event: VarSet
 2036. Privilege: dialplan,all
 2037. Channel: SIP/2-000000e1
 2038. Variable: MACRO_DEPTH
 2039. Value: 1
 2040. Uniqueid: 1645727856.585
 2041.  
 2042. pÐb_
 2043.  
 2044.  
 2045.               E  ýhÍ@ @Ó+    ®‚—´Ä0DÒlကþñ  
 2046. Q©Q©Event: Newexten
 2047. Privilege: dialplan,all
 2048. Channel: SIP/2-000000e1
 2049. Context: macro-dialout-trunk
 2050. Extension: s
 2051. Priority: 14
 2052. Application: Set
 2053. AppData: custom=SIP/surevoip
 2054. Uniqueid: 1645727856.585
 2055.  
 2056. pÐb<_
 2057.  È   È               E  ¸hÎ@ @Óo    ®‚—´Ä1
 2058. Òlကþ¬  
 2059. Q©Q©Event: VarSet
 2060. Privilege: dialplan,all
 2061. Channel: SIP/2-000000e1
 2062. Variable: custom
 2063. Value: SIP/surevoip
 2064. Uniqueid: 1645727856.585
 2065.  
 2066. pÐbg_
 2067.  Â                  E  ²hÏ@ @Ót    ®‚—´Ä1‘Òlကþ¦  
 2068. Q©Q©Event: VarSet
 2069. Privilege: dialplan,all
 2070. Channel: SIP/2-000000e1
 2071. Variable: MACRO_DEPTH
 2072. Value: 1
 2073. Uniqueid: 1645727856.585
 2074.  
 2075. pÐbï_
 2076.  ,  ,              E hÐ@ @Ó       ®‚—´Ä2Òlကÿ  
 2077. Q©Q©Event: Newexten
 2078. Privilege: dialplan,all
 2079. Channel: SIP/2-000000e1
 2080. Context: macro-dialout-trunk
 2081. Extension: s
 2082. Priority: 15
 2083. Application: ExecIf
 2084. AppData: 0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)
 2085. Uniqueid: 1645727856.585
 2086.  
 2087. pÐb`
 2088.  D   D               E  4‚i@ @ºX    ‚—®Òlá´Ä2÷€„Ò  
 2089. Q©Q©pÐbJ`
 2090.  Â                  E  ²hÑ@ @Ór    ®‚—´Ä2÷Òlကþ¦  
 2091. Q©Q©Event: VarSet
 2092. Privilege: dialplan,all
 2093. Channel: SIP/2-000000e1
 2094. Variable: MACRO_DEPTH
 2095. Value: 1
 2096. Uniqueid: 1645727856.585
 2097.  
 2098. pÐbº`
 2099.  #  #              E hÒ@ @Ó    ®‚—´Ä3uÒlကÿ  
 2100. Q©Q©Event: Newexten
 2101. Privilege: dialplan,all
 2102. Channel: SIP/2-000000e1
 2103. Context: macro-dialout-trunk
 2104. Extension: s
 2105. Priority: 16
 2106. Application: ExecIf
 2107. AppData: 0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))
 2108. Uniqueid: 1645727856.585
 2109.  
 2110. pÐbý`
 2111.  Â                  E  ²hÓ@ @Óp    ®‚—´Ä4TÒlကþ¦  
 2112. Q©Q©Event: VarSet
 2113. Privilege: dialplan,all
 2114. Channel: SIP/2-000000e1
 2115. Variable: MACRO_DEPTH
 2116. Value: 1
 2117. Uniqueid: 1645727856.585
 2118.  
 2119. pÐb^a
 2120.                  E hÔ@ @Ó    ®‚—´Ä4ÒÒlကþû  
 2121. Q©Q©Event: Newexten
 2122. Privilege: dialplan,all
 2123. Channel: SIP/2-000000e1
 2124. Context: macro-dialout-trunk
 2125. Extension: s
 2126. Priority: 17
 2127. Application: Macro
 2128. AppData: dialout-trunk-predial-hook,
 2129. Uniqueid: 1645727856.585
 2130.  
 2131. pÐba
 2132.  Â                  E  ²hÕ@ @Ón    ®‚—´Ä5¥Òlကþ¦  
 2133. Q©Q©Event: VarSet
 2134. Privilege: dialplan,all
 2135. Channel: SIP/2-000000e1
 2136. Variable: MACRO_EXTEN
 2137. Value: s
 2138. Uniqueid: 1645727856.585
 2139.  
 2140. pÐbªa
 2141.  Ö   Ö               E  ÆhÖ@ @ÓY    ®‚—´Ä6#Òlကþº  
 2142. Q©Q©Event: VarSet
 2143. Privilege: dialplan,all
 2144. Channel: SIP/2-000000e1
 2145. Variable: MACRO_CONTEXT
 2146. Value: macro-dialout-trunk
 2147. Uniqueid: 1645727856.585
 2148.  
 2149. pÐbÅa
 2150.  Æ   Æ               E  ¶h×@ @Óh    ®‚—´Ä6µÒlကþª  
 2151. Q©Q©Event: VarSet
 2152. Privilege: dialplan,all
 2153. Channel: SIP/2-000000e1
 2154. Variable: MACRO_PRIORITY
 2155. Value: 17
 2156. Uniqueid: 1645727856.585
 2157.  
 2158. pÐbèa
 2159.  Â                  E  ²hØ@ @Ók    ®‚—´Ä77Òlကþ¦  
 2160. Q©Q©Event: VarSet
 2161. Privilege: dialplan,all
 2162. Channel: SIP/2-000000e1
 2163. Variable: MACRO_DEPTH
 2164. Value: 2
 2165. Uniqueid: 1645727856.585
 2166.  
 2167. pÐbb
 2168.  º   º               E  ªhÙ@ @Ór    ®‚—´Ä7µÒlကþž  
 2169. Q©Q©Event: VarSet
 2170. Privilege: dialplan,all
 2171. Channel: SIP/2-000000e1
 2172. Variable: ARG1
 2173. Value:
 2174. Uniqueid: 1645727856.585
 2175.  
 2176. pÐb%b
 2177.  Â                  E  ²hÚ@ @Ói    ®‚—´Ä8+Òlကþ¦  
 2178. Q©Q©Event: VarSet
 2179. Privilege: dialplan,all
 2180. Channel: SIP/2-000000e1
 2181. Variable: MACRO_DEPTH
 2182. Value: 2
 2183. Uniqueid: 1645727856.585
 2184.  
 2185. pÐbub
 2186.  D   D               E  4‚j@ @ºW    ‚—®Òlá´Ä8©€„ÿ  
 2187. Q©Q©pÐb~b
 2188.                  E  ühÛ@ @Ó    ®‚—´Ä8©Òlကþð  
 2189. Q©Q©Event: Newexten
 2190. Privilege: dialplan,all
 2191. Channel: SIP/2-000000e1
 2192. Context: macro-dialout-trunk-predial-hook
 2193. Extension: s
 2194. Priority: 1
 2195. Application: MacroExit
 2196. AppData:
 2197. Uniqueid: 1645727856.585
 2198.  
 2199. pÐb‰b
 2200.  D   D               E  4‚k@ @ºV    ‚—®Òlá´Ä9q€„þT  
 2201. Q©Q©pÐb¬b
 2202.  Â                  E  ²hÜ@ @Óg    ®‚—´Ä9qÒlကþ¦  
 2203. Q©Q©Event: VarSet
 2204. Privilege: dialplan,all
 2205. Channel: SIP/2-000000e1
 2206. Variable: MACRO_DEPTH
 2207. Value: 1
 2208. Uniqueid: 1645727856.585
 2209.  
 2210. pÐbÊb
 2211.  »   »               E  «hÝ@ @Óm    ®‚—´Ä9ïÒlကþŸ  
 2212. Q©Q©Event: VarSet
 2213. Privilege: dialplan,all
 2214. Channel: SIP/2-000000e1
 2215. Variable: ARG1
 2216. Value: 4
 2217. Uniqueid: 1645727856.585
 2218.  
 2219. pÐbåb
 2220.  Ì   Ì               E  ¼hÞ@ @Ó[    ®‚—´Ä:fÒlကþ°  
 2221. Q©Q©Event: VarSet
 2222. Privilege: dialplan,all
 2223. Channel: SIP/2-000000e1
 2224. Variable: MACRO_EXTEN
 2225. Value: 07973123025
 2226. Uniqueid: 1645727856.585
 2227.  
 2228. pÐbþb
 2229.  Ð   Ð               E  Àhß@ @ÓV    ®‚—´Ä:îÒlကþ´  
 2230. Q©Q©Event: VarSet
 2231. Privilege: dialplan,all
 2232. Channel: SIP/2-000000e1
 2233. Variable: MACRO_CONTEXT
 2234. Value: from-internal
 2235. Uniqueid: 1645727856.585
 2236.  
 2237. pÐbc
 2238.  Å   Å               E  µhà@ @Ó`    ®‚—´Ä;zÒlကþ©  
 2239. Q©Q©Event: VarSet
 2240. Privilege: dialplan,all
 2241. Channel: SIP/2-000000e1
 2242. Variable: MACRO_PRIORITY
 2243. Value: 5
 2244. Uniqueid: 1645727856.585
 2245.  
 2246. pÐbIc
 2247.  Â                  E  ²há@ @Ób    ®‚—´Ä;ûÒlကþ¦  
 2248. Q©Q©Event: VarSet
 2249. Privilege: dialplan,all
 2250. Channel: SIP/2-000000e1
 2251. Variable: MACRO_DEPTH
 2252. Value: 1
 2253. Uniqueid: 1645727856.585
 2254.  
 2255. pÐb¶c
 2256.                  E  ÷hâ@ @Ó    ®‚—´Ä<yÒlကþë  
 2257. Q©Q©Event: Newexten
 2258. Privilege: dialplan,all
 2259. Channel: SIP/2-000000e1
 2260. Context: macro-dialout-trunk
 2261. Extension: s
 2262. Priority: 18
 2263. Application: GotoIf
 2264. AppData: 0?bypass,1
 2265. Uniqueid: 1645727856.585
 2266.  
 2267. pÐbâc
 2268.  Â                  E  ²hã@ @Ó`    ®‚—´Ä=<Òlကþ¦  
 2269. Q©Q©Event: VarSet
 2270. Privilege: dialplan,all
 2271. Channel: SIP/2-000000e1
 2272. Variable: MACRO_DEPTH
 2273. Value: 1
 2274. Uniqueid: 1645727856.585
 2275.  
 2276. pÐb.d
 2277.  À   À               E  °hä@ @Óa    ®‚—´Ä=ºÒlကþ¤  
 2278. Q©Q©Event: VarSet
 2279. Privilege: dialplan,all
 2280. Channel: SIP/2-000000e1
 2281. Variable: DB_RESULT
 2282. Value: 2
 2283. Uniqueid: 1645727856.585
 2284.  
 2285. pÐb—d
 2286.  $  $              E hå@ @Òü    ®‚—´Ä>6Òlကÿ  
 2287. Q©Q©Event: Newexten
 2288. Privilege: dialplan,all
 2289. Channel: SIP/2-000000e1
 2290. Context: macro-dialout-trunk
 2291. Extension: s
 2292. Priority: 19
 2293. Application: ExecIf
 2294. AppData: 1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=07973123025)
 2295. Uniqueid: 1645727856.585
 2296.  
 2297. pÐbºd
 2298.  D   D               E  4‚l@ @ºU    ‚—®Òlá´Ä?€„ø¯  
 2299. Q©Q©pÐbød
 2300.  À   À               E  °hæ@ @Ó_    ®‚—´Ä?Òlကþ¤  
 2301. Q©Q©Event: VarSet
 2302. Privilege: dialplan,all
 2303. Channel: SIP/2-000000e1
 2304. Variable: DB_RESULT
 2305. Value: 2
 2306. Uniqueid: 1645727856.585
 2307.  
 2308. pÐb6e
 2309.  Â                  E  ²hç@ @Ó\    ®‚—´Ä?’Òlကþ¦  
 2310. Q©     Q©Event: VarSet
 2311. Privilege: dialplan,all
 2312. Channel: SIP/2-000000e1
 2313. Variable: MACRO_DEPTH
 2314. Value: 1
 2315. Uniqueid: 1645727856.585
 2316.  
 2317. pÐboe
 2318.  À   À               E  °hè@ @Ó]    ®‚—´Ä@Òlကþ¤  
 2319. Q©     Q©Event: VarSet
 2320. Privilege: dialplan,all
 2321. Channel: SIP/2-000000e1
 2322. Variable: DB_RESULT
 2323. Value: 2
 2324. Uniqueid: 1645727856.585
 2325.  
 2326. pÐbàe
 2327.  )  )              E hé@ @Òó    ®‚—´Ä@ŒÒlကÿ
 2328.  
 2329. Q©     Q©Event: Newexten
 2330. Privilege: dialplan,all
 2331. Channel: SIP/2-000000e1
 2332. Context: macro-dialout-trunk
 2333. Extension: s
 2334. Priority: 20
 2335. Application: ExecIf
 2336. AppData: 1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:01202309090)
 2337. Uniqueid: 1645727856.585
 2338.  
 2339. pÐb-f
 2340.  À   À               E  °hê@ @Ó[    ®‚—´ÄAqÒlကþ¤  
 2341. Q©     Q©Event: VarSet
 2342. Privilege: dialplan,all
 2343. Channel: SIP/2-000000e1
 2344. Variable: DB_RESULT
 2345. Value: 2
 2346. Uniqueid: 1645727856.585
 2347.  
 2348. pÐbkf
 2349.  Â                  E  ²hë@ @ÓX    ®‚—´ÄAíÒlကþ¦  
 2350. Q©     Q©Event: VarSet
 2351. Privilege: dialplan,all
 2352. Channel: SIP/2-000000e1
 2353. Variable: MACRO_DEPTH
 2354. Value: 1
 2355. Uniqueid: 1645727856.585
 2356.  
 2357. pÐbÛf
 2358.  
 2359.  
 2360.               E  úhì@ @Ó    ®‚—´ÄBkÒlကþî  
 2361. Q©     Q©Event: Newexten
 2362. Privilege: dialplan,all
 2363. Channel: SIP/2-000000e1
 2364. Context: macro-dialout-trunk
 2365. Extension: s
 2366. Priority: 21
 2367. Application: GotoIf
 2368. AppData: 0?customtrunk
 2369. Uniqueid: 1645727856.585
 2370.  
 2371. pÐbg
 2372.  Â                  E  ²hí@ @ÓV    ®‚—´ÄC1Òlကþ¦  
 2373. Q©     Q©Event: VarSet
 2374. Privilege: dialplan,all
 2375. Channel: SIP/2-000000e1
 2376. Variable: MACRO_DEPTH
 2377. Value: 1
 2378. Uniqueid: 1645727856.585
 2379.  
 2380. pÐbOg
 2381.                  E
 2382. hî@ @Òý    ®‚—´ÄC¯Òlကþþ  
 2383. Q©     Q©Event: Newexten
 2384. Privilege: dialplan,all
 2385. Channel: SIP/2-000000e1
 2386. Context: macro-dialout-trunk
 2387. Extension: s
 2388. Priority: 22
 2389. Application: Dial
 2390. AppData: SIP/surevoip/07973123025,300,Tt
 2391. Uniqueid: 1645727856.585
 2392.  
 2393. pÐbyg
 2394.  À   À               E  °hï@ @ÓV    ®‚—´ÄD…Òlကþ¤  
 2395. Q©     Q©Event: VarSet
 2396. Privilege: dialplan,all
 2397. Channel: SIP/2-000000e1
 2398. Variable: DIALSTATUS
 2399. Value:
 2400. Uniqueid: 1645727856.585
 2401.  
 2402. pÐb—g
 2403.  Æ   Æ               E  ¶hð@ @ÓO    ®‚—´ÄEÒlကþª  
 2404. Q©     Q©Event: VarSet
 2405. Privilege: dialplan,all
 2406. Channel: SIP/2-000000e1
 2407. Variable: DIALEDPEERNUMBER
 2408. Value:
 2409. Uniqueid: 1645727856.585
 2410.  
 2411. pÐb¢g
 2412.  Ä   Ä               E  ´hñ@ @ÓP    ®‚—´ÄEƒÒlကþ¨  
 2413. Q©     Q©Event: VarSet
 2414. Privilege: dialplan,all
 2415. Channel: SIP/2-000000e1
 2416. Variable: DIALEDPEERNAME
 2417. Value:
 2418. Uniqueid: 1645727856.585
 2419.  
 2420. pÐbÁg
 2421.  Â                  E  ²hò@ @ÓQ    ®‚—´ÄFÒlကþ¦  
 2422. Q©     Q©Event: VarSet
 2423. Privilege: dialplan,all
 2424. Channel: SIP/2-000000e1
 2425. Variable: ANSWEREDTIME
 2426. Value:
 2427. Uniqueid: 1645727856.585
 2428.  
 2429. pÐbËg
 2430.  À   À               E  °hó@ @ÓR    ®‚—´ÄFÒlကþ¤  
 2431. Q©     Q©Event: VarSet
 2432. Privilege: dialplan,all
 2433. Channel: SIP/2-000000e1
 2434. Variable: DIALEDTIME
 2435. Value:
 2436. Uniqueid: 1645727856.585
 2437.  
 2438. pÐbÌi
 2439.                  E
 2440. hô@ @Ò÷    ®‚—´ÄFýÒlကþþ  
 2441. Q©Event: Newchannel
 2442. Privilege: call,all
 2443. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2444. ChannelState: 0
 2445. ChannelStateDesc: Down
 2446. CallerIDNum:
 2447. CallerIDName:
 2448. AccountCode:
 2449. Exten:
 2450. Context: ext-did
 2451. Uniqueid: 1645727856.586
 2452.  
 2453. pÐbj
 2454.  ù   ù               E  éhõ@ @Ó    ®‚—´ÄGÓÒlကþÝ  
 2455. Q©Event: VarSet
 2456. Privilege: dialplan,all
 2457. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2458. Variable: SIPCALLID
 2459. Value: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2460. Uniqueid: 1645727856.586
 2461.  
 2462. pÐbBj
 2463.                  E hö@ @Òþ    ®‚—´ÄHˆÒlကþõ  
 2464. Q©Event: ChannelUpdate
 2465. Privilege: system,all
 2466. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2467. Uniqueid: 1645727856.586
 2468. Channeltype: SIP
 2469. SIPcallid: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2470. SIPfullcontact:
 2471.  
 2472. pÐb`j
 2473.  D   D               E  4‚m@ @ºT    ‚—®Òlá´ÄIU€„în  
 2474. Q©pÐbtj
 2475.                  E  ûh÷@ @Ó    ®‚—´ÄIUÒlကþï  
 2476. Event: ChannelUpdate
 2477. Privilege: system,all
 2478. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2479. Channeltype: SIP
 2480. SIPcallid: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2481. SIPfullcontact:
 2482. Peername: surevoip
 2483.  
 2484. pÐbŠj
 2485.  á   á               E  Ñhø@ @Ó,    ®‚—´ÄJÒlကþÅ  
 2486. Event: VarSet
 2487. Privilege: dialplan,all
 2488. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2489. Variable: DIALEDPEERNUMBER
 2490. Value: surevoip/07973123025
 2491. Uniqueid: 1645727856.586
 2492.  
 2493. pÐb·j
 2494.  D   D               E  4‚n@ @ºS    ‚—®Òlá´ÄJ¹€„í  
 2495. pÐbÈj
 2496.                  E hù@ @Òñ    ®‚—´ÄJ¹Òlကþÿ  
 2497. Event: NewCallerid
 2498. Privilege: call,all
 2499. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2500. CallerIDNum: 07973123025
 2501. CallerIDName: CID:01202309090
 2502. Uniqueid: 1645727856.586
 2503. CID-CallingPres: 0 (Presentation Allowed, Not Screened)
 2504.  
 2505. pÐbÙj
 2506.  D   D               E  4‚o@ @ºR    ‚—®Òlá´ÄK€„ì1  
 2507. pÐb†k
 2508.  v  v     À?ÕcUš   E`fƒO  @À¨
 2509. ¹\     ÄÄRãINVITE sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk SIP/2.0
 2510. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK63cd5ff0
 2511. Max-Forwards: 70
 2512. From: <sip:172635931478@sip.surevoip.co.uk>;tag=as5200e934
 2513. To: <sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk>
 2514. Contact: <sip:172635931478@81.149.40.176:5060>
 2515. Call-ID: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2516. CSeq: 102 INVITE
 2517. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 2518. Date: Thu, 24 Feb 2022 18:37:36 GMT
 2519. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 2520. Supported: replaces, timer
 2521. Content-Type: application/sdp
 2522. Content-Length: 238
 2523.  
 2524. v=0
 2525. o=root 1345088017 1345088017 IN IP4 81.149.40.176
 2526. s=Asterisk PBX 11.10.2
 2527. c=IN IP4 81.149.40.176
 2528. t=0 0
 2529. m=audio 15870 RTP/AVP 8 101
 2530. a=rtpmap:8 PCMA/8000
 2531. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 2532. a=fmtp:101 0-16
 2533. a=ptime:20
 2534. a=sendrecv
 2535. pÐbºk
 2536.  †  †              E vhú@ @Ò…    ®‚—´ÄKÒlကÿj  
 2537. Event: Dial
 2538. Privilege: call,all
 2539. SubEvent: Begin
 2540. Channel: SIP/2-000000e1
 2541. Destination: SIP/surevoip-000000e2
 2542. CallerIDNum: 01202309090
 2543. CallerIDName: <unknown>
 2544. ConnectedLineNum: 07973123025
 2545. ConnectedLineName: CID:01202309090
 2546. UniqueID: 1645727856.585
 2547. DestUniqueID: 1645727856.586
 2548. Dialstring: surevoip/07973123025
 2549.  
 2550. pÐbèn
 2551.  D   D               E  4‚p@ @ºQ    ‚—®Òlá´ÄLÒ€„êî  
 2552. Q©Q©
 2553. pÐbg†
 2554.                      E  ‚q@ @¹ô    ‚—®Òlá´ÄLÒ€„þ„  
 2555. Q©Q©
 2556. action: Command
 2557. actionid: 169345610_913#
 2558. command: dialplan show chanvar SIP/2-000000e1
 2559.  
 2560. pÐb ‡
 2561.  k   k               E  [hû@ @ÓŸ    ®‚—´ÄLÒÒm=€€þO  
 2562. Q©Q©Response: Follows
 2563. Privilege: Command
 2564. pÐb4‡
 2565.  ^   ^               E  Nhü@ @Ó«    ®‚—´ÄLùÒm=€€þB  
 2566. Q©Q©ActionID: 169345610_913#
 2567. pÐbN‡
 2568.  D   D               E  4‚r@ @ºO    ‚—®Òm=´ÄM€„êD  
 2569. Q©Q©pÐb¤‡
 2570.                  E }hý@ @Ð{    ®‚—´ÄMÒm=€€r  
 2571. Q©Q©
 2572. Variables for channel SIP/2-000000e1:
 2573. DIALEDTIME=
 2574. ANSWEREDTIME=
 2575. DIALEDPEERNAME=
 2576. DIALEDPEERNUMBER=
 2577. DIALSTATUS=
 2578. MACRO_DEPTH=1
 2579. DB_RESULT=2
 2580. MACRO_PRIORITY=5
 2581. MACRO_CONTEXT=from-internal
 2582. MACRO_EXTEN=07973123025
 2583. ARG1=4
 2584. custom=SIP/surevoip
 2585. OUTNUM=07973123025
 2586. GOSUB_RETVAL=
 2587. TRUNKOUTCID=01202309090
 2588. EMERGENCYCID=
 2589. USEROUTCID=
 2590. REALCALLERIDNUM=2
 2591. DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt
 2592. OUTBOUND_GROUP=OUT_4
 2593. DIAL_NUMBER=07973123025
 2594. DIAL_TRUNK=4
 2595. ARG4=off
 2596. ARG3=
 2597. ARG2=07973123025
 2598. REC_POLICY_MODE=dontcare
 2599. CALLFILENAME=out-07973123025-2-20220224-183736-1645727856.585
 2600. FROMEXTEN=2
 2601. TIMESTR=20220224-183736
 2602. YEAR=2022
 2603. MONTH=02
 2604. DAY=24
 2605. NOW=1645727856
 2606. REC_STATUS=INITIALIZED
 2607. MON_FMT=wav
 2608. REC_POLICY_MODE_SAVE=
 2609. NODEST=
 2610. MOHCLASS=default
 2611. AMPUSERCIDNAME=2
 2612. AMPUSER=2
 2613. TOUCH_MONITOR=1645727856.585
 2614. SIPCALLID=3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 2615. SIPDOMAIN=192.168.10.2
 2616. SIPURI=sip:2@192.168.10.120:2048
 2617.  
 2618. pÐbˇ
 2619.  W   W               E  Ghþ@ @Ó°    ®‚—´ÄP\Òm=€€þ;  
 2620. Q©Q©--END COMMAND--
 2621.  
 2622. pÐbê‡
 2623.  D   D               E  4‚s@ @ºN    ‚—®Òm=´ÄPo€„æè  
 2624. Q©Q©pÐb©Â
 2625.          xeY°û   Eÿ  @ 5d"¹\        À¨
 2626. ÄÄë½GSIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
 2627. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK63cd5ff0
 2628. From: <sip:172635931478@sip.surevoip.co.uk>;tag=as5200e934
 2629. To: <sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk>;tag=06a366df8881a48001f15f72f7138d9f.7a43
 2630. Call-ID: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2631. CSeq: 102 INVITE
 2632. Proxy-Authenticate: Digest realm="sip.surevoip.co.uk", nonce="6217d08ebc0a2082ccee152ed772b70d8240bca1"
 2633. Server: SureVoIP.co.uk 3.1.1
 2634. Content-Length: 0
 2635.  
 2636. pÐbVÃ
 2637.  î  î     À?ÕcUš   E`ÞƒP  @£À¨
 2638. ¹\     ÄÄÊá—ACK sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk SIP/2.0
 2639. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK63cd5ff0
 2640. Max-Forwards: 70
 2641. From: <sip:172635931478@sip.surevoip.co.uk>;tag=as5200e934
 2642. To: <sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk>;tag=06a366df8881a48001f15f72f7138d9f.7a43
 2643. Contact: <sip:172635931478@81.149.40.176:5060>
 2644. Call-ID: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2645. CSeq: 102 ACK
 2646. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 2647. Content-Length: 0
 2648.  
 2649. pÐb
 2650. Ä
 2651.  _  _     À?ÕcUš   E`OƒQ  @1À¨
 2652. ¹\     ÄÄ;äINVITE sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk SIP/2.0
 2653. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK79520d04
 2654. Max-Forwards: 70
 2655. From: <sip:172635931478@sip.surevoip.co.uk>;tag=as5200e934
 2656. To: <sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk>
 2657. Contact: <sip:172635931478@81.149.40.176:5060>
 2658. Call-ID: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2659. CSeq: 103 INVITE
 2660. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 2661. Proxy-Authorization: Digest username="172635931478", realm="sip.surevoip.co.uk", algorithm=MD5, uri="sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk", nonce="6217d08ebc0a2082ccee152ed772b70d8240bca1", response="1afa8b27d1cb38b00f264c3b390add8f"
 2662. Date: Thu, 24 Feb 2022 18:37:36 GMT
 2663. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 2664. Supported: replaces, timer
 2665. Content-Type: application/sdp
 2666. Content-Length: 238
 2667.  
 2668. v=0
 2669. o=root 1345088017 1345088018 IN IP4 81.149.40.176
 2670. s=Asterisk PBX 11.10.2
 2671. c=IN IP4 81.149.40.176
 2672. t=0 0
 2673. m=audio 15870 RTP/AVP 8 101
 2674. a=rtpmap:8 PCMA/8000
 2675. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 2676. a=fmtp:101 0-16
 2677. a=ptime:20
 2678. a=sendrecv
 2679. pÐbjÇ
 2680.  §   §               E  —‚t@ @¹ê    ‚—®Òm=´ÄPo€„þ‹  
 2681. Q©"Q©action: Command
 2682. actionid: 169345610_914#
 2683. command: dialplan show chanvar SIP/surevoip-000000e2
 2684.  
 2685. pÐbÈ
 2686.  k   k               E  [hÿ@ @Ó›    ®‚—´ÄPoÒm €€þO  
 2687. Q©"Q©"Response: Follows
 2688. Privilege: Command
 2689. pÐbÈ
 2690.  ^   ^               E  Ni @ @Ó§    ®‚—´ÄP–Òm €€þB  
 2691. Q©"Q©"ActionID: 169345610_914#
 2692. pÐb2È
 2693.  D   D               E  4‚u@ @ºL    ‚—®Òm ´ÄP°€„æ"  
 2694. Q©"Q©"pÐbtÈ
 2695.  —  —              E ‡i@ @Òm    ®‚—´ÄP°Òm €€ÿ{  
 2696. Q©"Q©"
 2697. Variables for channel SIP/surevoip-000000e2:
 2698. DIALEDPEERNUMBER=surevoip/07973123025
 2699. SIPCALLID=1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2700. REC_POLICY_MODE=dontcare
 2701. CALLFILENAME=out-07973123025-2-20220224-183736-1645727856.585
 2702. FROMEXTEN=2
 2703. TIMESTR=20220224-183736
 2704. YEAR=2022
 2705. MONTH=02
 2706. DAY=24
 2707. REC_STATUS=INITIALIZED
 2708. MON_FMT=wav
 2709. NODEST=
 2710.  
 2711. pÐb¢È
 2712.  W   W               E  Gi@ @Ó¬    ®‚—´ÄRÒm €€þ;  
 2713. Q©"Q©"--END COMMAND--
 2714.  
 2715. pÐb®È
 2716.  D   D               E  4‚v@ @ºK    ‚—®Òm ´ÄR€„ä¼  
 2717. Q©"Q©"pÐbI ’  ’      xeY°û   E‚  @ 5dŸ¹\   À¨
 2718. ÄÄn¯†SIP/2.0 403 Forbidden
 2719. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK79520d04
 2720. From: <sip:172635931478@sip.surevoip.co.uk>;tag=as5200e934
 2721. To: <sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk>;tag=06a366df8881a48001f15f72f7138d9f.2c05
 2722. Call-ID: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2723. CSeq: 103 INVITE
 2724. Server: SureVoIP.co.uk 3.1.1
 2725. Content-Length: 0
 2726.  
 2727. pÐb[ î  î     À?ÕcUš   E`ÞƒR  @¡À¨
 2728. ¹\     ÄÄÊá—ACK sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk SIP/2.0
 2729. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK79520d04
 2730. Max-Forwards: 70
 2731. From: <sip:172635931478@sip.surevoip.co.uk>;tag=as5200e934
 2732. To: <sip:07973123025@sip.surevoip.co.uk>;tag=06a366df8881a48001f15f72f7138d9f.2c05
 2733. Contact: <sip:172635931478@81.149.40.176:5060>
 2734. Call-ID: 1e1baaca65ad7bbd4e90d1fa67e5f693@sip.surevoip.co.uk
 2735. CSeq: 103 ACK
 2736. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 2737. Content-Length: 0
 2738.  
 2739. pÐb¤ ¶   ¶               E  ¦i@ @ÓL    ®‚—´ÄRÒm €€þš  
 2740. Q©7Q©"Event: HangupRequest
 2741. Privilege: call,all
 2742. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2743. Uniqueid: 1645727856.586
 2744. Cause: 21
 2745.  
 2746. pÐbn 2  2              E "i@ @ÒÏ    ®‚—´ÄRˆÒm €€ÿ  
 2747. Q©7Q©"Event: VarSet
 2748. Privilege: dialplan,all
 2749. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2750. Variable: RTPAUDIOQOS
 2751. Value: ssrc=1402342056;themssrc=0;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=0;txjitter=0.000000;txcount=0;rlp=0;rtt=0.000000
 2752. Uniqueid: 1645727856.586
 2753.  
 2754. pÐb| –  –              E †i@ @Òj    ®‚—´ÄSvÒm €€ÿz  
 2755. Q©7Q©"Event: VarSet
 2756. Privilege: dialplan,all
 2757. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2758. Variable: RTPAUDIOQOSJITTER
 2759. Value: minrxjitter=0.000000;maxrxjitter=0.000000;avgrxjitter=0.000000;stdevrxjitter=0.000000;reported_minjitter=0.000000;reported_maxjitter=0.000000;reported_avgjitter=0.000000;reported_stdevjitter=0.000000;
 2760. Uniqueid: 1645727856.586
 2761.  
 2762. pÐb„ „  „              E ti@ @Ò{    ®‚—´ÄTÈÒm €€ÿh  
 2763. Q©7Q©"Event: VarSet
 2764. Privilege: dialplan,all
 2765. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2766. Variable: RTPAUDIOQOSLOSS
 2767. Value: minrxlost=0.000000;maxrxlost=0.000000;avgrxlost=0.000000;stdevrxlost=0.000000;reported_minlost=0.000000;reported_maxlost=0.000000;reported_avglost=0.000000;reported_stdevlost=0.000000;
 2768. Uniqueid: 1645727856.586
 2769.  
 2770. pÐbŠ
 2771.  
 2772.               E  ýi@ @Òñ    ®‚—´ÄVÒm €€þñ  
 2773. Q©7Q©"Event: VarSet
 2774. Privilege: dialplan,all
 2775. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2776. Variable: RTPAUDIOQOSRTT
 2777. Value: minrtt=0.000000;maxrtt=0.000000;avgrtt=0.000000;stdevrtt=0.000000;
 2778. Uniqueid: 1645727856.586
 2779.  
 2780. pÐb‘ 2  2              E "i@ @ÒË    ®‚—´ÄVÑÒm €€ÿ  
 2781. Q©7Q©"Event: VarSet
 2782. Privilege: dialplan,all
 2783. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2784. Variable: RTPAUDIOQOS
 2785. Value: ssrc=1402342056;themssrc=0;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=0;txjitter=0.000000;txcount=0;rlp=0;rtt=0.000000
 2786. Uniqueid: 1645727856.586
 2787.  
 2788. pÐb˜ N  N              E >i   @ @Ò®    ®‚—´ÄW¿Òm €€ÿ2  
 2789. Q©7Q©"Event: Hangup
 2790. Privilege: call,all
 2791. Channel: SIP/surevoip-000000e2
 2792. Uniqueid: 1645727856.586
 2793. CallerIDNum: 07973123025
 2794. CallerIDName: CID:01202309090
 2795. ConnectedLineNum: 01202309090
 2796. ConnectedLineName: <unknown>
 2797. AccountCode:
 2798. Cause: 21
 2799. Cause-txt: Call Rejected
 2800.  
 2801. pÐbª D   D               E  4‚w@ @ºJ    ‚—®Òm ´ÄXÉ€„Ýß  
 2802. Q©7Q©7pÐb¿ Ë   Ë               E  »i
 2803. @ @Ó0    ®‚—´ÄXÉÒm €€þ¯  
 2804. Q©7Q©7Event: VarSet
 2805. Privilege: dialplan,all
 2806. Channel: SIP/2-000000e1
 2807. Variable: DIALSTATUS
 2808. Value: CHANUNAVAIL
 2809. Uniqueid: 1645727856.585
 2810.  
 2811. pÐbË Ã   Ã               E  ³i@ @Ó7    ®‚—´ÄYPÒm €€þ§  
 2812. Q©7Q©7Event: Dial
 2813. Privilege: call,all
 2814. SubEvent: End
 2815. Channel: SIP/2-000000e1
 2816. UniqueID: 1645727856.585
 2817. DialStatus: CHANUNAVAIL
 2818.  
 2819. pÐbÆ D   D               E  4‚x@ @ºI    ‚—®Òm ´ÄYÏ€„ÜÙ  
 2820. Q©7Q©7pÐbŒ)                   E  ²i@ @Ó7    ®‚—´ÄYÏÒm €€þ¦  
 2821. Q©;Q©7Event: VarSet
 2822. Privilege: dialplan,all
 2823. Channel: SIP/2-000000e1
 2824. Variable: MACRO_DEPTH
 2825. Value: 1
 2826. Uniqueid: 1645727856.585
 2827.  
 2828. pÐb¢) I  I              E 9i
 2829. @ @Ò¯    ®‚—´ÄZMÒm €€ÿ-  
 2830. Q©;Q©7Event: Newexten
 2831. Privilege: dialplan,all
 2832. Channel: SIP/2-000000e1
 2833. Context: macro-dialout-trunk
 2834. Extension: s
 2835. Priority: 23
 2836. Application: NoOp
 2837. AppData: Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 21
 2838. Uniqueid: 1645727856.585
 2839.  
 2840. pÐb¬) Â   Â               E  ²i@ @Ó5    ®‚—´Ä[RÒm €€þ¦  
 2841. Q©;Q©7Event: VarSet
 2842. Privilege: dialplan,all
 2843. Channel: SIP/2-000000e1
 2844. Variable: MACRO_DEPTH
 2845. Value: 1
 2846. Uniqueid: 1645727856.585
 2847.  
 2848. pÐb²)                 E       i@ @ÒÝ    ®‚—´Ä[ÐÒm €€þý  
 2849. Q©;Q©7Event: Newexten
 2850. Privilege: dialplan,all
 2851. Channel: SIP/2-000000e1
 2852. Context: macro-dialout-trunk
 2853. Extension: s
 2854. Priority: 24
 2855. Application: GotoIf
 2856. AppData: 0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1
 2857. Uniqueid: 1645727856.585
 2858.  
 2859. pÐb¸) Â   Â               E  ²i@ @Ó3    ®‚—´Ä\¥Òm €€þ¦  
 2860. Q©;Q©7Event: VarSet
 2861. Privilege: dialplan,all
 2862. Channel: SIP/2-000000e1
 2863. Variable: MACRO_DEPTH
 2864. Value: 1
 2865. Uniqueid: 1645727856.585
 2866.  
 2867. pÐb¿)
 2868.  
 2869.               E  úi@ @Òê    ®‚—´Ä]#Òm €€þî  
 2870. Q©;Q©7Event: Newexten
 2871. Privilege: dialplan,all
 2872. Channel: SIP/2-000000e1
 2873. Context: macro-dialout-trunk
 2874. Extension: s-CHANUNAVAIL
 2875. Priority: 1
 2876. Application: Set
 2877. AppData: RC=21
 2878. Uniqueid: 1645727856.585
 2879.  
 2880. pÐbÄ) º   º               E  ªi@ @Ó9    ®‚—´Ä]éÒm €€þž  
 2881. Q©;Q©7Event: VarSet
 2882. Privilege: dialplan,all
 2883. Channel: SIP/2-000000e1
 2884. Variable: RC
 2885. Value: 21
 2886. Uniqueid: 1645727856.585
 2887.  
 2888. pÐbÈ) Â   Â               E  ²i@ @Ó0    ®‚—´Ä^_Òm €€þ¦  
 2889. Q©;Q©7Event: VarSet
 2890. Privilege: dialplan,all
 2891. Channel: SIP/2-000000e1
 2892. Variable: MACRO_DEPTH
 2893. Value: 1
 2894. Uniqueid: 1645727856.585
 2895.  
 2896. pÐbÌ)
 2897.  
 2898.               E  úi@ @Òç    ®‚—´Ä^ÝÒm €€þî  
 2899. Q©;Q©7Event: Newexten
 2900. Privilege: dialplan,all
 2901. Channel: SIP/2-000000e1
 2902. Context: macro-dialout-trunk
 2903. Extension: s-CHANUNAVAIL
 2904. Priority: 2
 2905. Application: Goto
 2906. AppData: 21,1
 2907. Uniqueid: 1645727856.585
 2908.  
 2909. pÐbÓ) Â   Â               E  ²i@ @Ó.    ®‚—´Ä_£Òm €€þ¦  
 2910. Q©;Q©7Event: VarSet
 2911. Privilege: dialplan,all
 2912. Channel: SIP/2-000000e1
 2913. Variable: MACRO_DEPTH
 2914. Value: 1
 2915. Uniqueid: 1645727856.585
 2916.  
 2917. pÐbÛ)                 E  õi@ @Òê    ®‚—´Ä`!Òm €€þé  
 2918. Q©;Q©7Event: Newexten
 2919. Privilege: dialplan,all
 2920. Channel: SIP/2-000000e1
 2921. Context: macro-dialout-trunk
 2922. Extension: 21
 2923. Priority: 1
 2924. Application: Goto
 2925. AppData: continue,1
 2926. Uniqueid: 1645727856.585
 2927.  
 2928. pÐbá) Â   Â               E  ²i@ @Ó,    ®‚—´Ä`âÒm €€þ¦  
 2929. Q©;Q©7Event: VarSet
 2930. Privilege: dialplan,all
 2931. Channel: SIP/2-000000e1
 2932. Variable: MACRO_DEPTH
 2933. Value: 1
 2934. Uniqueid: 1645727856.585
 2935.  
 2936. pÐbç) W  W              E Gi@ @Ò–    ®‚—´Äa`Òm €€ÿ;  
 2937. Q©;Q©7Event: Newexten
 2938. Privilege: dialplan,all
 2939. Channel: SIP/2-000000e1
 2940. Context: macro-dialout-trunk
 2941. Extension: continue
 2942. Priority: 1
 2943. Application: NoOp
 2944. AppData: TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 21 - failing through to other trunks
 2945. Uniqueid: 1645727856.585
 2946.  
 2947. pÐbî) Â   Â               E  ²i@ @Ó*    ®‚—´ÄbsÒm €€þ¦  
 2948. Q©;Q©7Event: VarSet
 2949. Privilege: dialplan,all
 2950. Channel: SIP/2-000000e1
 2951. Variable: MACRO_DEPTH
 2952. Value: 1
 2953. Uniqueid: 1645727856.585
 2954.  
 2955. pÐbó)                 E i@ @ÒÙ    ®‚—´ÄbñÒm €€þö  
 2956. Q©;Q©7Event: Newexten
 2957. Privilege: dialplan,all
 2958. Channel: SIP/2-000000e1
 2959. Context: macro-dialout-trunk
 2960. Extension: continue
 2961. Priority: 2
 2962. Application: Set
 2963. AppData: CALLERID(number)=2
 2964. Uniqueid: 1645727856.585
 2965.  
 2966. pÐbø) Â   Â               E  ²i@ @Ó(    ®‚—´Äc¿Òm €€þ¦  
 2967. Q©;Q©7Event: VarSet
 2968. Privilege: dialplan,all
 2969. Channel: SIP/2-000000e1
 2970. Variable: MACRO_DEPTH
 2971. Value: 0
 2972. Uniqueid: 1645727856.585
 2973.  
 2974. pÐbþ)                 E i@ @ÒÊ    ®‚—´Äd=Òm €€ÿ  
 2975. Q©;Q©7Event: Newexten
 2976. Privilege: dialplan,all
 2977. Channel: SIP/2-000000e1
 2978. Context: from-internal
 2979. Extension: 07973123025
 2980. Priority: 6
 2981. Application: Macro
 2982. AppData: dialout-trunk,3,07973123025,,off
 2983. Uniqueid: 1645727856.585
 2984.  
 2985. pÐb* Ì   Ì               E  ¼i@ @Ó    ®‚—´ÄeÒm €€þ°  
 2986. Q©;Q©7Event: VarSet
 2987. Privilege: dialplan,all
 2988. Channel: SIP/2-000000e1
 2989. Variable: MACRO_EXTEN
 2990. Value: 07973123025
 2991. Uniqueid: 1645727856.585
 2992.  
 2993. pÐb- Ì  Ì     À?ÕcUš   E`¼‰  @øtÀ¨
 2994. Ù
 2995. OÄĨø…INVITE sip:07973123025@sipgate.co.uk SIP/2.0
 2996. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK7152320f
 2997. Max-Forwards: 70
 2998. From: <sip:1219902@sipgate.co.uk>;tag=as45e622f8
 2999. To: <sip:07973123025@sipgate.co.uk>
 3000. Contact: <sip:1219902@81.149.40.176:5060>
 3001. Call-ID: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 3002. CSeq: 102 INVITE
 3003. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 3004. Date: Thu, 24 Feb 2022 18:37:36 GMT
 3005. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 3006. Supported: replaces, timer
 3007. Content-Type: application/sdp
 3008. Content-Length: 866
 3009.  
 3010. v=0
 3011. o=root 516395634 516395634 IN IP4 81.149.40.176
 3012. s=Asterisk PBX 11.10.2
 3013. c=IN IP4 81.149.40.176
 3014. t=0 0
 3015. m=audio 12670 RTP/AVP 0 4 3 8 112 5 7 18 110 97 111 9 102 115 116 117 10 118 119 101
 3016. a=rtpmap:0 PCMU/8000
 3017. a=rtpmap:4 G723/8000
 3018. a=fmtp:4 annexa=no
 3019. a=rtpmap:3 GSM/8000
 3020. a=rtpmap:8 PCMA/8000
 3021. a=rtpmap:112 AAL2-G726-32/8000
 3022. a=rtpmap:5 DVI4/8000
 3023. a=rtpmap:7 LPC/8000
 3024. a=rtpmap:18 G729/8000
 3025. a=fmtp:18 annexb=no
 3026. a=rtpmap:110 speex/8000
 3027. a=rtpmap:97 iLBC/8000
 3028. a=fmtp:97 mode=30
 3029. a=rtpmap:111 G726-32/8000
 3030. a=rtpmap:9 G722/8000
 3031. a=rtpmap:102 G7221/16000
 3032. a=fmtp:102 bitrate=32000
 3033. a=rtpmap:115 G7221/32000
 3034. a=fmtp:115 bitrate=48000
 3035. a=rtpmap:116 G719/48000
 3036. a=fmtp:116 bitrate=64000
 3037. a=rtpmap:117 speex/16000
 3038. a=rtpmap:10 L16/8000
 3039. a=rtpmap:118 L16/16000
 3040. a=rtpmap:119 speex/32000
 3041. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 3042. a=fmtp:101 0-16
 3043. a=ptime:20
 3044. a=sendrecv
 3045. pÐbá0 D   D               E  4‚y@ @ºH    ‚—®Òm ´Äe €„Ðþ  
 3046. Q©=Q©;pÐbõ0 D@  D@              E @4i@ @“£    ®‚—´Äe Òm €€>)  
 3047. Q©=Q©=Event: VarSet
 3048. Privilege: dialplan,all
 3049. Channel: SIP/2-000000e1
 3050. Variable: MACRO_CONTEXT
 3051. Value: from-internal
 3052. Uniqueid: 1645727856.585
 3053.  
 3054. Event: VarSet
 3055. Privilege: dialplan,all
 3056. Channel: SIP/2-000000e1
 3057. Variable: MACRO_PRIORITY
 3058. Value: 6
 3059. Uniqueid: 1645727856.585
 3060.  
 3061. Event: VarSet
 3062. Privilege: dialplan,all
 3063. Channel: SIP/2-000000e1
 3064. Variable: MACRO_DEPTH
 3065. Value: 1
 3066. Uniqueid: 1645727856.585
 3067.  
 3068. Event: VarSet
 3069. Privilege: dialplan,all
 3070. Channel: SIP/2-000000e1
 3071. Variable: ARG1
 3072. Value: 3
 3073. Uniqueid: 1645727856.585
 3074.  
 3075. Event: VarSet
 3076. Privilege: dialplan,all
 3077. Channel: SIP/2-000000e1
 3078. Variable: ARG2
 3079. Value: 07973123025
 3080. Uniqueid: 1645727856.585
 3081.  
 3082. Event: VarSet
 3083. Privilege: dialplan,all
 3084. Channel: SIP/2-000000e1
 3085. Variable: ARG3
 3086. Value:
 3087. Uniqueid: 1645727856.585
 3088.  
 3089. Event: VarSet
 3090. Privilege: dialplan,all
 3091. Channel: SIP/2-000000e1
 3092. Variable: ARG4
 3093. Value: off
 3094. Uniqueid: 1645727856.585
 3095.  
 3096. Event: VarSet
 3097. Privilege: dialplan,all
 3098. Channel: SIP/2-000000e1
 3099. Variable: MACRO_DEPTH
 3100. Value: 1
 3101. Uniqueid: 1645727856.585
 3102.  
 3103. Event: Newexten
 3104. Privilege: dialplan,all
 3105. Channel: SIP/2-000000e1
 3106. Context: macro-dialout-trunk
 3107. Extension: s
 3108. Priority: 1
 3109. Application: Set
 3110. AppData: DIAL_TRUNK=3
 3111. Uniqueid: 1645727856.585
 3112.  
 3113. Event: VarSet
 3114. Privilege: dialplan,all
 3115. Channel: SIP/2-000000e1
 3116. Variable: DIAL_TRUNK
 3117. Value: 3
 3118. Uniqueid: 1645727856.585
 3119.  
 3120. Event: VarSet
 3121. Privilege: dialplan,all
 3122. Channel: SIP/2-000000e1
 3123. Variable: MACRO_DEPTH
 3124. Value: 1
 3125. Uniqueid: 1645727856.585
 3126.  
 3127. Event: Newexten
 3128. Privilege: dialplan,all
 3129. Channel: SIP/2-000000e1
 3130. Context: macro-dialout-trunk
 3131. Extension: s
 3132. Priority: 2
 3133. Application: GosubIf
 3134. AppData: 0?sub-pincheck,s,1()
 3135. Uniqueid: 1645727856.585
 3136.  
 3137. Event: VarSet
 3138. Privilege: dialplan,all
 3139. Channel: SIP/2-000000e1
 3140. Variable: MACRO_DEPTH
 3141. Value: 1
 3142. Uniqueid: 1645727856.585
 3143.  
 3144. Event: Newexten
 3145. Privilege: dialplan,all
 3146. Channel: SIP/2-000000e1
 3147. Context: macro-dialout-trunk
 3148. Extension: s
 3149. Priority: 3
 3150. Application: GotoIf
 3151. AppData: 0?disabletrunk,1
 3152. Uniqueid: 1645727856.585
 3153.  
 3154. Event: VarSet
 3155. Privilege: dialplan,all
 3156. Channel: SIP/2-000000e1
 3157. Variable: MACRO_DEPTH
 3158. Value: 1
 3159. Uniqueid: 1645727856.585
 3160.  
 3161. Event: Newexten
 3162. Privilege: dialplan,all
 3163. Channel: SIP/2-000000e1
 3164. Context: macro-dialout-trunk
 3165. Extension: s
 3166. Priority: 4
 3167. Application: Set
 3168. AppData: DIAL_NUMBER=07973123025
 3169. Uniqueid: 1645727856.585
 3170.  
 3171. Event: VarSet
 3172. Privilege: dialplan,all
 3173. Channel: SIP/2-000000e1
 3174. Variable: DIAL_NUMBER
 3175. Value: 07973123025
 3176. Uniqueid: 1645727856.585
 3177.  
 3178. Event: VarSet
 3179. Privilege: dialplan,all
 3180. Channel: SIP/2-000000e1
 3181. Variable: MACRO_DEPTH
 3182. Value: 1
 3183. Uniqueid: 1645727856.585
 3184.  
 3185. Event: Newexten
 3186. Privilege: dialplan,all
 3187. Channel: SIP/2-000000e1
 3188. Context: macro-dialout-trunk
 3189. Extension: s
 3190. Priority: 5
 3191. Application: Set
 3192. AppData: DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr
 3193. Uniqueid: 1645727856.585
 3194.  
 3195. Event: VarSet
 3196. Privilege: dialplan,all
 3197. Channel: SIP/2-000000e1
 3198. Variable: DIAL_TRUNK_OPTIONS
 3199. Value: Ttr
 3200. Uniqueid: 1645727856.585
 3201.  
 3202. Event: VarSet
 3203. Privilege: dialplan,all
 3204. Channel: SIP/2-000000e1
 3205. Variable: MACRO_DEPTH
 3206. Value: 1
 3207. Uniqueid: 1645727856.585
 3208.  
 3209. Event: Newexten
 3210. Privilege: dialplan,all
 3211. Channel: SIP/2-000000e1
 3212. Context: macro-dialout-trunk
 3213. Extension: s
 3214. Priority: 6
 3215. Application: Set
 3216. AppData: OUTBOUND_GROUP=OUT_3
 3217. Uniqueid: 1645727856.585
 3218.  
 3219. Event: VarSet
 3220. Privilege: dialplan,all
 3221. Channel: SIP/2-000000e1
 3222. Variable: OUTBOUND_GROUP
 3223. Value: OUT_3
 3224. Uniqueid: 1645727856.585
 3225.  
 3226. Event: VarSet
 3227. Privilege: dialplan,all
 3228. Channel: SIP/2-000000e1
 3229. Variable: MACRO_DEPTH
 3230. Value: 1
 3231. Uniqueid: 1645727856.585
 3232.  
 3233. Event: Newexten
 3234. Privilege: dialplan,all
 3235. Channel: SIP/2-000000e1
 3236. Context: macro-dialout-trunk
 3237. Extension: s
 3238. Priority: 7
 3239. Application: GotoIf
 3240. AppData: 1?nomax
 3241. Uniqueid: 1645727856.585
 3242.  
 3243. Event: VarSet
 3244. Privilege: dialplan,all
 3245. Channel: SIP/2-000000e1
 3246. Variable: MACRO_DEPTH
 3247. Value: 1
 3248. Uniqueid: 1645727856.585
 3249.  
 3250. Event: Newexten
 3251. Privilege: dialplan,all
 3252. Channel: SIP/2-000000e1
 3253. Context: macro-dialout-trunk
 3254. Extension: s
 3255. Priority: 9
 3256. Application: GotoIf
 3257. AppData: 0?skipoutcid
 3258. Uniqueid: 1645727856.585
 3259.  
 3260. Event: VarSet
 3261. Privilege: dialplan,all
 3262. Channel: SIP/2-000000e1
 3263. Variable: MACRO_DEPTH
 3264. Value: 1
 3265. Uniqueid: 1645727856.585
 3266.  
 3267. Event: Newexten
 3268. Privilege: dialplan,all
 3269. Channel: SIP/2-000000e1
 3270. Context: macro-dialout-trunk
 3271. Extension: s
 3272. Priority: 10
 3273. Application: Set
 3274. AppData: DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt
 3275. Uniqueid: 1645727856.585
 3276.  
 3277. Event: VarSet
 3278. Privilege: dialplan,all
 3279. Channel: SIP/2-000000e1
 3280. Variable: DIAL_TRUNK_OPTIONS
 3281. Value: Tt
 3282. Uniqueid: 1645727856.585
 3283.  
 3284. Event: VarSet
 3285. Privilege: dialplan,all
 3286. Channel: SIP/2-000000e1
 3287. Variable: MACRO_DEPTH
 3288. Value: 1
 3289. Uniqueid: 1645727856.585
 3290.  
 3291. Event: Newexten
 3292. Privilege: dialplan,all
 3293. Channel: SIP/2-000000e1
 3294. Context: macro-dialout-trunk
 3295. Extension: s
 3296. Priority: 11
 3297. Application: Macro
 3298. AppData: outbound-callerid,3
 3299. Uniqueid: 1645727856.585
 3300.  
 3301. Event: VarSet
 3302. Privilege: dialplan,all
 3303. Channel: SIP/2-000000e1
 3304. Variable: MACRO_EXTEN
 3305. Value: s
 3306. Uniqueid: 1645727856.585
 3307.  
 3308. Event: VarSet
 3309. Privilege: dialplan,all
 3310. Channel: SIP/2-000000e1
 3311. Variable: MACRO_CONTEXT
 3312. Value: macro-dialout-trunk
 3313. Uniqueid: 1645727856.585
 3314.  
 3315. Event: VarSet
 3316. Privilege: dialplan,all
 3317. Channel: SIP/2-000000e1
 3318. Variable: MACRO_PRIORITY
 3319. Value: 11
 3320. Uniqueid: 1645727856.585
 3321.  
 3322. Event: VarSet
 3323. Privilege: dialplan,all
 3324. Channel: SIP/2-000000e1
 3325. Variable: MACRO_DEPTH
 3326. Value: 2
 3327. Uniqueid: 1645727856.585
 3328.  
 3329. Event: VarSet
 3330. Privilege: dialplan,all
 3331. Channel: SIP/2-000000e1
 3332. Variable: ARG1
 3333. Value: 3
 3334. Uniqueid: 1645727856.585
 3335.  
 3336. Event: VarSet
 3337. Privilege: dialplan,all
 3338. Channel: SIP/2-000000e1
 3339. Variable: MACRO_DEPTH
 3340. Value: 2
 3341. Uniqueid: 1645727856.585
 3342.  
 3343. Event: Newexten
 3344. Privilege: dialplan,all
 3345. Channel: SIP/2-000000e1
 3346. Context: macro-outbound-callerid
 3347. Extension: s
 3348. Priority: 1
 3349. Application: ExecIf
 3350. AppData: 0?Set(CALLERPRES()=)
 3351. Uniqueid: 1645727856.585
 3352.  
 3353. Event: VarSet
 3354. Privilege: dialplan,all
 3355. Channel: SIP/2-000000e1
 3356. Variable: MACRO_DEPTH
 3357. Value: 2
 3358. Uniqueid: 1645727856.585
 3359.  
 3360. Event: Newexten
 3361. Privilege: dialplan,all
 3362. Channel: SIP/2-000000e1
 3363. Context: macro-outbound-callerid
 3364. Extension: s
 3365. Priority: 2
 3366. Application: ExecIf
 3367. AppData: 1?Set(REALCALLERIDNUM=2)
 3368. Uniqueid: 1645727856.585
 3369.  
 3370. Event: VarSet
 3371. Privilege: dialplan,all
 3372. Channel: SIP/2-000000e1
 3373. Variable: REALCALLERIDNUM
 3374. Value: 2
 3375. Uniqueid: 1645727856.585
 3376.  
 3377. Event: VarSet
 3378. Privilege: dialplan,all
 3379. Channel: SIP/2-000000e1
 3380. Variable: MACRO_DEPTH
 3381. Value: 2
 3382. Uniqueid: 1645727856.585
 3383.  
 3384. Event: Newexten
 3385. Privilege: dialplan,all
 3386. Channel: SIP/2-000000e1
 3387. Context: macro-outbound-callerid
 3388. Extension: s
 3389. Priority: 3
 3390. Application: GotoIf
 3391. AppData: 1?normcid
 3392. Uniqueid: 1645727856.585
 3393.  
 3394. Event: VarSet
 3395. Privilege: dialplan,all
 3396. Channel: SIP/2-000000e1
 3397. Variable: MACRO_DEPTH
 3398. Value: 2
 3399. Uniqueid: 1645727856.585
 3400.  
 3401. Event: VarSet
 3402. Privilege: dialplan,all
 3403. Channel: SIP/2-000000e1
 3404. Variable: DB_RESULT
 3405. Value:
 3406. Uniqueid: 1645727856.585
 3407.  
 3408. Event: Newexten
 3409. Privilege: dialplan,all
 3410. Channel: SIP/2-000000e1
 3411. Context: macro-outbound-callerid
 3412. Extension: s
 3413. Priority: 6
 3414. Application: Set
 3415. AppData: USEROUTCID=
 3416. Uniqueid: 1645727856.585
 3417.  
 3418. Event: VarSet
 3419. Privilege: dialplan,all
 3420. Channel: SIP/2-000000e1
 3421. Variable: USEROUTCID
 3422. Value:
 3423. Uniqueid: 1645727856.585
 3424.  
 3425. Event: VarSet
 3426. Privilege: dialplan,all
 3427. Channel: SIP/2-000000e1
 3428. Variable: MACRO_DEPTH
 3429. Value: 2
 3430. Uniqueid: 1645727856.585
 3431.  
 3432. Event: Newexten
 3433. Privilege: dialplan,all
 3434. Channel: SIP/2-000000e1
 3435. Context: macro-outbound-callerid
 3436. Extension: s
 3437. Priority: 7
 3438. Application: Set
 3439. AppData: EMERGENCYCID=
 3440. Uniqueid: 1645727856.585
 3441.  
 3442. Event: VarSet
 3443. Privilege: dialplan,all
 3444. Channel: SIP/2-000000e1
 3445. Variable: EMERGENCYCID
 3446. Value:
 3447. Uniqueid: 1645727856.585
 3448.  
 3449. Event: VarSet
 3450. Privilege: dialplan,all
 3451. Channel: SIP/2-000000e1
 3452. Variable: MACRO_DEPTH
 3453. Value: 2
 3454. Uniqueid: 1645727856.585
 3455.  
 3456. Event: Newexten
 3457. Privilege: dialplan,all
 3458. Channel: SIP/2-000000e1
 3459. Context: macro-outbound-callerid
 3460. Extension: s
 3461. Priority: 8
 3462. Application: Set
 3463. AppData: TRUNKOUTCID=01202901845
 3464. Uniqueid: 1645727856.585
 3465.  
 3466. Event: VarSet
 3467. Privilege: dialplan,all
 3468. Channel: SIP/2-000000e1
 3469. Variable: TRUNKOUTCID
 3470. Value: 01202901845
 3471. Uniqueid: 1645727856.585
 3472.  
 3473. Event: VarSet
 3474. Privilege: dialplan,all
 3475. Channel: SIP/2-000000e1
 3476. Variable: MACRO_DEPTH
 3477. Value: 2
 3478. Uniqueid: 1645727856.585
 3479.  
 3480. Event: Newexten
 3481. Privilege: dialplan,all
 3482. Channel: SIP/2-000000e1
 3483. Context: macro-outbound-callerid
 3484. Extension: s
 3485. Priority: 9
 3486. Application: GotoIf
 3487. AppData: 1?trunkcid
 3488. Uniqueid: 1645727856.585
 3489.  
 3490. Event: VarSet
 3491. Privilege: dialplan,all
 3492. Channel: SIP/2-000000e1
 3493. Variable: MACRO_DEPTH
 3494. Value: 2
 3495. Uniqueid: 1645727856.585
 3496.  
 3497. Event: Newexten
 3498. Privilege: dialplan,all
 3499. Channel: SIP/2-000000e1
 3500. Context: macro-outbound-callerid
 3501. Extension: s
 3502. Priority: 14
 3503. Application: ExecIf
 3504. AppData: 1?Set(CALLERID(all)=01202901845)
 3505. Uniqueid: 1645727856.585
 3506.  
 3507. Event: VarSet
 3508. Privilege: dialplan,all
 3509. Channel: SIP/2-000000e1
 3510. Variable: MACRO_DEPTH
 3511. Value: 2
 3512. Uniqueid: 1645727856.585
 3513.  
 3514. Event: Newexten
 3515. Privilege: dialplan,all
 3516. Channel: SIP/2-000000e1
 3517. Context: macro-outbound-callerid
 3518. Extension: s
 3519. Priority: 15
 3520. Application: ExecIf
 3521. AppData: 0?Set(CALLERID(all)=)
 3522. Uniqueid: 1645727856.585
 3523.  
 3524. Event: VarSet
 3525. Privilege: dialplan,all
 3526. Channel: SIP/2-000000e1
 3527. Variable: MACRO_DEPTH
 3528. Value: 2
 3529. Uniqueid: 1645727856.585
 3530.  
 3531. Event: Newexten
 3532. Privilege: dialplan,all
 3533. Channel: SIP/2-000000e1
 3534. Context: macro-outbound-callerid
 3535. Extension: s
 3536. Priority: 16
 3537. Application: ExecIf
 3538. AppData: 0?Set(CALLERID(all)=)
 3539. Uniqueid: 1645727856.585
 3540.  
 3541. Event: VarSet
 3542. Privilege: dialplan,all
 3543. Channel: SIP/2-000000e1
 3544. Variable: MACRO_DEPTH
 3545. Value: 2
 3546. Uniqueid: 1645727856.585
 3547.  
 3548. Event: Newexten
 3549. Privilege: dialplan,all
 3550. Channel: SIP/2-000000e1
 3551. Context: macro-outbound-callerid
 3552. Extension: s
 3553. Priority: 17
 3554. Application: ExecIf
 3555. AppData: 0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)
 3556. Uniqueid: 1645727856.585
 3557.  
 3558. Event: VarSet
 3559. Privilege: dialplan,all
 3560. Channel: SIP/2-000000e1
 3561. Variable: MACRO_DEPTH
 3562. Value: 2
 3563. Uniqueid: 1645727856.585
 3564.  
 3565. Event: Newexten
 3566. Privilege: dialplan,all
 3567. Channel: SIP/2-000000e1
 3568. Context: macro-outbound-callerid
 3569. Extension: s
 3570. Priority: 18
 3571. Application: Set
 3572. AppData: CDR(outbound_cnum)=01202901845
 3573. Uniqueid: 1645727856.585
 3574.  
 3575. Event: VarSet
 3576. Privilege: dialplan,all
 3577. Channel: SIP/2-000000e1
 3578. Variable: MACRO_DEPTH
 3579. Value: 2
 3580. Uniqueid: 1645727856.585
 3581.  
 3582. Event: Newexten
 3583. Privilege: dialplan,all
 3584. Channel: SIP/2-000000e1
 3585. Context: macro-outbound-callerid
 3586. Extension: s
 3587. Priority: 19
 3588. Application: Set
 3589. AppData: CDR(outbound_cnam)=
 3590. Uniqueid: 1645727856.585
 3591.  
 3592. Event: VarSet
 3593. Privilege: dialplan,all
 3594. Channel: SIP/2-000000e1
 3595. Variable: MACRO_DEPTH
 3596. Value: 1
 3597. Uniqueid: 1645727856.585
 3598.  
 3599. Event: VarSet
 3600. Privilege: dialplan,all
 3601. Channel: SIP/2-000000e1
 3602. Variable: ARG1
 3603. Value: 3
 3604. Uniqueid: 1645727856.585
 3605.  
 3606. Event: VarSet
 3607. Privilege: dialplan,all
 3608. Channel: SIP/2-000000e1
 3609. Variable: MACRO_EXTEN
 3610. Value: 07973123025
 3611. Uniqueid: 1645727856.585
 3612.  
 3613. Event: VarSet
 3614. Privilege: dialplan,all
 3615. Channel: SIP/2-000000e1
 3616. Variable: MACRO_CONTEXT
 3617. Value: from-internal
 3618. Uniqueid: 1645727856.585
 3619.  
 3620. Event: VarSet
 3621. Privilege: dialplan,all
 3622. Channel: SIP/2-000000e1
 3623. Variable: MACRO_PRIORITY
 3624. Value: 6
 3625. Uniqueid: 1645727856.585
 3626.  
 3627. Event: VarSet
 3628. Privilege: dialplan,all
 3629. Channel: SIP/2-000000e1
 3630. Variable: MACRO_DEPTH
 3631. Value: 1
 3632. Uniqueid: 1645727856.585
 3633.  
 3634. Event: Newexten
 3635. Privilege: dialplan,all
 3636. Channel: SIP/2-000000e1
 3637. Context: macro-dialout-trunk
 3638. Extension: s
 3639. Priority: 12
 3640. Application: GosubIf
 3641. AppData: 0?sub-flp-3,s,1()
 3642. Uniqueid: 1645727856.585
 3643.  
 3644. Event: VarSet
 3645. Privilege: dialplan,all
 3646. Channel: SIP/2-000000e1
 3647. Variable: MACRO_DEPTH
 3648. Value: 1
 3649. Uniqueid: 1645727856.585
 3650.  
 3651. Event: Newexten
 3652. Privilege: dialplan,all
 3653. Channel: SIP/2-000000e1
 3654. Context: macro-dialout-trunk
 3655. Extension: s
 3656. Priority: 13
 3657. Application: Set
 3658. AppData: OUTNUM=07973123025
 3659. Uniqueid: 1645727856.585
 3660.  
 3661. Event: VarSet
 3662. Privilege: dialplan,all
 3663. Channel: SIP/2-000000e1
 3664. Variable: OUTNUM
 3665. Value: 07973123025
 3666. Uniqueid: 1645727856.585
 3667.  
 3668. Event: VarSet
 3669. Privilege: dialplan,all
 3670. Channel: SIP/2-000000e1
 3671. Variable: MACRO_DEPTH
 3672. Value: 1
 3673. Uniqueid: 1645727856.585
 3674.  
 3675. Event: Newexten
 3676. Privilege: dialplan,all
 3677. Channel: SIP/2-000000e1
 3678. Context: macro-dialout-trunk
 3679. Extension: s
 3680. Priority: 14
 3681. Application: Set
 3682. AppData: custom=SIP/sipgate
 3683. Uniqueid: 1645727856.585
 3684.  
 3685. Event: VarSet
 3686. Privilege: dialplan,all
 3687. Channel: SIP/2-000000e1
 3688. Variable: custom
 3689. Value: SIP/sipgate
 3690. Uniqueid: 1645727856.585
 3691.  
 3692. Event: VarSet
 3693. Privilege: dialplan,all
 3694. Channel: SIP/2-000000e1
 3695. Variable: MACRO_DEPTH
 3696. Value: 1
 3697. Uniqueid: 1645727856.585
 3698.  
 3699. Event: Newexten
 3700. Privilege: dialplan,all
 3701. Channel: SIP/2-000000e1
 3702. Context: macro-dialout-trunk
 3703. Extension: s
 3704. Priority: 15
 3705. Application: ExecIf
 3706. AppData: 0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)
 3707. Uniqueid: 1645727856.585
 3708.  
 3709. Event: VarSet
 3710. Privilege: dialplan,all
 3711. Channel: SIP/2-000000e1
 3712. Variable: MACRO_DEPTH
 3713. Value: 1
 3714. Uniqueid: 1645727856.585
 3715.  
 3716. Event: Newexten
 3717. Privilege: dialplan,all
 3718. Channel: SIP/2-000000e1
 3719. Context: macro-dialout-trunk
 3720. Extension: s
 3721. Priority: 16
 3722. Application: ExecIf
 3723. AppData: 0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))
 3724. Uniqueid: 1645727856.585
 3725.  
 3726. Event: VarSet
 3727. Privilege: dialplan,all
 3728. Channel: SIP/2-000000e1
 3729. Variable: MACRO_DEPTH
 3730. Value: 1
 3731. Uniqueid: 1645727856.585
 3732.  
 3733. Event: Newexten
 3734. Privilege: dialplan,all
 3735. Channel: SIP/2-000000e1
 3736. Context: macro-dialout-trunk
 3737. Extension: s
 3738. Priority: 17
 3739. Application: Macro
 3740. AppData: dialout-trunk-predial-hook,
 3741. Uniqueid: 1645727856.585
 3742.  
 3743. Event: VarSet
 3744. Privilege: dialplan,all
 3745. Channel: SIP/2-000000e1
 3746. Variable: MACRO_EXTEN
 3747. Value: s
 3748. Uniqueid: 1645727856.585
 3749.  
 3750. Event: VarSet
 3751. Privilege: dialplan,all
 3752. Channel: SIP/2-000000e1
 3753. Variable: MACRO_CONTEXT
 3754. Value: macro-dialout-trunk
 3755. Uniqueid: 1645727856.585
 3756.  
 3757. Event: VarSet
 3758. Privilege: dialplan,all
 3759. Channel: SIP/2-000000e1
 3760. Variable: MACRO_PRIORITY
 3761. Value: 17
 3762. Uniqueid: 1645727856.585
 3763.  
 3764. Event: VarSet
 3765. Privilege: dialplan,all
 3766. Channel: SIP/2-000000e1
 3767. Variable: MACRO_DEPTH
 3768. Value: 2
 3769. Uniqueid: 1645727856.585
 3770.  
 3771. Event: VarSet
 3772. Privilege: dialplan,all
 3773. Channel: SIP/2-000000e1
 3774. Variable: ARG1
 3775. Value:
 3776. Uniqueid: 1645727856.585
 3777.  
 3778. Event: VarSet
 3779. Privilege: dialplan,all
 3780. Channel: SIP/2-000000e1
 3781. Variable: MACRO_DEPTH
 3782. Value: 2
 3783. Uniqueid: 1645727856.585
 3784.  
 3785. Event: Newexten
 3786. Privilege: dialplan,all
 3787. Channel: SIP/2-000000e1
 3788. Context: macro-dialout-trunk-predial-hook
 3789. Extension: s
 3790. Priority: 1
 3791. Application: MacroExit
 3792. AppData:
 3793. Uniqueid: 1645727856.585
 3794.  
 3795. Event: VarSet
 3796. Privilege: dialplan,all
 3797. Channel: SIP/2-000000e1
 3798. Variable: MACRO_DEPTH
 3799. Value: 1
 3800. Uniqueid: 1645727856.585
 3801.  
 3802. Event: VarSet
 3803. Privilege: dialplan,all
 3804. Channel: SIP/2-000000e1
 3805. Variable: ARG1
 3806. Value: 3
 3807. Uniqueid: 1645727856.585
 3808.  
 3809. Event: VarSet
 3810. Privilege: dialplan,all
 3811. Channel: SIP/2-000000e1
 3812. Variable: MACRO_EXTEN
 3813. Value: 07973123025
 3814. Uniqueid: 1645727856.585
 3815.  
 3816. Event: VarSet
 3817. Privilege: dialplan,all
 3818. Channel: SIP/2-000000e1
 3819. Variable: MACRO_CONTEXT
 3820. Value: from-internal
 3821. Uniqueid: 1645727856.585
 3822.  
 3823. Event: VarSet
 3824. Privilege: dialplan,all
 3825. Channel: SIP/2-000000e1
 3826. Variable: MACRO_PRIORITY
 3827. Value: 6
 3828. Uniqueid: 1645727856.585
 3829.  
 3830. Event: VarSet
 3831. Privilege: dialplan,all
 3832. Channel: SIP/2-000000e1
 3833. Variable: MACRO_DEPTH
 3834. Value: 1
 3835. Uniqueid: 1645727856.585
 3836.  
 3837. Event: Newexten
 3838. Privilege: dialplan,all
 3839. Channel: SIP/2-000000e1
 3840. Context: macro-dialout-trunk
 3841. Extension: s
 3842. Priority: 18
 3843. Application: GotoIf
 3844. AppData: 0?bypass,1
 3845. Uniqueid: 1645727856.585
 3846.  
 3847. Event: VarSet
 3848. Privilege: dialplan,all
 3849. Channel: SIP/2-000000e1
 3850. Variable: MACRO_DEPTH
 3851. Value: 1
 3852. Uniqueid: 1645727856.585
 3853.  
 3854. Event: VarSet
 3855. Privilege: dialplan,all
 3856. Channel: SIP/2-000000e1
 3857. Variable: DB_RESULT
 3858. Value: 2
 3859. Uniqueid: 1645727856.585
 3860.  
 3861. Event: Newexten
 3862. Privilege: dialplan,all
 3863. Channel: SIP/2-000000e1
 3864. Context: macro-dialout-trunk
 3865. Extension: s
 3866. Priority: 19
 3867. Application: ExecIf
 3868. AppData: 1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=07973123025)
 3869. Uniqueid: 1645727856.585
 3870.  
 3871. Event: VarSet
 3872. Privilege: dialplan,all
 3873. Channel: SIP/2-000000e1
 3874. Variable: DB_RESULT
 3875. Value: 2
 3876. Uniqueid: 1645727856.585
 3877.  
 3878. Event: VarSet
 3879. Privilege: dialplan,all
 3880. Channel: SIP/2-000000e1
 3881. Variable: MACRO_DEPTH
 3882. Value: 1
 3883. Uniqueid: 1645727856.585
 3884.  
 3885. Event: VarSet
 3886. Privilege: dialplan,all
 3887. Channel: SIP/2-000000e1
 3888. Variable: DB_RESULT
 3889. Value: 2
 3890. Uniqueid: 1645727856.585
 3891.  
 3892. Event: Newexten
 3893. Privilege: dialplan,all
 3894. Channel: SIP/2-000000e1
 3895. Context: macro-dialout-trunk
 3896. Extension: s
 3897. Priority: 20
 3898. Application: ExecIf
 3899. AppData: 1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:01202901845)
 3900. Uniqueid: 164572785pÐbý0 ”  ”              E „i@ @ÈR    ®‚—´Ä¥ Òm €€    y  
 3901. Q©=Q©=6.585
 3902.  
 3903. Event: VarSet
 3904. Privilege: dialplan,all
 3905. Channel: SIP/2-000000e1
 3906. Variable: DB_RESULT
 3907. Value: 2
 3908. Uniqueid: 1645727856.585
 3909.  
 3910. Event: VarSet
 3911. Privilege: dialplan,all
 3912. Channel: SIP/2-000000e1
 3913. Variable: MACRO_DEPTH
 3914. Value: 1
 3915. Uniqueid: 1645727856.585
 3916.  
 3917. Event: Newexten
 3918. Privilege: dialplan,all
 3919. Channel: SIP/2-000000e1
 3920. Context: macro-dialout-trunk
 3921. Extension: s
 3922. Priority: 21
 3923. Application: GotoIf
 3924. AppData: 0?customtrunk
 3925. Uniqueid: 1645727856.585
 3926.  
 3927. Event: VarSet
 3928. Privilege: dialplan,all
 3929. Channel: SIP/2-000000e1
 3930. Variable: MACRO_DEPTH
 3931. Value: 1
 3932. Uniqueid: 1645727856.585
 3933.  
 3934. Event: Newexten
 3935. Privilege: dialplan,all
 3936. Channel: SIP/2-000000e1
 3937. Context: macro-dialout-trunk
 3938. Extension: s
 3939. Priority: 22
 3940. Application: Dial
 3941. AppData: SIP/sipgate/07973123025,300,Tt
 3942. Uniqueid: 1645727856.585
 3943.  
 3944. Event: VarSet
 3945. Privilege: dialplan,all
 3946. Channel: SIP/2-000000e1
 3947. Variable: DIALSTATUS
 3948. Value:
 3949. Uniqueid: 1645727856.585
 3950.  
 3951. Event: VarSet
 3952. Privilege: dialplan,all
 3953. Channel: SIP/2-000000e1
 3954. Variable: DIALEDPEERNUMBER
 3955. Value:
 3956. Uniqueid: 1645727856.585
 3957.  
 3958. Event: VarSet
 3959. Privilege: dialplan,all
 3960. Channel: SIP/2-000000e1
 3961. Variable: DIALEDPEERNAME
 3962. Value:
 3963. Uniqueid: 1645727856.585
 3964.  
 3965. Event: VarSet
 3966. Privilege: dialplan,all
 3967. Channel: SIP/2-000000e1
 3968. Variable: ANSWEREDTIME
 3969. Value:
 3970. Uniqueid: 1645727856.585
 3971.  
 3972. Event: VarSet
 3973. Privilege: dialplan,all
 3974. Channel: SIP/2-000000e1
 3975. Variable: DIALEDTIME
 3976. Value:
 3977. Uniqueid: 1645727856.585
 3978.  
 3979. Event: Newchannel
 3980. Privilege: call,all
 3981. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 3982. ChannelState: 0
 3983. ChannelStateDesc: Down
 3984. CallerIDNum:
 3985. CallerIDName:
 3986. AccountCode:
 3987. Exten:
 3988. Context: ext-did
 3989. Uniqueid: 1645727856.587
 3990.  
 3991. Event: VarSet
 3992. Privilege: dialplan,all
 3993. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 3994. Variable: SIPCALLID
 3995. Value: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 3996. Uniqueid: 1645727856.587
 3997.  
 3998. Event: ChannelUpdate
 3999. Privilege: system,all
 4000. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4001. Uniqueid: 1645727856.587
 4002. Channeltype: SIP
 4003. SIPcallid: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4004. SIPfullcontact:
 4005.  
 4006. Event: ChannelUpdate
 4007. Privilege: system,all
 4008. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4009. Channeltype: SIP
 4010. SIPcallid: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4011. SIPfullcontact:
 4012. Peername: sipgate
 4013.  
 4014. Event: VarSet
 4015. Privilege: dialplan,all
 4016. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4017. Variable: DIALEDPEERNUMBER
 4018. Value: sipgate/07973123025
 4019. Uniqueid: 1645727856.587
 4020.  
 4021. Event: NewCallerid
 4022. Privilege: call,all
 4023. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4024. CallerIDNum: 07973123025
 4025. CallerIDName: CID:01202901845
 4026. Uniqueid: 1645727856.587
 4027. CID-CallingPres: 0 (Presentation Allowed, Not Screened)
 4028.  
 4029. Event: Dial
 4030. Privilege: call,all
 4031. SubEvent: Begin
 4032. Channel: SIP/2-000000e1
 4033. Destination: SIP/sipgate-000000e3
 4034. CallerIDNum: 01202901845
 4035. CallerIDName: <unknown>
 4036. ConnectedLineNum: 07973123025
 4037. ConnectedLineName: CID:01202901845
 4038. UniqueID: 1645727856.585
 4039. DestUniqueID: 1645727856.587
 4040. Dialstring: sipgate/07973123025
 4041.  
 4042. pÐb1 D   D               E  4‚z@ @ºG    ‚—®Òm ´Ä°ð€†$  
 4043. Q©=Q©=pÐbD{ ¦   ¦               E  –‚{@ @¹ä    ‚—®Òm ´Ä°ð€„þŠ  
 4044. Q©OQ©=action: Command
 4045. actionid: 169345610_915#
 4046. command: dialplan show chanvar SIP/sipgate-000000e3
 4047.  
 4048. pÐb| k   k               E  [i @ @Óz    ®‚—´Ä°ðÒn€€þO  
 4049. Q©PQ©OResponse: Follows
 4050. Privilege: Command
 4051. pÐb,| ^   ^               E  Ni!@ @Ó†    ®‚—´Ä±Òn€€þB  
 4052. Q©PQ©OActionID: 169345610_915#
 4053. pÐbµ|                 E €i"@ @ÒS    ®‚—´Ä±1Òn€€ÿt  
 4054. Q©PQ©O
 4055. Variables for channel SIP/sipgate-000000e3:
 4056. DIALEDPEERNUMBER=sipgate/07973123025
 4057. SIPCALLID=6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4058. REC_POLICY_MODE=dontcare
 4059. CALLFILENAME=out-07973123025-2-20220224-183736-1645727856.585
 4060. FROMEXTEN=2
 4061. TIMESTR=20220224-183736
 4062. YEAR=2022
 4063. MONTH=02
 4064. DAY=24
 4065. REC_STATUS=INITIALIZED
 4066. MON_FMT=wav
 4067. NODEST=
 4068.  
 4069. pÐbç| W   W               E  Gi#@ @Ó‹    ®‚—´Ä²}Òn€€þ;  
 4070. Q©PQ©O--END COMMAND--
 4071.  
 4072. pÐbv~ D   D               E  4‚|@ @ºE    ‚—®Òn´Ä²€„ƒƒ  
 4073. Q©QQ©PpÐb  Ð  Ð      xeY°û   EÀCÊ  5M‡Ù
 4074. Oˬ
 4075. ÄĬÝVSIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
 4076. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK7152320f
 4077. From: <sip:1219902@sipgate.co.uk>;tag=as45e622f8
 4078. To: <sip:07973123025@sipgate.co.uk>;tag=59090977d38d1697fd81fd97f073a25d.4aec
 4079. Call-ID: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4080. CSeq: 102 INVITE
 4081. Proxy-Authenticate: Digest realm="sipgate.co.uk", nonce="YhfRnGIX0HB9Sl1ZG+qw4iXO5BS91z4V"
 4082. Content-Length: 0
 4083.  
 4084. pÐb¹  Ð  Ð     À?ÕcUš   E`À‰‘  @üoÀ¨
 4085. Ù
 4086. OÄĬô‰ACK sip:07973123025@sipgate.co.uk SIP/2.0
 4087. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK7152320f
 4088. Max-Forwards: 70
 4089. From: <sip:1219902@sipgate.co.uk>;tag=as45e622f8
 4090. To: <sip:07973123025@sipgate.co.uk>;tag=59090977d38d1697fd81fd97f073a25d.4aec
 4091. Contact: <sip:1219902@81.149.40.176:5060>
 4092. Call-ID: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4093. CSeq: 102 ACK
 4094. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 4095. Content-Length: 0
 4096.  
 4097. pÐbT¢ ì  ì     À?ÕcUš   E`܉’  @ØRÀ¨
 4098. Ù
 4099. OÄÄzŽžINVITE sip:07973123025@sipgate.co.uk SIP/2.0
 4100. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK52e58ba6
 4101. Max-Forwards: 70
 4102. From: <sip:1219902@sipgate.co.uk>;tag=as45e622f8
 4103. To: <sip:07973123025@sipgate.co.uk>
 4104. Contact: <sip:1219902@81.149.40.176:5060>
 4105. Call-ID: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4106. CSeq: 103 INVITE
 4107. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 4108. Proxy-Authorization: Digest username="1219902", realm="sipgate.co.uk", algorithm=MD5, uri="sip:07973123025@sipgate.co.uk", nonce="YhfRnGIX0HB9Sl1ZG+qw4iXO5BS91z4V", response="bd91d3bf9f2271888b1ffb2956b3a9f9"
 4109. Date: Thu, 24 Feb 2022 18:37:36 GMT
 4110. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 4111. Supported: replaces, timer
 4112. Content-Type: application/sdp
 4113. Content-Length: 866
 4114.  
 4115. v=0
 4116. o=root 516395634 516395635 IN IP4 81.149.40.176
 4117. s=Asterisk PBX 11.10.2
 4118. c=IN IP4 81.149.40.176
 4119. t=0 0
 4120. m=audio 12670 RTP/AVP 0 4 3 8 112 5 7 18 110 97 111 9 102 115 116 117 10 118 119 101
 4121. a=rtpmap:0 PCMU/8000
 4122. a=rtpmap:4 G723/8000
 4123. a=fmtp:4 annexa=no
 4124. a=rtpmap:3 GSM/8000
 4125. a=rtpmap:8 PCMA/8000
 4126. a=rtpmap:112 AAL2-G726-32/8000
 4127. a=rtpmap:5 DVI4/8000
 4128. a=rtpmap:7 LPC/8000
 4129. a=rtpmap:18 G729/8000
 4130. a=fmtp:18 annexb=no
 4131. a=rtpmap:110 speex/8000
 4132. a=rtpmap:97 iLBC/8000
 4133. a=fmtp:97 mode=30
 4134. a=rtpmap:111 G726-32/8000
 4135. a=rtpmap:9 G722/8000
 4136. a=rtpmap:102 G7221/16000
 4137. a=fmtp:102 bitrate=32000
 4138. a=rtpmap:115 G7221/32000
 4139. a=fmtp:115 bitrate=48000
 4140. a=rtpmap:116 G719/48000
 4141. a=fmtp:116 bitrate=640pÐbX¢ Ö   Ö      À?ÕcUš   E` Ɖ’ ¹@ü¯À¨
 4142. Ù
 4143. O00
 4144. a=rtpmap:117 speex/16000
 4145. a=rtpmap:10 L16/8000
 4146. a=rtpmap:118 L16/16000
 4147. a=rtpmap:119 speex/32000
 4148. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 4149. a=fmtp:101 0-16
 4150. a=ptime:20
 4151. a=sendrecv
 4152. pÐb#» f   f      ð/tŠcˆ   E  VÊÛ  €¤VÀ¨
 4153. ½ÿÿÿÿÛÉ< B©Œ                    â             ¬:  DESKTOP-9HIK4MF pÐb( o  o      xeY°û   E_CÌ  5MæÙ
 4154. Oˬ
 4155. ÄÄKÞSIP/2.0 403 Forbidden (User blocked)
 4156. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK52e58ba6
 4157. From: <sip:1219902@sipgate.co.uk>;tag=as45e622f8
 4158. To: <sip:07973123025@sipgate.co.uk>;tag=59090977d38d1697fd81fd97f073a25d.4aec
 4159. Call-ID: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4160. CSeq: 103 INVITE
 4161. Content-Length: 0
 4162.  
 4163. pÐb‘ Ð  Ð     À?ÕcUš   E`À‰“  @ümÀ¨
 4164. Ù
 4165. OÄĬô‰ACK sip:07973123025@sipgate.co.uk SIP/2.0
 4166. Via: SIP/2.0/UDP 81.149.40.176:5060;branch=z9hG4bK52e58ba6
 4167. Max-Forwards: 70
 4168. From: <sip:1219902@sipgate.co.uk>;tag=as45e622f8
 4169. To: <sip:07973123025@sipgate.co.uk>;tag=59090977d38d1697fd81fd97f073a25d.4aec
 4170. Contact: <sip:1219902@81.149.40.176:5060>
 4171. Call-ID: 6a54d2387fed836e526a68200f80a905@sipgate.co.uk
 4172. CSeq: 103 ACK
 4173. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 4174. Content-Length: 0
 4175.  
 4176. pÐbÌ µ   µ               E  ¥i$@ @Ó,    ®‚—´Ä²Òn€€þ™  
 4177. Q©xQ©QEvent: HangupRequest
 4178. Privilege: call,all
 4179. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4180. Uniqueid: 1645727856.587
 4181. Cause: 21
 4182.  
 4183. pÐb? 0  0              E  i%@ @Ò°    ®‚—´Ä³Òn€€ÿ  
 4184. Q©xQ©QEvent: VarSet
 4185. Privilege: dialplan,all
 4186. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4187. Variable: RTPAUDIOQOS
 4188. Value: ssrc=867546111;themssrc=0;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=0;txjitter=0.000000;txcount=0;rlp=0;rtt=0.000000
 4189. Uniqueid: 1645727856.587
 4190.  
 4191. pÐbM D   D               E  4‚}@ @ºD    ‚—®Òn´Ä³í€„×  
 4192. Q©xQ©xpÐb» •  •              E …i&@ @ÒJ    ®‚—´Ä³íÒn€€ÿy  
 4193. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4194. Privilege: dialplan,all
 4195. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4196. Variable: RTPAUDIOQOSJITTER
 4197. Value: minrxjitter=0.000000;maxrxjitter=0.000000;avgrxjitter=0.000000;stdevrxjitter=0.000000;reported_minjitter=0.000000;reported_maxjitter=0.000000;reported_avgjitter=0.000000;reported_stdevjitter=0.000000;
 4198. Uniqueid: 1645727856.587
 4199.  
 4200. pÐb# ƒ  ƒ              E si'@ @Ò[    ®‚—´Äµ>Òn€€ÿg  
 4201. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4202. Privilege: dialplan,all
 4203. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4204. Variable: RTPAUDIOQOSLOSS
 4205. Value: minrxlost=0.000000;maxrxlost=0.000000;avgrxlost=0.000000;stdevrxlost=0.000000;reported_minlost=0.000000;reported_maxlost=0.000000;reported_avglost=0.000000;reported_stdevlost=0.000000;
 4206. Uniqueid: 1645727856.587
 4207.  
 4208. pÐb2                 E  üi(@ @ÒÑ    ®‚—´Ä¶}Òn€€þð  
 4209. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4210. Privilege: dialplan,all
 4211. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4212. Variable: RTPAUDIOQOSRTT
 4213. Value: minrtt=0.000000;maxrtt=0.000000;avgrtt=0.000000;stdevrtt=0.000000;
 4214. Uniqueid: 1645727856.587
 4215.  
 4216. pÐbX 0  0              E  i)@ @Ò¬    ®‚—´Ä·EÒn€€ÿ  
 4217. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4218. Privilege: dialplan,all
 4219. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4220. Variable: RTPAUDIOQOS
 4221. Value: ssrc=867546111;themssrc=0;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=0;txjitter=0.000000;txcount=0;rlp=0;rtt=0.000000
 4222. Uniqueid: 1645727856.587
 4223.  
 4224. pÐbb M  M              E =i*@ @ÒŽ    ®‚—´Ä¸1Òn€€ÿ1  
 4225. Q©yQ©xEvent: Hangup
 4226. Privilege: call,all
 4227. Channel: SIP/sipgate-000000e3
 4228. Uniqueid: 1645727856.587
 4229. CallerIDNum: 07973123025
 4230. CallerIDName: CID:01202901845
 4231. ConnectedLineNum: 01202901845
 4232. ConnectedLineName: <unknown>
 4233. AccountCode:
 4234. Cause: 21
 4235. Cause-txt: Call Rejected
 4236.  
 4237. pÐbã Ë   Ë               E  »i+@ @Ó    ®‚—´Ä¹:Òn€€þ¯  
 4238. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4239. Privilege: dialplan,all
 4240. Channel: SIP/2-000000e1
 4241. Variable: DIALSTATUS
 4242. Value: CHANUNAVAIL
 4243. Uniqueid: 1645727856.585
 4244.  
 4245. pÐb
 4246.  Ã   à               E  ³i,@ @Ó    ®‚—´Ä¹ÁÒn€€þ§  
 4247. Q©yQ©xEvent: Dial
 4248. Privilege: call,all
 4249. SubEvent: End
 4250. Channel: SIP/2-000000e1
 4251. UniqueID: 1645727856.585
 4252. DialStatus: CHANUNAVAIL
 4253.  
 4254. pÐbM                   E  ²i-@ @Ó    ®‚—´Äº@Òn€€þ¦  
 4255. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4256. Privilege: dialplan,all
 4257. Channel: SIP/2-000000e1
 4258. Variable: MACRO_DEPTH
 4259. Value: 1
 4260. Uniqueid: 1645727856.585
 4261.  
 4262. pÐb˜ I  I              E 9i.@ @ÒŽ    ®‚—´Äº¾Òn€€ÿ-  
 4263. Q©yQ©xEvent: Newexten
 4264. Privilege: dialplan,all
 4265. Channel: SIP/2-000000e1
 4266. Context: macro-dialout-trunk
 4267. Extension: s
 4268. Priority: 23
 4269. Application: NoOp
 4270. AppData: Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 21
 4271. Uniqueid: 1645727856.585
 4272.  
 4273. pÐbÍ Â                  E  ²i/@ @Ó    ®‚—´Ä»ÃÒn€€þ¦  
 4274. Q©yQ©xEvent: VarSet
 4275. Privilege: dialplan,all
 4276. Channel: SIP/2-000000e1
 4277. Variable: MACRO_DEPTH
 4278. Value: 1
 4279. Uniqueid: 1645727856.585
 4280.  
 4281. pÐb                 E  i0@ @Ò¼    ®‚—´Ä¼AÒn€€þý  
 4282. Q©yQ©xEvent: Newexten
 4283. Privilege: dialplan,all
 4284. Channel: SIP/2-000000e1
 4285. Context: macro-dialout-trunk
 4286. Extension: s
 4287. Priority: 24
 4288. Application: GotoIf
 4289. AppData: 0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1
 4290. Uniqueid: 1645727856.585
 4291.  
 4292. pÐby                   E  ²i1@ @Ó    ®‚—´Ä½Òn€€þ¦  
 4293. Q©zQ©xEvent: VarSet
 4294. Privilege: dialplan,all
 4295. Channel: SIP/2-000000e1
 4296. Variable: MACRO_DEPTH
 4297. Value: 1
 4298. Uniqueid: 1645727856.585
 4299.  
 4300. pÐbÒ
 4301.  
 4302.               E  úi2@ @ÒÉ    ®‚—´Ä½”Òn€€þî  
 4303. Q©zQ©xEvent: Newexten
 4304. Privilege: dialplan,all
 4305. Channel: SIP/2-000000e1
 4306. Context: macro-dialout-trunk
 4307. Extension: s-CHANUNAVAIL
 4308. Priority: 1
 4309. Application: Set
 4310. AppData: RC=21
 4311. Uniqueid: 1645727856.585
 4312.  
 4313. pÐbý º   º               E  ªi3@ @Ó    ®‚—´Ä¾ZÒn€€þž  
 4314. Q©zQ©xEvent: VarSet
 4315. Privilege: dialplan,all
 4316. Channel: SIP/2-000000e1
 4317. Variable: RC
 4318. Value: 21
 4319. Uniqueid: 1645727856.585
 4320.  
 4321. pÐb                   E  ²i4@ @Ó    ®‚—´Ä¾ÐÒn€€þ¦  
 4322. Q©zQ©xEvent: VarSet
 4323. Privilege: dialplan,all
 4324. Channel: SIP/2-000000e1
 4325. Variable: MACRO_DEPTH
 4326. Value: 1
 4327. Uniqueid: 1645727856.585
 4328.  
 4329. pÐb2 D   D               E  4‚~@ @ºC    ‚—®Òn´Ä¿N€„vs  
 4330. Q©zQ©ypÐbh
 4331.  
 4332.               E  úi5@ @ÒÆ    ®‚—´Ä¿NÒn€€þî  
 4333. Q©zQ©zEvent: Newexten
 4334. Privilege: dialplan,all
 4335. Channel: SIP/2-000000e1
 4336. Context: macro-dialout-trunk
 4337. Extension: s-CHANUNAVAIL
 4338. Priority: 2
 4339. Application: Goto
 4340. AppData: 21,1
 4341. Uniqueid: 1645727856.585
 4342.  
 4343. pÐb® Â   Â               E  ²i6@ @Ó
 4344.     ®‚—´ÄÀÒn€€þ¦  
 4345. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4346. Privilege: dialplan,all
 4347. Channel: SIP/2-000000e1
 4348. Variable: MACRO_DEPTH
 4349. Value: 1
 4350. Uniqueid: 1645727856.585
 4351.  
 4352. pÐbß                 E  õi7@ @ÒÉ    ®‚—´ÄÀ’Òn€€þé  
 4353. Q©zQ©zEvent: Newexten
 4354. Privilege: dialplan,all
 4355. Channel: SIP/2-000000e1
 4356. Context: macro-dialout-trunk
 4357. Extension: 21
 4358. Priority: 1
 4359. Application: Goto
 4360. AppData: continue,1
 4361. Uniqueid: 1645727856.585
 4362.  
 4363. pÐb  Â   Â               E  ²i8@ @Ó    ®‚—´ÄÁSÒn€€þ¦  
 4364. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4365. Privilege: dialplan,all
 4366. Channel: SIP/2-000000e1
 4367. Variable: MACRO_DEPTH
 4368. Value: 1
 4369. Uniqueid: 1645727856.585
 4370.  
 4371. pÐbN  W  W              E Gi9@ @Òu    ®‚—´ÄÁÑÒn€€ÿ;  
 4372. Q©zQ©zEvent: Newexten
 4373. Privilege: dialplan,all
 4374. Channel: SIP/2-000000e1
 4375. Context: macro-dialout-trunk
 4376. Extension: continue
 4377. Priority: 1
 4378. Application: NoOp
 4379. AppData: TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 21 - failing through to other trunks
 4380. Uniqueid: 1645727856.585
 4381.  
 4382. pÐby  Â   Â               E  ²i:@ @Ó           ®‚—´ÄÂäÒn€€þ¦  
 4383. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4384. Privilege: dialplan,all
 4385. Channel: SIP/2-000000e1
 4386. Variable: MACRO_DEPTH
 4387. Value: 1
 4388. Uniqueid: 1645727856.585
 4389.  
 4390. pÐb°                  E i;@ @Ò¸    ®‚—´ÄÃbÒn€€þö  
 4391. Q©zQ©zEvent: Newexten
 4392. Privilege: dialplan,all
 4393. Channel: SIP/2-000000e1
 4394. Context: macro-dialout-trunk
 4395. Extension: continue
 4396. Priority: 2
 4397. Application: Set
 4398. AppData: CALLERID(number)=2
 4399. Uniqueid: 1645727856.585
 4400.  
 4401. pÐb¼  Â   Â               E  ²i<@ @Ó    ®‚—´ÄÄ0Òn€€þ¦  
 4402. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4403. Privilege: dialplan,all
 4404. Channel: SIP/2-000000e1
 4405. Variable: MACRO_DEPTH
 4406. Value: 0
 4407. Uniqueid: 1645727856.585
 4408.  
 4409. pÐb}!                        E  ùi=@ @Ò¿    ®‚—´ÄÄ®Òn€€þí  
 4410. Q©zQ©zEvent: Newexten
 4411. Privilege: dialplan,all
 4412. Channel: SIP/2-000000e1
 4413. Context: from-internal
 4414. Extension: 07973123025
 4415. Priority: 7
 4416. Application: Macro
 4417. AppData: outisbusy,
 4418. Uniqueid: 1645727856.585
 4419.  
 4420. pÐb‡! Ì   Ì               E  ¼i>@ @Òû    ®‚—´ÄÅsÒn€€þ°  
 4421. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4422. Privilege: dialplan,all
 4423. Channel: SIP/2-000000e1
 4424. Variable: MACRO_EXTEN
 4425. Value: 07973123025
 4426. Uniqueid: 1645727856.585
 4427.  
 4428. pÐb! Ð   Ð               E  Ài?@ @Òö    ®‚—´ÄÅûÒn€€þ´  
 4429. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4430. Privilege: dialplan,all
 4431. Channel: SIP/2-000000e1
 4432. Variable: MACRO_CONTEXT
 4433. Value: from-internal
 4434. Uniqueid: 1645727856.585
 4435.  
 4436. pÐb“! Å   Å               E  µi@@ @Ó     ®‚—´ÄƇÒn€€þ©  
 4437. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4438. Privilege: dialplan,all
 4439. Channel: SIP/2-000000e1
 4440. Variable: MACRO_PRIORITY
 4441. Value: 7
 4442. Uniqueid: 1645727856.585
 4443.  
 4444. pÐbš! Â   Â               E  ²iA@ @Ó    ®‚—´ÄÇÒn€€þ¦  
 4445. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4446. Privilege: dialplan,all
 4447. Channel: SIP/2-000000e1
 4448. Variable: MACRO_DEPTH
 4449. Value: 1
 4450. Uniqueid: 1645727856.585
 4451.  
 4452. pÐbµ! º   º               E  ªiB@ @Ó          ®‚—´ÄdžÒn€€þž  
 4453. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4454. Privilege: dialplan,all
 4455. Channel: SIP/2-000000e1
 4456. Variable: ARG1
 4457. Value:
 4458. Uniqueid: 1645727856.585
 4459.  
 4460. pÐbÊ! Â   Â               E  ²iC@ @Ó     ®‚—´ÄÇüÒn€€þ¦  
 4461. Q©zQ©zEvent: VarSet
 4462. Privilege: dialplan,all
 4463. Channel: SIP/2-000000e1
 4464. Variable: MACRO_DEPTH
 4465. Value: 1
 4466. Uniqueid: 1645727856.585
 4467.  
 4468. pÐbü! ú   ú               E  êiD@ @ÒÇ    ®‚—´ÄÈzÒn€€þÞ  
 4469. Q©zQ©zEvent: Newexten
 4470. Privilege: dialplan,all
 4471. Channel: SIP/2-000000e1
 4472. Context: macro-outisbusy
 4473. Extension: s
 4474. Priority: 1
 4475. Application: Progress
 4476. AppData:
 4477. Uniqueid: 1645727856.585
 4478.  
 4479. pÐb\" ”  ”     À?ÕcUš   E`„{  @ßÃÀ¨
 4480. ˬ
 4481. xÄ p™LSIP/2.0 183 Session Progress
 4482. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.120:2048;branch=z9hG4bK-va8r0zv849pl;received=192.168.10.120;rport=2048
 4483. From: <sip:2@192.168.10.2>;tag=dil8b98bd2
 4484. To: <sip:07973123025@192.168.10.2;user=phone>;tag=as6858a437
 4485. Call-ID: 3c3408e3a129-z9medlqvqrkn
 4486. CSeq: 2 INVITE
 4487. Server: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 4488. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 4489. Supported: replaces, timer
 4490. Session-Expires: 1800;refresher=uas
 4491. Contact: <sip:07973123025@192.168.10.2:5060>
 4492. Content-Type: application/sdp
 4493. Require: timer
 4494. Content-Length: 281
 4495.  
 4496. v=0
 4497. o=root 925358312 925358312 IN IP4 192.168.10.2
 4498. s=Asterisk PBX 11.10.2
 4499. c=IN IP4 192.168.10.2
 4500. t=0 0
 4501. m=audio 11354 RTP/AVP 0 8 3 101
 4502. a=rtpmap:0 PCMU/8000
 4503. a=rtpmap:8 PCMA/8000
 4504. a=rtpmap:3 GSM/8000
 4505. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 4506. a=fmtp:101 0-16
 4507. a=ptime:20
 4508. a=sendrecv
 4509. pÐb‰" Â   Â               E  ²iE@ @Òþ    ®‚—´ÄÉ0Òn€€þ¦  
 4510. Q©{Q©zEvent: VarSet
 4511. Privilege: dialplan,all
 4512. Channel: SIP/2-000000e1
 4513. Variable: MACRO_DEPTH
 4514. Value: 1
 4515. Uniqueid: 1645727856.585
 4516.  
 4517. pÐbØ"                 E  õiF@ @Òº    ®‚—´ÄÉ®Òn€€þé  
 4518. Q©{Q©zEvent: Newexten
 4519. Privilege: dialplan,all
 4520. Channel: SIP/2-000000e1
 4521. Context: macro-outisbusy
 4522. Extension: s
 4523. Priority: 2
 4524. Application: GotoIf
 4525. AppData: 0?emergency,1
 4526. Uniqueid: 1645727856.585
 4527.  
 4528. pÐbæ" Â   Â               E  ²iG@ @Òü    ®‚—´ÄÊoÒn€€þ¦  
 4529. Q©{Q©zEvent: VarSet
 4530. Privilege: dialplan,all
 4531. Channel: SIP/2-000000e1
 4532. Variable: MACRO_DEPTH
 4533. Value: 1
 4534. Uniqueid: 1645727856.585
 4535.  
 4536. pÐbK& Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4537. ˬ
 4538. x,Zàæ ´–€ N    9u6?~}}~~ÿÿ~ÿþþþþÿÿÿþþþ~~ÿ~~~ÿÿÿ~~~~~ÿ~ÿ~~ÿÿþþþþþÿ~~~ÿÿÿþÿ~~~~ÿÿÿ~~~~~~}}}}~~þþþÿ~ÿÿþþÿ~~ÿþþþýýþþþþþÿ~ÿÿ~}~~}~~}}}}~~}~~ÿþþÿ~ÿÿ~ÿÿþþþÿÿÿ~ÿþ~ÿÿ~ÿÿ~~~~ÿ~~ÿÿ~~ÿþþþÿÿÿÿpÐbÃ< D   D               E  4‚@ @ºB    ‚—®Òn´ÄÊ퀄jÌ  
 4539. Q©Q©zpÐbÝ< n  n              E ^iH@ @ÑO    ®‚—´ÄÊíÒn€€ S  
 4540. Q©Q©Event: Newexten
 4541. Privilege: dialplan,all
 4542. Channel: SIP/2-000000e1
 4543. Context: macro-outisbusy
 4544. Extension: s
 4545. Priority: 3
 4546. Application: GotoIf
 4547. AppData: 0?intracompany,1
 4548. Uniqueid: 1645727856.585
 4549.  
 4550. Event: VarSet
 4551. Privilege: dialplan,all
 4552. Channel: SIP/2-000000e1
 4553. Variable: MACRO_DEPTH
 4554. Value: 1
 4555. Uniqueid: 1645727856.585
 4556.  
 4557. Event: Newexten
 4558. Privilege: dialplan,all
 4559. Channel: SIP/2-000000e1
 4560. Context: macro-outisbusy
 4561. Extension: s
 4562. Priority: 4
 4563. Application: Playback
 4564. AppData: all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer
 4565. Uniqueid: 1645727856.585
 4566.  
 4567. qÐb„2  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4568. ˬ
 4569. x,Zàæ ´–€ N  @9u6?þÿ~ÿ~~ÿ~~~~~ÿþþþþýþÿþÿ~~ÿÿþÿ~þÿ~þÿ~ÿ~~~ÿÿ~~ÿÿþþþþþÿ~}}}~~~ÿÿÿþÿþþþþþþþÿ~ÿÿ~~ÿÿ~~~}}~~~~}~~~ÿÿ~~~~~~}~~~~~~~ÿþþþýþþýþþýýýþþÿ~~}}}~~~ÿ~ÿýþþýþþþþÿþÿ~~~~}}}||}|}~~~qÐb„€  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4570. ˬ
 4571. x,Zàæ ´–€ N  à9u6?~ÿþþýþ~ÿÿ~ÿÿ~~ÿþþþþþþÿÿÿ~~ÿþþþýýþþþþÿÿ~~}~~}~~}}~þÿÿþþþýýþþýþÿÿÿ~}}}}}~~~ÿþþþþþ~~~~~~~ÿþÿ~~ÿÿÿÿþþþ~~~~}}}}}}~~}~ÿþþþþþþþþþþýþÿþþ~~~~~~}~~~~~~~þýþþýýþþýþþ~~~~~}}qÐb
 4572. ”  D   D               E  4‚€@ @ºA    ‚—®Òn´ÄÍ€„hs  
 4573. Q©©Q©qÐbøÎ  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4574. ˬ
 4575. x,Zàæ ´–€ N  €9u6?~}}~}}~ÿÿÿÿþþþþþÿ~ÿÿ~ÿþþÿÿÿÿþÿÿþÿ~þÿ~~}}}}}}~~~~~~þþÿ~ÿþþþþþþþýþþÿ~~~}}~~ÿþþÿÿÿ~ÿþþÿ~~~}}~}~~ÿþÿ~~~~~~}~~~~~~ÿþþýþþýþþþþþþþþÿ~ÿ~~ÿ~~~}~~}~ÿ~~~~ÿÿ~þþþþþÿÿþþþþýþþqÐbÇ
 4576.  p   p        6ªz   E  `  @ @¤ÂÀ¨
 4577. xˬ
 4578. àç,[ L?3È ®wòKåÂNñÚœm¨é÷     €9u6?      N            Ê ®wòKSNOM  qÐbÞ
 4579.  Œ   Œ      À?ÕcUš   EÀ ||  @âzÀ¨
 4580. ˬ
 4581. x
 4582. “    E  `  @ @¤ÂÀ¨
 4583. xˬ
 4584. àç,[ L?3È ®wòKåÂNñÚœm¨é÷     €9u6?      N            Ê ®wòKSNOM  qÐb: H   H        6ªz   E  8  @ @¤JÀ¨
 4585. xˬ
 4586. àæ,Z $Ñ  ±¬!Ë‘¾³±#3e @%¬      qÐbz L   L      À?ÕcUš   E¸ <  @ @¤.À¨
 4587. ˬ
 4588. x,Zàæ (– ±¬!Ë‘¾³±#3e @%¬   àæÀ¨
 4589. xqÐb J   J      À?ÕcUš   E¸ :  @ @¤0À¨
 4590. ˬ
 4591. x,Zàæ &–  
 4592. ¬I×w‡¢™Súâ"Ùþ}  H-tqÐbÒ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4593. ˬ
 4594. x,Zàæ ´–€ N   9u6?þÿ~}}}~ÿ~~~~~~~ÿÿÿþþÿþþ~~~~}}}~ÿþýýþþýþ~}}ÿþÿ}|}ÿýýÿ}|~þýýÿ}|}þüûý}{|~ýüý~|{{~üûþ}{|þýþ~|~ýûûûþ|yz}ýúûþ}|}ÿþþ~}}~}}~~ýý|}zýàØÜæt`fvòìëpNIH;3@·¡£Ç+ (N®¡¢¶=)*Iµ«·qÐb5k Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4595. ˬ
 4596. x,Zàæ ´–€ N  À9u6?F.<¾¬®Î7.3JÊ»Ç=)%(/S´£Ÿªn-*<Áª¦­ÆD46LÎÇçLC^ú¿m81<Ó=("'0O¹§Ÿ£¼4&,oªŸ¢´G,+=ű¶ÛGBKîÔú]VOPOI=8963:Lβ­¯¼_;<rµ©ª·f;:JÍ»¼ÈÿI?>GþÍÏm?1,,,0;û²¥¢¬ö-'3¾¢¤Æ1(/i³­»X<qÐbT¹ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4597. ˬ
 4598. x,Zàæ ´–€ N  `9u6?DçÊÎ[<7<JLA8.),B·¤¢­x0,=½¦¡©ÀB5=ï¾¾ØQK_ÔËáI84;M_K5)%+M®ŸŸ­J))D®ŸŸ­W//EŶ¼÷@?^È¿ÖC32=[lB-$%:²žœ¦y)$3¹ ž©Û4.<×»½æEA[Ë¿ÎL73;HJ=/(*=¸£Ÿªí/+>¹¥£­å72@Õ»½ÚNIaÎÇÝH97<DEqÐbÓÙ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4599. xˬ
 4600. àæ,Z ´ € Hä¨é÷¼®wòKÿ}ÿ}ÿ}ÿÿ}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}ÿ}}ÿÿÿ}}}ÿ}}}}ÿÿÿÿÿÿÿ}ÿ}}ÿÿÿÿÿÿ}}ÿÿ}ÿ}ÿÿ}}}}}}ÿÿÿ}ÿÿ}ÿ}}}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}}}}ÿÿ}ÿÿ}}ÿÿÿ}}}}ÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}ÿ}}}}}}}}}}}ÿÿÿÿÿÿÿÿ}qÐbl Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4601. xˬ
 4602. àæ,Z ´‡€ Hå¨éùœ®wòKÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}ÿ}}}}ÿÿÿÿ}}}ÿ}ÿ}ÿÿÿÿ}ÿ}}ÿÿ}}ÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿÿÿÿ}ÿ}}ÿ}}ÿÿÿÿ}}}}}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}ÿ}ÿÿ}}}}}ÿÿÿ}ÿ}}ÿ}}}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿÿ}ÿ}qÐbx Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4603. ˬ
 4604. x,Zàæ ´–€ N   9u6?<3/5\¶©©¸M23V¶©©´ï=8Cç¾ÇÙþmi^NC><;;8317P¾¬©®ËA:T»«©±ÐB8=\Ë¿ÄØ_NMNNKC=81.-1Aΰ©«¶ÞJLÖ·­­¹þ<4;XÍÀÃÍãcPF>>>?>7/-1Lº¨¤¬Ï:1F»¨¥­Ï<18\Á¸ºÇyKA?AFIE;2--3N¼«©°Û<7K½ª¦«¾qÐbCR Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4605. xˬ
 4606. àæ,Z ´p€ Hæ¨éú<®wòK}ÿÿÿ}}}ÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}}}}ÿÿÿ}ÿ}}ÿÿ}}}ÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}ÿÿÿÿ}}ÿÿ}}ÿÿÿÿÿ}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿ}ÿÿÿÿ}}}}ÿ}ÿÿ}}}}ÿÿ}ÿÿÿ}ÿÿÿÿÿÿ}}ÿÿ}}ÿ}}}}}}}}ÿ}ÿÿÿÿ}ÿÿÿÿ}}}qÐb•U Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4607. ˬ
 4608. x,Zàæ ´–€ N   9u6?D//=Ἰ¾ÔWD>>CEA<4/2?ΰª­¿J59é°§¦¯Õ<04GÒ½¼ÈuE;:=A@=:68Gδ®²ÄS;<o¸«¨®ÆH55CÙ¾¹¾ÝL=88:8548EÜ»±³ÄT>Bn¾®ª­ºàF<?PÚÆÄÎlE:53347<Mй°²¿a>;LÇ°«­ºø?:Bûļ¿ÙO=658889?Sн¸ºË^qÐbŒ—          xeY°û  †Ý`    X:ÿþ€      zeYÿþ°ûÿ             † ·@@,  u0    @Àÿÿÿÿÿÿÿÿ    ýª»ÌÝî          @ ÿÿÿÿýª»ÌÝî              ÜxeY°ûqÐbe› d   d        6ªz   E  T  @ @¤.À¨
 4609. xˬ
 4610. àæ,Z @Úk $¬I×w‡¢™Súâ"Ùþ}   ,ZÀ¨
 4611.    àæÀ¨
 4612. x   àæÀ¨
 4613. xqÐbu¡ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4614. xˬ
 4615. àæ,Z ´2l€ Hç¨éúÜ®wòKÿÿ}ÿÿ}}ÿÿÿÿ}}}}}}}ÿ}ÿÿ}ÿÿÿÿÿÿÿÿ}ÿÿ}}}ÿÿ}}}ÿÿÿÿ}ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ}}}ÿÿ}}}ÿÿ}}}}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}ÿÿÿ}}}}}ÿÿÿÿÿÿÿ}}}}}}ÿÿýÿ}}}ÿÿ}}}}}}}ÿÿÿ}}}ÿ}}}ÿÿÿÿ}}}}}}}}}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}ÿÿÿÿÿ}qÐbµ£ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4616. ˬ
 4617. x,Zàæ ´–€ N  @9u6?IKz¿±®°¾}D=F}ÈÀÅÞN=76678;HÞ½¶¸Æ^@>Sdz­¯»ÞI@IúÊÃÈÞS@;9888;Fì¿·¹ÅjEAR͸±µÀéLEOèÊÅÌîN?;9;=@I_ÒÀ¾ÄÛUGJiÊ»¸¼Éê^^ïÐÊÎß^G>;::<ATÚÅ¿ÆÞWJNôĸ´¹ÉgKJZÛÈÆÐlH;66:ARêËÂÃÌå]T[qÐbˆî Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4618. xˬ
 4619. àæ,Z ´Ça€ Hè¨éû|®wòK}}}}}}}}}}ÿÿÿÿÿ}}}}}}ÿÿÿÿÿ}}}}}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}}}ÿÿÿÿÿÿÿÿ}}}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}}}}ÿÿÿÿÿ}}}}}}}ÿÿýÿÿ}}{{}}ÿÿÿÿÿÿÿÿ}}}}}}ÿýýýÿ}{{{}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}}}}}}ÿÿÿÿÿ}}{{}ÿÿýýÿÿ}}}}}ÿÿÿqÐbÖñ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4620. ˬ
 4621. x,Zàæ ´–€ N  à9u6?êË¿½¿ÎzVQ[ëÑÍÔ|L=76:Epɽ¼ÆéMDHdË»·»ÊhIFOóÌÁÂÏZ>4/2<_ĸ·ÀôF=B_ɺ·½ÑZIIXâÌÆÉÚV?968Aeʽ½ÈïNGKn˽¹½ÊìVMTqÛÐÕùN>857AqĺºÅîMDJm˽»¾ÍySP\îÕÏÔëWC:79DtȽ½ÉùNHPìȽ¼ÄÙ^NN\qÐb³< Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4622. xˬ
 4623. àæ,Z ´ÃE€ Hé¨éü®wòKÿÿÿÿÿÿ}}}}}}ÿÿýÿÿÿ}}}}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}{}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}}ÿÿÿÿÿÿÿÿ}}{{}}ÿýýýÿ}{{{}}ÿýýÿÿÿ}}}}}}}}}ÿÿÿÿÿ}}{}}ÿÿýÿÿÿ}{{{}ÿÿýýÿÿ}}}}}ÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿ}}}}}ÿÿÿÿÿ}}{{}}ÿýýýÿ}}{}}ÿÿÿÿqÐb÷? Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4624. ˬ
 4625. x,Zàæ ´–€ N  €9u6?îÖÏ×sK>88?XÒÁ¿ÈåTILiξ»½ÊôSMV}ÚÓÚvOB<:>LïÊÁÃÎýUO\âÊÁÁËéZOTdìÜÛågND?@KmÒÈÈÒøYS]çÍÄÄËÝiXX_wéâêlVKECIXìÒÍÐÞybeñÕÉÅÈÓîd]akw}rdXNHGJSoßØÚãöyñÜÏÉÈÍ×êohks~}n^TMIHKTjäÙqÐb´Š Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4626. xˬ
 4627. àæ,Z ´jF€ Hê¨éü¼®wòK}}}}ÿÿÿÿ}}}}ÿÿýÿÿ}{{}}ÿýýýÿ}}{{}}ÿÿÿÿ}}}}ÿÿÿÿ}}}ÿÿÿÿ}}{{}ÿýýýýÿ}{{{}ÿÿÿÿÿ}}}}ÿÿÿ}}}ÿÿÿÿ}}{{}}ýýûýÿ}{z{}ÿýýýÿ}{{}ÿÿýÿÿ}}ÿÿÿÿ}}{{}ÿýûûý}{zz{ÿýûýÿ}{{{}ÿýýýÿ}}}}}}}qÐbŽ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4628. ˬ
 4629. x,Zàæ ´–€ N   9u6?ÛåýsúàÑÊÉËÒâzgbcgjjg_UMJJO_öâßäêéáÚÒÏÏÔÜæñ~vqonjaZSNMOWfõæãåèæÞÖÏÎÎÔÜçó~wqle^XSONNS[g|ñðõ÷íáÙÑÎÎÒÚãïÿvtrnic]YUTW\eq}úðèÞÙÕÓÓÖÜåótic`_^][XTQSW]fo|öêß×ÏÌÊËÏÙåùrnoqÐbÕØ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4630. xˬ
 4631. àæ,Z ´A€ Hë¨éý\®wòK}}ÿÿýýÿÿ}{{{}ÿýûýÿ}{{{}ÿýýýÿ}{{{{}ÿýýýÿÿ}}{{}}ÿÿýýýÿ}{{{}ÿýýýÿ}{z{}ÿýûûýÿ}{{{{}ÿýýýÿ}}{{}}ÿýýýÿ}{{{}ÿýýûýÿ}{z{{}ÿýýÿÿ}{{}}ÿýýýÿ}{{{{}ÿýýýÿ}}{{{}ÿÿýýÿÿ}{{{}ÿýýýÿqÐb5Ü Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4632. ˬ
 4633. x,Zàæ ´–€ N  À9u6?pnh`[XWY^hrz~ûñéáÞßäêíïòöÿpd\YWXZ\^adgloxõèÝÕÐÏÏÏÐÒÕÙÝèûl_[WTRQQRUY^gtòåÝÚÙØÙÚÝßàãêùnd]ZYXXZ\`isùìæãßÝÜÛÝáèëíðûsi`][YWXZ^dl{îâÛÕÐÏÏÐÓÙáðuh_[XTQOPT[doýïäÜ×ÕÕ×ÙÛÞqÐbø& Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4634. xˬ
 4635. àæ,Z ´ú€ Hì¨éýü®wòK}{{{}ÿýûûýÿ{zz{}ÿýýÿÿ}{}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}}ÿýýýýÿ}{z{}ÿýýýÿ}{{{}ÿýýý}{{{}}ÿýýýÿ}}}{}}ÿÿÿÿÿ}}}}}ÿýÿÿ}}{{}ÿýýýÿ}}{{}}ÿÿÿÿ}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}}}ÿýýýýÿ{{{{}ÿýýÿ}{{{}ýûûý}zxx{ÿûqÐbV* Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4636. ˬ
 4637. x,Zàæ ´–€ N    `9u6?ãêösh`\XUTTUY]fqwþððïèâßÝÚÖÖÚÞáçëñsd_\[^`_aemöçäãâáâãçíöýsljfeeb_dkr|~}øîìéâàââãçæèïïñzome\ZYXY[]ciimÿêßÛÙØÙØ×Úßëûýûqb\[[^eefkpþíèèìòòëêïñóü|vptypkilsþùúøõôõø÷ùqÐbu Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4638. xˬ
 4639. àæ,Z ´½6€ Hí¨éþœ®wòKúúûÿ{zx{ÿýûýÿ}{z{}ýýýý}{{z{}ÿýýûýýÿ}{{{}ÿýýýÿ}{{}ÿýýýÿ}zxz{ÿûúúýÿ{zzz}ýûúý}{z{}ÿýýÿ}zzz}ýûûýÿ}}{}}ÿÿÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿ}}}}{{}ÿÿýûýÿ}{zz{}ýýýýÿ{zz{ÿýûûÿzxxzÿúöøûÿ{xxz{ýûqÐbvx Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4640. ˬ
 4641. x,Zàæ ´–€ N  
 4642.  9u6?üóïöñî÷øö{rnko{shfip{ûôðòóóõùüþ|}{mlvuvõúnrõíéî||ôø|öåèïâåþñûmñîllth_fkbivmyôxvúýÿôó|}ïééìõú÷öü}{x|ûüzxzyutyûöûvx}tu}stúú}ýúz}øu~îý÷ëøøñýùïõüû~quú|sqmuùüyuy|{|yqÐb0Ã Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4643. xˬ
 4644. àæ,Z ´Z1€ Hî¨éÿ<®wòKûýÿ}}}}ÿÿÿÿ}}{{}ÿýûýýÿ}}}}}ÿÿÿÿ}}}}ÿÿÿýÿ}{{{{}ÿýýûýÿ}}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}ÿ}}ÿÿÿÿ}}}ÿÿýýÿÿ}{{}}ÿÿÿÿ}}}ÿÿÿÿÿ}}}}ÿÿýûýýÿ{{}ÿýýýÿ{{{}ÿýÿýÿ}}}ÿ}}}}}ÿÿ}ÿ}ÿÿýýÿ}{zz}ÿýýýÿ}}}{{qÐb•Æ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4645. ˬ
 4646. x,Zàæ ´–€ N  
 4647.  9u6?xüööù{yùïïúwvüðò{noþõ÷|txýü||ôýzïûsóýpüzqýtzçúiý~yãöfó÷ló{g÷ùxèýfùzræ}hèñfsyuñüm}îù~þy÷êøsÿýÿ÷~sv}ûúzyö}|ìþqïùmjqøolëæøvýìðúûuzüxxnoùtrëòvü{ÿòomêëyqlzîso÷r}ìyyîqÐbZ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4648. xˬ
 4649. àæ,Z ´È€ Hï¨éÿÜ®wòK}}ÿÿýÿÿÿ}{{}ÿÿ}}{{{}ÿýûýÿ}}}}ÿýýýÿÿ}}}}}ÿýýÿÿ}}{{ÿÿ}}}}}ÿÿÿ}}{{}ÿÿýûúûýÿ{zz{}ÿýûýÿ{{{{ÿûÿÿ}{{{}}ûøúúýÿ{xvx{ÿûûýýÿ}}}}ÿÿýýÿÿÿÿ}}}}ÿ}}}ÿýýýÿ}{{{ýûûûýÿ{{zz}ýûûúýÿ{qÐbµ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4650. ˬ
 4651. x,Zàæ ´–€ N!  @9u6?üüòysüý}ôñþz{þ|xöñÿwowùooñû}÷psïø{ôø{óëõsiuîtnøloíliæì~ûhpç}uîrwëtsêõúóknìöýøjpìü|ï{þ÷doæutï_jßtmãýxéqzéjpænræpyëcmâ|rëú~ïxp÷ù}üx|õþýòxnyzùô{íígsêneýùüørwüyòïtvqÐbx_ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4652. xˬ
 4653. àæ,Z ´Â†Hð¨ê |®wòKxxz}ýûýý}{{{}}ûúúûÿ}zz{}ÿýûû}{zxzÿýûýýÿ}zz{{ÿúøöúý{zxx{ÿýûÿ}}}}ÿÿýûý}zzz}ýýûûýÿ{zz{}}ÿÿ}}}}ÿýýûýÿÿ{}{{ÿÿÿÿ}}{zzÿûûûýÿ{zzz{ýûûûÿ{z{z{ÿýûûûÿ}{ÿýýýÿÿ}{}ÿûûýýý}{zz}qÐbÔb Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4654. ˬ
 4655. x,Zàæ ´–€ N"  à9u6?vÿìúyúöçíksötv|pzútxüwü~sèíkîîdòæ`_}óåôhóîmøîgbzêãýiîðníýgëðfûôn~øwqsÿ~õòoðë_nßþsîz{íýnùêûxykwëûuøþÿþfrçqpçijÞøhæënvp}èýlûù~ýrrðê~nþúwþþrw}ýðþpñ÷o÷ûnõøn÷önýùuòûqÐb–­ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4656. xˬ
 4657. àæ,Z ´‹‰€ Hñ¨ê®wòKÿýýýÿ}}{{}ÿýýýýÿ}{z{{ýûûûýÿ{z{}ÿýýýÿ{z{{}ýýÿÿÿ}}}}ÿÿýýÿ{{}ÿÿ}ýúûÿÿÿ{z{ÿýýýÿ}zzz}ýÿÿ}ÿÿÿýÿÿýÿÿýýûýÿÿ}}}}{z}{{}ýýýýýýý}{{{ÿûûÿÿ}ÿÿÿýÿýû}zxxx{ÿýýûû{{{zz}ýûúûÿ{zÿÿÿqÐb÷° Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4658. ˬ
 4659. x,Zàæ ´–€ N#  €9u6?köðiyìv{íýntzøéõqïöguòyyýûîúgsðzüòpýìpsï~yúýþÿþwk~éïüulÿðxýôn}îkwæþvôpwôo~ìtuï|xòÿlûînùï^yßjqá|vïvyóvríêznvy|{~û{y÷ë|mïünêÿfñüiñôkýùxè÷hïúlêôcmøüpþîþûýqúòüû|{ýýqÐbºû Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4660. xˬ
 4661. àæ,Z ´@      € Hò¨ê¼®wòKýÿýûûÿ}ÿÿ{z{ÿÿýÿÿý}xzz{ýûúú}}}{z{ÿ}}ûúûúû}zzzÿûúûÿ{z}{x}ûûÿ{zÿ}zxzx}ûÿ{ýÿ}}zzÿ{ÿýýý}{xvzÿúÿûøøúÿ{z}ÿýÿ{x}ÿ{ÿ{ý}{ÿ}ÿûøúÿzÿÿÿzz}ýýýÿ{{ÿúûÿÿýÿ}}ÿÿÿûûýû}{ÿÿ{{ÿ}ÿúûÿqÐbÿ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4662. ˬ
 4663. x,Zàæ ´–€ N$  
 4664.  9u6?þ|{÷úv{ûurûùûó|oý÷}û|uùûsüò|ùüiþíkþëkþêjwéþôñl}ñnwíõ~~}öýuûú|özk{ôýü|oûzdøíjüéýïõp÷}xâùeë{lÜ~`ä|aìú^^qñtwñÿþîíôzrøûj~ìvþíüù÷sïãøqlqõkqæpoêkoéuo}pöôqóùhüç÷xñâ÷h~qÐbÙI Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4665. xˬ
 4666. àæ,Z ´¬ú€ Hó¨ê\®wòK}ÿÿûøzvzýöú{{ÿ{}}ûöööýzvÿûzv{ûûôÿ{ûúû{zxzz{ýýúôývzýû}ÿøúzzÿzÿýýúúöøxv{ÿÿúöýÿûøøúûúývv{zÿxt}ýûúúÿúöøúýxztv{zÿúøÿ{}úôôôÿÿû}xz{{}ûøúøø}ÿûú}ÿú{{ûû}xzýýzxÿ}}ÿ{zúûýýÿqÐb4M Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4667. ˬ
 4668. x,Zàæ ´–€ N%  
 4669. À9u6?øyûúîíqfnvjqùhg|ktë}yêäàãìôslþîäÛßìæïheg^[YPNOLLRY^ñÒÍÊ¿½¿¾½ÂÊÖý`UKEB@=>@;<A;;Hcо¸²®®¯®¯·½Í^L?76559==<>>87=MÝ¿¹³¯¯´µµºÀÊ~I?>;<FPXièûKC?1,2>aȹ°­­®®±¸¾Ë÷WG<;::>qÐbô— Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4670. xˬ
 4671. àæ,Z ´è[€ Hô¨êü®wòK{}ÿ}{ÿøý}{z}ûÿ}}{ÿ{xÿúûÿý}{ûý}}{z}}zÿøúÿýÿÿúýÿúøû}zz{zz}ÿ}{{zz{{ÿúööúxtzz{ÿû{úóöúÿÿ}ÿ{{ÿ{ÿúý}ûúÿ{ÿÿ}{{ÿ}{ÿ{z}ýû}ÿýúúøûzÿûýÿÿz}ûÿÿÿýÿÿûý}z}ÿÿÿûÿ{ûööýýûûÿzxz{úóûÿqÐbT› Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4672. ˬ
 4673. x,Zàæ ´–€ N&  `9u6?CLZYOE8/-0?z½¯«ª©¬²¸»¿ÊêO=7889D[a\kY901+'/JÊ°¦¢¢¤ª´·»ÔVA516:?[áïkiM:4-&%/Y»­¨¦¦©°ÃÒÍÌÝaI?@ADQl~wùoH80+&'/Xº­¨§§¨¬·ÇÑÎÔwN<338<MÐÅÌØïI7/(.×®¦¤¤¥¨°¿ÉÈÈÔcG>=::@LTqÐbæ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4674. xˬ
 4675. àæ,Z ´Á3€ Hõ¨êœ®wòKûû{z{vzýû}}ýÿ}xx}ÿûûÿûøûøûûúû{}ýÿýÿ{{{ûûÿ}ýý{{ÿýûÿ{xz{{ýúûøøÿýýÿ}ýÿûû{{{{ÿ}ÿÿýÿ}ÿû}}ýÿýÿ{x}úÿûúýûÿýûúÿûÿz{ý}tx}ÿûöúøøÿ}ÿ{{ÿûûÿÿúýÿû}x{ÿ}}ýÿz{}}{}ýûÿ}ÿ}ÿûýý{ÿ}ÿ{qÐbyé Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4676. ˬ
 4677. x,Zàæ ´–€ N'   9u6?[QF>72/*'/Ý®§¥¥¨«³ÄçþßÖábUQLE@EQVJ@>=840)$.×®ª§££¨®¾ÝÞÉÈÝ[J@>><?TiOIOL<5/%-Ç­­®ª§¨¬»×н¼ÊñTGA=9<Jd÷_G=80,)%'>º®®¨£¥ª¯ºÄÀ½ÇgIB>=>=DaïVDC?5.,%!1Á®®«¤¡¦­»ÍÀ·¿vLJGqÐb94 Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4678. xˬ
 4679. àæ,Z ´Î›€ Hö¨ê<®wòK{ýýý{vvz}}ÿúÿÿøúÿÿ}{}}}ÿÿ}ÿ}zv{{ýúýúÿ{}úûÿûûû}{}ÿ}}ý}{{ÿøý}ÿûúû}{}}ýÿ{ÿý{{ýÿ{ýÿ{ûúÿvx}{zx{{ÿøøýÿúý{}ÿÿÿzvx{úøøôöúýýýýÿ}xx}ý}}ÿzzÿýûúÿýúÿýûxt}ÿ}ÿÿýúÿ}ýýýûÿ{ÿÿ}ýýqÐb”7 Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4680. ˬ
 4681. x,Zàæ ´–€ N(   9u6?=418BOYK???7/,'+¯¨¡£«±¹ÆȾÆP;:6.-2<K_f[NC:4.)+G¹®¯¬¦¦¬²ºÇø¼þCDE8.3DMHMSA7770*,D¸¬­«£¢¬·¼ÄÕÏËwB?G?53<HLNOJ@;73.*0®¨£§­±¹ËÎÆÓK<=>73;LWZlbG<:71,+9ϸ·°¨¦«®°¹qÐbP‚ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4682. xˬ
 4683. àæ,Z ´¹€ H÷¨êÜ®wòK{}{xýû}}zýýÿýÿýû{{xxz{ÿ{ÿûúÿûû}{ÿÿÿ{zÿû}{{{}{z{ÿÿýûûûýûûýý{{ÿ{{ÿz{ýýúøýÿý}x{ýÿz{ÿÿû{{}{{zÿýÿûúûúÿ}ý}ÿûÿÿÿ}{z{ÿýÿÿÿÿ}}}}ÿÿÿÿ}}ÿÿÿÿýýýÿ}}{}}ÿÿÿÿÿÿ}}}}}ÿÿÿÿÿ}}}}}ÿqÐb¸… Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4684. ˬ
 4685. x,Zàæ ´–€ N)  @9u6?ý»ÐH<<9209GMOhrJ==:2-.>͹¶®¦¥«¯²·½ÅÖ]F?><:9;@JQNGE>7440/>ɵ²­§¦ª®°µÀÎ×vG:8965<JOP_^KD?;744?îȾ²«ª«¬­²µ¶¿}H>82028@L[j_OHGD;549KÖ½´«ª­®­°·¼ÆsE<9415<BGNVVULB>=83qÐbvÐ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4686. xˬ
 4687. àæ,Z ´€™€ Hø¨ê|®wòKÿÿÿÿýýÿ}}}}{}}}}ÿýýÿýÿ}}{{{{ÿýýýýÿÿ}}}}}}}{}}ÿýûûûýÿ}{zz{ÿýýýýÿ}}}ÿýýýÿÿ}}{{}ýûýûýÿ}{zz}ÿûúúûýÿ{{{}ýýûûÿÿ}{{}ÿýýûûÿ}{{}ÿýýûýÿ}{{{}ÿýýýÿÿ}}{}ÿýÿýýÿ}{zz{ÿÿÿýûÿ}}{qÐbÒÓ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4688. ˬ
 4689. x,Zàæ ´–€ N*  à9u6?9KaçÁ²­¬ª¨ª¬­´ÅxI;3//38<DNWYXWOE>;;@MhÒ½´°®««®¯³¼ÔZE:2/025<JXdøàâücVMHFGL]ÝÉÀ¼·²²³³µ¼ÊåZF<8788<BHLV`glog`bZQTfïÝÎý»·µ¶º½ÁÏiNH@;:=?AHVm}ëÜàýmdXPNMLO]üãÔÉÃÂÁ¿ÁÅÅqÐb¨ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4690. xˬ
 4691. àæ,Z ´åÑ€ Hù¨ê®wòK{ÿýýýýýÿ}}}}}}}ÿýýÿ}}ýûýÿ}ÿÿ}{{ÿûûýÿ}ÿÿ{z{}ÿýýûúûÿ{xx{ÿÿýúúúý}zz{}ÿýûûý}zxz}ÿýûúúû}zvv{ÿýýúøý}xvx{ýûûúúû}zxx{ÿýúøúý{xvxz}ýúøøû}zxzz{ÿÿûúûý{zz{}ÿûúýÿzxvz}ýýûûûÿ}qÐb÷! Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4692. ˬ
 4693. x,Zàæ ´–€ N+  €9u6?ÊÙïmXMKJJLRXWYdigntor}ôôpkturúéãßÜÚÛÙÙÛßãèòukgcabccflpr{öñø|~þus{}|ýûøúwx|lkvon|ùöñîêãäçÝÝíìísvwhlmhw}mwþqnxschu_]njdzîòìàßäââèéêðò÷}úýu|zrþüsu{nfghbbiklwõïðíéêqÐb´l Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4694. xˬ
 4695. àæ,Z ´¬„€ Hú¨ê¼®wòKzz{}ÿýûûýý}zz{}}ÿýûý}{{{{}ÿÿýûýÿ}{{z{{}ýûûý}{z}ýýûûÿ}{zzzz}ûøøúûÿ{zxxz}ûúûûý}{{{}ÿýýûýÿ{{{}ÿûûûýý}{z{{{ÿÿýýýÿ}}{{}ÿÿýûûý}{{}ÿýûý}}ýýÿ}{z{ÿûýÿýý}{ÿÿÿ}ÿÿÿÿ}{}ÿýÿÿqÐbp Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4696. ˬ
 4697. x,Zàæ ´–€ N,   9u6?ìîíîñö÷û|yuu|~}øóûxxxmlqmlv}ý÷ôóðîîïîðôøÿxwsor}ýýöòø~}{sorrpvþúúõðòôöøòôüö÷{{{ssuwzxy}ytvvtux|þþüùù÷õøóòøóñûþÿxvusuwvxyz}ýý~~þ|{ÿ}}üûùö÷õóöúüý}{zwuvsswvv}ÿþøøøõqÐbêº Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4698. xˬ
 4699. àæ,Z ´6æ€ Hû¨ê\®wòKÿÿÿ}}}ÿ}{{{{}ÿÿýý}ÿýý}}ÿýÿ}{{{}ÿÿÿûýýÿÿÿ}}{zz{ÿÿûûýÿÿÿÿýûûý}{{{xxz}ÿýýýýý}{z{{ÿýúûûûýÿÿ}}}{}}}}{{zz}ÿÿûûúûýÿ{{zzÿýûûûýÿ}ÿÿ}}}{{{{zz{ÿûøøøúýÿ{vttv{ÿûøøúý}{{z{ÿÿÿqÐb4¾ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4700. ˬ
 4701. x,Zàæ ´–€ N-  À9u6?öùûþüüýýþþýýzýééÿu{tozzll}wkþìý}íñ{}øümrë{mâïhßè_åè[ìæZôæZÿç\|ç_ûåbïá`ÿåbÿågïàe~ácoÝilÒó]ÛïSpyYkûk{øýòÿöåù~äônòúmüûvóù{êõpíûiöxdô}gï}hé÷hê÷géðkèôgìõfíñhîíkñînüpqÐb¬                 Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4702. xˬ
 4703. àæ,Z ´IX€ Hü¨êü®wòKÿýûûÿÿÿýûýýÿÿÿ{xtvx}ýýýýÿ}}}{{ÿûýûûúúýýÿ}}}ÿ}}{{zxvxz{}ÿúúýÿ}}ÿýýýýýûýÿ}}ÿ}{}ÿÿÿÿ}xttx{ÿûúøøúýÿÿÿÿýýûûý}}}{zxx{}ÿÿ}{zxxz{ÿýûøøûûûúûûûûÿýÿ}{{zzzxz}ÿ}}ÿ}{}{{}ÿýýýqÐbV     Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4704. ˬ
 4705. x,Zàæ ´–€ N.  `9u6?dïûgíìk÷írùîxýözøö{ññwùöoptpöñw~övo}wmùîwr~y{ü{xz~õúùìð÷îñÿrqtlmrgkzr{özûíõùíìóïêòûíïuÿønux`gp]gv[gôb{åkõÜíä×××ØÕÙãÝêtêt^udUVVRJOTAM_@NÞdßÄÂÀ½¶¹¿·¾ÚÊàIPE:?;8?>=qÐb+W  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4706. xˬ
 4707. àæ,Z ´ª'€ Hý¨êœ®wòKúúûúûÿ}}ÿ}}}ÿ}ÿÿ}{{z{{{ÿ}{{{}ýýýûúøúúû}zzzzzz{ÿûûýýÿ{{zz{{}ÿýýÿýýýýýýÿÿ}}}{{{{{}ýøøûÿýÿ}{zz{ÿûÿÿýûý}{{}{{ÿ{zxxxvzÿúôóöøû{xvvx{úöôöøöûzvvxxzxtttrvýúöôôøûûÿxrvx}ýqÐbwZ       Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4708. ˬ
 4709. x,Zàæ ´–€ N/   9u6?HKLIMiZgÎÐÒÀ½¿¼µ¸¼·¼ÎÈÔQ_W@KM@KLCA>>829:5>OO|ƾº±®¯®­²º»¾ÚéÕWHcL=FG:5<6+07.7PM`¹»³«®¯«­¹¹ºÓmÚfDWS=CG;765.,000>KTÓ½¸³¬«¬«¬²¸¼ÈÛþmbNR^JGMC967/)-0-9SYÙº´³®ª¬¯¬°¿ÂqÐbªi       f   f      Ùõ‡   E  V]?  €üÀ¨
 4710. ´ÿÿÿÿì²É< Bq                    â             ,  AD-CAD01        qÐb?¥        Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4711. xˬ
 4712. àæ,Z ´,{€ Hþ¨ê  <®wòKûûûúøûýýûÿ{ýûztoqqqr{ûúôñôÿ{zxxz}ýûûóóöúûûûúúúøýztrtvxz}ýÿ{{}zvz}ÿûøúøû{{ûööóöóñútqqomor}ûôûûøývqnrtr{ûúøøöñíìíôúûztlgmqxzøííñîó{roqrvvzÿýúúöîìéìîïûqjbdimtûóïíïqÐb”¨       Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4713. ˬ
 4714. x,Zàæ ´–€ N0   9u6?Èä^]nMH]K>EB9/0/(*3/7z×Ʊ«ª§££¨©®ÁØv?6776:B??IA>A617/1@D[À·°ª¦¥§¦©´¼ÏC94-./3;CSùßØÜüM<7/-48>ùƸ­¨¥£¤¤©°»ö>6.*+-/7CM[ãå^WF:733;D`Ä·¯¨¤£¢£¨®ºä@4,(((,19D\æØÑÐ_GE61qÐbgó      Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4715. xˬ
 4716. àæ,Z ´Ú’€ Hÿ¨ê       Ü®wòKìï{tott{öóöøôôúûöñóñøxvtoorttûôúÿöûojilq{øíéèììíôýzzÿzqrtzzzûöéåçèôýÿoghegltøéåçìññûÿóótmvtlm{øÿÿíçèñûqekffjm}úóóöîïÿÿøûÿÿý}{rr}trûíïññø}xnmmnrÿûúïñûÿxýûíÿmx{}úqÐbµö       Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4717. ˬ
 4718. x,Zàæ ´–€ N1  @9u6?;:>äĹ­§¤£££ª³¾_:3,)+-/8DUüÝÖáZG<4257Aaκ¯ª¥¤£¥©®»ßG6.+)+/2;N`ãÍÎÝiQ?79:7DaèÀ³­©¦¥¦ª®¹ØO;0.,,/28EM_àÝîbVI?FHDXáÔÀ¶°­¬«¬±¸Á~K>311/4:=GTaìáÝàvûlT^]QlíçËÅÁ»»¼»ÁÈÎìqÐbyA
 4719.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4720. xˬ
 4721. àæ,Z ´ó‰€ I ¨ê
 4722. |®wòKöÿ}ÿ{ÿøñôýÿ}toxtoqÿö}ÿúý}xýûÿ{zÿÿzÿzÿ}{øôöñûxorzrÿzÿñïúÿxtnvúxxóóýû{vxqtzû{mrûïûýûÿý}óïôx{ÿrrvú{ûïëïôöûtoqxýÿz}úú{ÿøÿøíëíúxtzzroqtv{z}ý}xÿýôöûöÿ}úÿqtzzø}úútûö}ÿqÐbÔD
 4723.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4724. ˬ
 4725. x,Zàæ ´–€ N2  à9u6?gVHGFAEHIQ^fíáßÙÝáæ~ng\]aamýóäááÝâééýqtfdnluîéãÝÝÜÞãèïznlc^d`^mmjøö|÷ývlfia^jjlñêæÜÚÚØÚÝßäíüxnfhfclnl}ýt}yjhc___afjtúñêåãááãåéìðû~xqwwuùöúïïùûzpmihggknq~öñìéééêqÐb
 4726.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4727. xˬ
 4728. àæ,Z ´SV€ I¨ê®wòKúóïîïôïÿrrmmvxÿøóóóöÿz{}{zûññöý{zvx{ÿûúûÿÿÿ{z{{ÿûûÿx}}{{ÿýýýýûýý}ÿ}{{x}ÿ}}{}}ÿ{x}}}}ýýÿÿ}ýýÿýýýýÿýý}}{}ÿÿýý}}ÿ}{}}ÿ}}ÿÿ}}}}ÿÿýÿÿÿÿÿý}ÿÿ}ÿÿÿÿýýÿÿ}}}}ÿ}{ÿ}}ÿÿ}}ÿÿqÐb÷’
 4729.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4730. ˬ
 4731. x,Zàæ ´–€ N3  €9u6?íïøþyommmpv~øôôô÷ý|xponlmrqvüøòììêéìíïû}zoospzúþöïúùøwtullolozyûððíêííîùþ~rptor|{ÿõ÷÷òøûù~z{vstrswx|üú÷ö÷øùûþ|zxxxy~ûú÷õ÷øùÿ|{vwyvy~~ûö÷ôòøùú{ywpqspsy{üöôñïóôöþqÐbÄÝ
 4732.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4733. xˬ
 4734. àæ,Z ´Õ     € I¨ê¼®wòKÿÿ}}ÿýÿÿÿ}}}{}ÿÿýÿ}ÿ}}ÿÿÿÿýÿ}}}z}ÿ}}ÿ}}ÿÿýýýÿ}}}ÿ}}}ÿÿ}ÿÿÿ}ÿýÿÿÿÿÿÿ}ÿ}{}ÿÿýýÿýýÿ}ÿýÿÿÿ}}}{ÿ}{ÿýÿýûûÿ}}}}}ÿÿ}}ÿÿÿ}ÿ}{}ýýýúÿ}ÿ{zz{}ÿýýýûûÿýÿ}}}}{ÿýÿÿ}{{{{}ýýýûÿÿ}qÐbá
 4735.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4736. ˬ
 4737. x,Zàæ ´–€ N4   9u6?|zttwy}ûõóòïñøú~uspnooqx{}øøúïðúú~wwvssvx|ùûøëîôìôþþtosmmsswûýúíóöîø~øyszpq|uw÷üþóõøô~}ñûwumrþxyz|ôû{õõüøùüü|vz{w}ûýööü÷ú{|wrxvswwzþþþûúúúûûúûýýýÿ}|}}}~|ýþzûüvþqÐbê+ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4738. xˬ
 4739. àæ,Z ´ŠÂ€ I¨ê\®wòK{{}ýýûûýÿ}zz{}ÿÿýûý}}{{{{ÿÿýûûýýÿ}{{}}ÿýûûÿ}}{}}}ÿýûûûýÿÿ{{{}ÿÿýý}ÿ}{{{{}ÿýûúûûÿ{zzz{}ÿÿÿýÿ{z}}ÿýýýûýûý}}}{{z{}ÿýÿ}}{}ÿÿýÿ}ÿÿ}}{zzz}ÿÿúûÿÿÿ}{zx{{}ÿýÿ{ÿý{}}{ÿýÿÿqÐb4/ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4740. ˬ
 4741. x,Zàæ ´–€ N5  À9u6?ûyüûw~û}ûùÿüúûûü÷ú}ùüzû}uÿyvú}vüÿvrwÿsy÷xüíùys}òvwïû}óðøwnqðæôlguîüz{eyêkqë{ûío{ëy|îszíwxï~xôôÿ|úýz~ûzmtûntõxüõl|é÷{úøññz{ïý{êúixytòvoèûmêôcer~vüu_yçüþïíôòæúréûqÐb!z Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4742. xˬ
 4743. àæ,Z ´%§€ I¨êü®wòKúûÿý}xzÿÿÿýûû}ÿÿ{{z{}}ÿÿÿÿÿ}}}}ÿÿ}ÿýÿýýÿÿÿûýÿýÿÿÿ}{zzx{ýýûûÿ{}}zz}{zzÿÿ}ÿÿýûûÿÿÿ{ÿý}}}ÿýýúööúÿzxxxxxx{ÿÿx{ÿÿûúûûýû}ýý}{ÿ}ÿ}ÿÿýýúý{{{{}{{{ÿz{ÿ{zzz{ÿ}ýûÿýûúúÿz}ýÿqÐbU} Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4744. ˬ
 4745. x,Zàæ ´–€ N6  `9u6?nõuký}o|ð~ow|xrvùÿþùuûølyíóùùïóyõýxìûnöün{íýlöþoçócoyupnõõ~ÿm}ónxíêôzêïoîõl}wvútÿülyôö{kùîpýöyôðìënhýòihèðoæãzg^pólýðcpèxfuàÙïwíótnyùruñïüwïõpëõiüümcjïklèkrì_pßqÐb*È Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4746. xˬ
 4747. àæ,Z ´Bº€ I¨ê
 4748. œ®wòKýúûûúúÿý}ÿý{zzvvvx}xvÿûÿÿûû{zÿ}úûøóôûý}{{{}ÿ{zxqv{t{ûûøôûûúÿÿ}xxÿû}û{x}úýÿû{vzúûtvrotrzÿ}ûûñíóññ{ûøzûøÿûúÿý}{zxÿúÿ{ztorrnrÿ{vÿÿýñíêìîíïÿ{ûÿ{znotomýô{îìûýûÿxxtv{qÐbwË Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4749. ˬ
 4750. x,Zàæ ´–€ N7   9u6?øïóf}ïtüíììðéçöýupúý÷ëòr^\cTSaQQj_jäãÔÌËÆÆÊËÒÞã~g^WVSRUKJMBAG?AN_Ùǽ·¶¶¸¼¼¿ÌÚhOKFFHGLQOMMK=:;42;JÛ¿¶®­­®²³¶ÁÍwKKC>HDCWSKH@>403-,6MÇ´­¨¨ª­´µ¹ÅÌëSXPJIA@GFA@=501-,qÐbM Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4751. xˬ
 4752. àæ,Z ´¢U€ I¨ê<®wòKøññíëìíîöÿûÿqqmgrrmrzÿôïîïñôöøzon}ýrvýûúïñîèëúúöøÿ}{rommxÿtvúÿ{øø}útrvnrvúúúóïëóóìîöñîúqkfchnrûïôïëïñíîýôúxÿ{mrÿûöøîïøôözzÿzrmmoxÿýôöûöôöø}{ÿ}qmqx{zvxÿýøîíïíîý}qÐb• Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4753. ˬ
 4754. x,Zàæ ´–€ N8   9u6?2:P½­¨¥§ª°¾ÎÒÐ×é]NUUQZQLQLG@==50401?츬«¬¯¹¿ÃÁ½º»ÄÔmLGFDHMMLIB;64/-/6HË´«ª¬±½Ù{oîȾÁÉëRQMK[\e÷OD>564-.0>ǯ¨¦«±ºÌÙÚϹ¯±½^9449PêÞyD8/.2..548VÀ¬¤¥¨®»ÊÎÀ¶²¹ÓN=79=BLqÐbid Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4755. xˬ
 4756. àæ,Z ´o±€ I¨êÜ®wòK{rvtmrvm{ûúöôö}úú{vqqtvt}x{ÿÿñíééí}tÿrhnzz}úúúöøøîìøÿø}xxxqqnzÿûöîïññôöÿzÿûxxÿxxÿýøîìîíïûxtvtlimnr}ýñçæêèëö}ývmqtot}{øîïîìôöñûÿúý}{roxxýîìñîïÿvtrzzzzronoúöôíìíñqÐbµg Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4757. ˬ
 4758. x,Zàæ ´–€ N9  @9u6?OLF;778=:211;ৣ¦¬µÉþø̶­¯ÆC/-2:LuûnO?;68?7/49H¿®©¥©³½ÏeÛ»²®´Ù>2-0FýØÏ~B8328B?4.,7Ê«¢¢©µÅÖϾµ¯¯¾^;//6;Jý|cM=:<?D<1..7Ѭ¢Ÿ ª¹ßDCß¼µ¸Ý:.,/@oÛËÎ^D;7:FI:2/4[·ª§¨­µqÐbÕµ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4759. ˬ
 4760. x,Zàæ ´–€ N:  à9u6?»Âý·¶½p;0/5BSpëdMB==@FI;/./:Ò­¦¤¦­ºÂÇÉÀº»Âë>1.08IèÍÖ]A87=CC@904M»¨£¦®½ÑêÔ¾¶µ¾ü;03<Koì^QUTMKGCE@3--2N·¨¤§¬¸ÇÏÏǼ·»ÌR;57=IbìpOB;:>B@>5./>ѯ¨ª¯µº½¼º¸¸»ÌL857;F\{äÛqÐb¤Á Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4761. xˬ
 4762. àæ,Z ´™v€ I¨ê|®wòKîóóÿtvqqqtzÿøííîóÿúÿ{vÿ{lÿxxýôóöîóííýzvÿ{zvÿö}{øíçêïôïôöz}ýzûx{øÿôöøôóúúïôÿqmmqq{øíííéîíïûÿöû{}xx{zûýûÿ{zÿz}ÿtonrûöññôóïñôïzvývxÿxtÿûýôíóóóöøôóúúÿqnrzÿ}{ûóözr}ýqÐb¨
 4763.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4764. xˬ
 4765. àæ,Z ´8´€ I       ¨ê®wòKÿøîíöÿÿzotzÿ}{zzÿûxxýzzÿÿû{zzÿøÿûïÿzÿzzôöôóÿúýûxkzøôúúúúúúÿt}ývýûÿýÿÿûÿýÿz}úÿöøøôóýzz}úÿ{vÿÿtvxÿú{ô{}ú{rot}úýûý}{r}{ÿúöóôû{zÿ}ÿ{{}ý}x{ÿ}}{zxrx{ÿ}ÿûÿýýýýýÿ{ý}}ÿÿqÐb÷
 4766.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4767. ˬ
 4768. x,Zàæ ´–€ N;  €9u6?úSKIGD@<1,,7ù´¨¥¨®»ÑðãÎÀ»Àþ?647?TøÝÕÚjTOHC=4-+.:ܲª§¨«²»ÄÌƼºÄj>317A\ßá^G>>CJKE:.*.BÁ¬¦¦«´¾ÅÁ½»¼ÃßI956:D\ìæïjPJKG@=701:Z¿°®¯±²³µ¹¿ÉÎÚbH=87:C]ÛÏÔ÷QFCBBC<2.0>Ùµ«©qÐb¶N
 4769.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4770. xˬ
 4771. àæ,Z ´zဠI
 4772. ¨ê¼®wòKÿÿúûÿ}}{{{{}ýýûøúýÿ{{{}}ÿýÿ}}}}}ÿýûýÿÿ}{{{}ÿýûúúÿÿ{z{}}ýýûúûýýÿÿÿ}ÿÿýÿÿýÿÿ{{ÿúøøøú}}}{}}ýûúúûÿÿÿ}}ÿÿýûûûÿÿ{zz{}ÿýûÿ{z{}zzÿÿÿýÿýýÿÿ}}}ÿÿûýúúûÿ{xxz{}ÿûûÿýýýÿÿÿ}ÿÿqÐbR
 4773.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4774. ˬ
 4775. x,Zàæ ´–€ N<   9u6?ª­²¹ÁËËÄÅßJ;68>NõÖ×÷PC?@?=;6/.8y¸­«¬®³¸¾¿¼º½ÊcB956;EWøåú[NJFA?;2-/:ü¸­««¬®´»ÅÉÄÈïG:68=GYéÖÙüVMLG@=7.,/Cʳ­ª©ª­³¸¼ÀÌñK<9;;;<BM^_OHGIIE?;65?廯¬©ª«®¶¼¾ÄÑaB8545:?JqÐbèœ
 4776.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4777. xˬ
 4778. àæ,Z ´-Þ€ I¨ê\®wòKÿúúýÿ{{z}ûûýÿ}{}{ýû}ýûøúÿ{zxxxÿúúúû}{{z}ÿÿý}ýûûý{xvx{ÿûûûýÿ}{z{ÿÿýý}ÿýýýÿ}{xvz}ûôóôûzqnt{øñóöýxttv{ýöøýÿxvtzÿûúýûøøû}{xx{}ýûûúû}xtvx}ýøøýý}}ÿýûýÿ{zz{ûöøý{vvz{ÿúqÐb5 
 4779.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4780. ˬ
 4781. x,Zàæ ´–€ N=  À9u6?]ñðj]XNGB:/-/>⻯¬¨§©¬¯´¼ÇïB3../1:LïÔÕêe^VJA:2-.5Oñ«¨¦¦¨«¯µ¼ÏN7-++-0;NñÎËØ~cRF>7//5Hϸ¯­«©©ª­±ºÇêF5.-,-1<N}ãëóìïn^OB>@L}ͽ½¿¾¹·¶¶»ÃÍâVD><<>@ABFLU_yÝÓÓÙßèìûdYUqÐb    ë
 4782.  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4783. xˬ
 4784. àæ,Z ´n€ I¨êü®wòKøûÿxtvz}ûøøúûÿ{zz}}ÿýýýûûúýztqv{ýöôöøÿzvv{ýúúûÿýÿ{zxxzýûúööøû}vrtx}ûôôøý{xtv}ûøöúûÿzzz{}ÿûý}ÿýøøúÿxrqrvýöóöúÿxvvz}ÿûöøûÿvttt}øôôôúÿ}zxvv{ÿûúöúÿ{vx{ÿÿýûý}{{{}{ÿýqÐbUî
 4785.  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4786. ˬ
 4787. x,Zàæ ´–€ N>  `9u6?RPWlàÑÌÉÈÊÎÓ×ÚÞÞßêíîüwph_ZURPOOPQSTVX[cqúõïêééçàÛ×ÔÑÐÎÍÎÎÏÒØÞèùmc_^[XUSRPPQTTSQSWY[^evëÛÑÍÉÇÆÇÉÌÎÒØÜàí{j_ZVSTUUTTUROOMMNOSY_qëÜÓÎËÉÇÇÇÇÉËÎÔÛåøoe_^^\ZYWRONMMMNOUqÐb*9 Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4788. xˬ
 4789. àæ,Z ´ÔL€ I
 4790. ¨êœ®wòKûûÿzxz{}}{{{ÿûøöøû{vtv{ûööúÿ}{zzz}ýýûûýýý}zzvtvxÿúöøû}vqqv}ûöôöøý{zzÿûûûÿ{zzz{}ÿ{xtv{ûôôøúÿ}ÿýûûúúû}}}{{{{zzz{ÿÿýý{zvtv}öóñôú}xvx{ýúøøû}{zzz{xxz{}ýûûûÿ{{{}ýûööøqÐbu< Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4791. ˬ
 4792. x,Zàæ ´–€ N?   9u6?Z\_djröçÝ×ÐÌËÊËÌÎÑÕØÛÞáäêôykc\XVUTSSSQPPQSVY]eqôæÞÚÖÒÏÎÍÍÍÎÏÒ×Ýèôvjeb_^^]]]\]^^^^]]]\[[]_dl|îãÜØÖÕÖ×ÙÛÜÜÜÞßäéîø~yrnkgc_]\ZYWWWXZ[^bhn{òéâÜ×ÔÒÐÐÑÔ×ÙÜáê÷vlfa^]]]^qÐbB‡ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4793. xˬ
 4794. àæ,Z ´žö€ I¨ê<®wòKûýÿ{zz{}ýúöûý{vttvx{ÿûöøûýý}{{}ýûûýÿ}}}{xxz{ÿûûÿ}}zxz}ýýûýýýûøøúÿzxtvzýúúúÿzvvx}ÿûý{zz}ýúúøúûÿÿÿýûý}xrqtzýúööú}vtx}úúûÿ{{ÿýûûûý}z{ÿýûúý{xttzýøööú}xvvz}ýûûÿ}}}ÿÿqÐb•Š Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4795. ˬ
 4796. x,Zàæ ´–€ N@   9u6?^__`acdcccddejq}õìæàÝÛÙØÙÚÜßâçëîóû~ysomkigd`^]\\]^aeinvþ÷ïëèåäããááâààáàáääçëðüvkd_\ZYYZ[\_cip}øðìëêééèçæäääåæèêíð÷ÿzvrnlkjjjkklotxxz{ywwy|ýøóïîííííîðõùúüþ|yyurrqÐbbÕ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4797. xˬ
 4798. àæ,Z ´¡×€ I¨êÜ®wòKýýÿ}}ÿýûøúÿzvtvÿøôôøýztrtzÿûúûÿ}{{ÿÿÿÿÿ{{ÿúøúý}xrqvÿöñóúÿvrrv{ûøøúýÿÿ}ÿ}{xvv{ûôóöû}zvx{ýûúû{zxxz{}ýýýýýýýýÿÿ}{zzÿýúøûÿ{zxzÿûúúý}zvv{}ýýûýýûýÿýý}zxx{ÿûúûÿ}{z{}ÿûqÐbµØ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4799. ˬ
 4800. x,Zàæ ´–€ NA  @9u6?qs{ùõøùù|uqljjiinøèåããáØÕÙØÛæï{dZSPRQThö|çÞufyh_eda_bii~âãâÙÕÐÏÐÏÒÐÑßßãmiVKJ<8=53?EN׿¸³¬©­«ª¶½ÄS<3..,.7;>FGJ?=NWjÌþº´°´²­²»¿ÛWH;998<FOXKMQ6/:56MWkÆ·°®¨¤©©¨´ÍyqÐb‚# Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4801. xˬ
 4802. àæ,Z ´€ I¨ê|®wòKûý}}{{}ÿýûý}}}}ýýûûÿzvvz}ûúûý}{zz}ýûÿ}{z{}ÿÿýýý}{}ÿýûýý}zxx}úøøøý{{}ÿýý}xxxxzÿÿýýýÿÿýûúúý}xtorzýöôöøýÿ}ÿÿÿ}zxxz{{}}}}}ÿûöóóöû}vrtv}ýûûûÿzz{}ÿ}{zz{{{{}{ÿ}ÿýûøôôøqÐbÔ& Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4803. ˬ
 4804. x,Zàæ ´–€ NB  à9u6?B0+-.,5FJXçîM>>;9DKOÚ¿¶¯©¥¥¥§°¾Ú@2-++,3;D\PNV93938GLsų¬ª£¡§©¯ÅíG9736<?JIJJ70/-/16GV䬥Ÿž ¨¯ÅX<.++*-29=<A<15<<MÚÌ¿³¬«ª¨©¯¸Ã|F<:79@JNOWN93/,.39Oܽ¯ª¤¡¡ ¦¯¼ò>3,rÐbV/  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4805. xˬ
 4806. àæ,Z ´‚r€ I¨ê®wòKû}xtv{ÿûúûýýÿ}z{zxzxz{ÿ}}ÿýýÿÿýúöúý}zxvxzýûûýýýÿ}{}}ÿ}zz{ÿÿ}{}ÿýÿÿûýûûÿÿ{zzxxÿÿÿûûúúûýÿ}}{zzzz{xx{{}ýúøøûûûÿ}zzxzÿýûûûýýýûûý{xvvxzxvx{ýûøôöúûûÿ{{xvtttz}ÿûýýúúøørÐb·2  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4807. ˬ
 4808. x,Zàæ ´–€ NC   €9u6?++,08;?E>77:?HhÊÁ·¬ª¨¤¥©®¹ÛF8/--/6?KUTQI85:7:SøÓ¹®­ª¥¦­°¼mE;2/48<JQMUG61336Gó͸¬©§££¨¬¶ÚF:/+-02:IJHE:2277@å˼¬§¨¤¢§­²ÆK=6--/08EKMOC6597>aßʵ¬¬¨£¦¬­ºfH;-,/.1>EDKrÐby}  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4809. xˬ
 4810. àæ,Z ´HŸ€ I¨ê¼®wòKúý}}}{xzýýûÿýúøöúúýxrqrrv}ÿýÿÿýúøøøúÿ}{xvxzÿýûûýýûúööøú}xxvvzzx{ýýýûúûû}{xvxz}ÿýúýÿ}}ýûúúöøýzvz}ÿýûÿýû{z{ÿúúýzvtv{ÿøøÿxtx}ûóóôøÿxx}ýúôóöýÿ}ÿÿýÿý}tqotvýúÿ{xvxýúôrÐbÕ€  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4811. ˬ
 4812. x,Zàæ ´–€ ND  ! 9u6?E838:=\ÌÁ´«©©¥¥¬°¹ìB:1-.48@W[RJ;1025=YØÀ±«©¦£¥«¯½tC8/.25:EKLE;5/07=Rѽ´¬¨¨§§«±½äG81./5=DNUL?5/./6Abʸ®¨¦¤£¥«µËN:2.-/4<IS^O?:438>Mßø®ª©¨§«±½ãH:30/5=DMVUE83117B[rÐb•Ë  Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4813. xˬ
 4814. àæ,Z ´Ey€ I¨ê\®wòKôûýzzvzûöíïöûxzýÿøöýÿvrqov{}zvttxÿûûôû}ýzûûöóóøÿ{vv{ÿôøý{qorrttxqtxxzÿûôúú{týøññîíñý{z{ýúøý{zxtqvÿ}ÿ{tvt{ýúøûûûýûôïïñöý{zÿøóû{xronvv{ûûûûûÿÿÿÿÿ}zzxx}ÿûýýýýýûûýÿrÐbõÎ  Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4815. ˬ
 4816. x,Zàæ ´–€ NE  !À9u6?Ï»±¬©§¥§¬³ÂlB81//39?IOND<659>Møξµ¯­ª©«­³¿ÞO?8558;?FHIC93238AYÚö®¬©§§«¯¸ÊjJ<54348=>>A>9:>DMoÛÍÁº¶²¯®®±·¾Î÷QC=<<=?AB?=;646:@PõϹ³°®­®¯µ½ÉÛhTLHGGGECA?<;99;>EP_írÐb· Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4817. xˬ
 4818. àæ,Z ´ú     € I¨êü®wòKýÿ}ÿ{{}{}}ÿÿÿ}ÿÿÿÿ}}{zz{{z{{z{}ÿúúúúúûûûýý}{{zzz{{}}{{{z{{ÿÿûûûûýýÿýÿÿÿýÿ}}}}}ÿ}ÿÿ}}}}{{}{{}}{{{}ÿýýýýýÿ}ÿÿ}}ÿÿÿÿýÿÿÿÿ}}}}{}}}}ÿÿýýýûÿÿ}{zz{}}ÿÿýýÿýýýÿýýÿ}}{z{{rÐb Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4819. ˬ
 4820. x,Zàæ ´–€ NF  "`9u6?ÔÊýº¸·¸»¾ÁÆÍÖãl[VOJIHB?@><>DIO_üæÚÑËÆÁ¾½½½¾ÀÅËÓánWNKIEC@?ACCDFJO[ixíÝÔÏʾ¾½½¿ÄÉÏÞðoZQNIHKLKKMMLNOQX^gsùáÙÔÌÈÇÅÄÆÌÏÑÜîüh[[ZTQRONQRPU\]_{íöìßÞßÞÜÚÙØ×Ö×Ûßâêó}lb^rÐbÜg Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4821. xˬ
 4822. àæ,Z ´ßÈ€ I¨êœ®wòK}ÿýýýýýÿ}{}}ÿýýýÿ}}}{{}}ÿÿÿ}{{{}ÿýûûýÿÿ{zzz}ÿýûûýÿ}{{}ÿÿÿÿÿ}ÿÿÿýýûûýÿ}{xz}}}}ÿÿÿÿÿ}{{ÿÿÿýýÿÿ}}}}ÿ}}ÿÿÿ{{}ÿûýûúý}zzz{}ÿÿ}ÿýýÿ}ÿýýÿýý}{zxxz}}}ÿýýýýýÿÿÿ}}ÿÿÿÿÿýýûûrÐb5k Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4823. ˬ
 4824. x,Zàæ ´–€ NG  # 9u6?][ZZ[]`dihj|piz|qþñôõëàããÚÚãéäßçýý}púñ~÷}ih`]^\]c`cooqñöúãâêäéú÷äã÷èáüôçù}ï~dlydiükbsvemúihó{oïî}ñäìôæéùíìþþô|lvzhkÿ~xûøqwñwqøwvõzsùóñôøô÷úúyyþrlpsv|}öïúûñõöóýyrÐbûw p  p     À?ÕcUš   E``sL  @nžÀ¨
 4825. ˬ
 4826. ðÄ L˜ OPTIONS sip:1@192.168.10.240:1025;line=kgyqpnkz SIP/2.0
 4827. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.2:5060;branch=z9hG4bK544a06fa;rport
 4828. Max-Forwards: 70
 4829. From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.10.2>;tag=as5199d840
 4830. To: <sip:1@192.168.10.240:1025;line=kgyqpnkz>
 4831. Contact: <sip:Unknown@192.168.10.2:5060>
 4832. Call-ID: 33f0cf2f115ef42102e38b6c3c822800@192.168.10.2:5060
 4833. CSeq: 102 OPTIONS
 4834. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 4835. Date: Thu, 24 Feb 2022 18:37:38 GMT
 4836. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 4837. Supported: replaces, timer
 4838. Content-Length: 0
 4839.  
 4840. rÐbÞ¯ p  p     À?ÕcUš   E``õ0  @í$À¨
 4841. ˬ
 4842. …Ä L˜5OPTIONS sip:3@192.168.10.133:2048;line=e476qysu SIP/2.0
 4843. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.2:5060;branch=z9hG4bK781c01c4;rport
 4844. Max-Forwards: 70
 4845. From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.10.2>;tag=as00508952
 4846. To: <sip:3@192.168.10.133:2048;line=e476qysu>
 4847. Contact: <sip:Unknown@192.168.10.2:5060>
 4848. Call-ID: 280c8054043ae4655f3df424448948b7@192.168.10.2:5060
 4849. CSeq: 102 OPTIONS
 4850. User-Agent: FPBX-2.11.0(11.10.2)
 4851. Date: Thu, 24 Feb 2022 18:37:38 GMT
 4852. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
 4853. Supported: replaces, timer
 4854. Content-Length: 0
 4855.  
 4856. rÐb÷µ Ø   Ø        6ªz   E  È  @ @£ºÀ¨
 4857. xˬ
 4858. àæ,Z ´i$€ I¨ê<®wòKý}{{z{}}ÿýýýÿ}{{{}}}ÿýÿÿ{ÿÿÿÿ}ÿÿ}}}}}}ýÿÿ}}ÿÿ}ÿÿÿ}ÿÿýýýýýýýÿ}}{}{{{}ÿ}}}{{z{{ÿÿÿýûýýýÿýÿýûý}ÿ{{z{ÿÿýýýý{}ÿ}}}ÿÿÿýûúûûýÿ}ÿÿ}zxxx{ÿÿÿýúúýÿ}{{{{}}ÿÿÿÿ}{ÿýýýûûÿ}ÿÿÿrÐb¹ Ø   Ø      À?ÕcUš   E¸ È  @ @£¢À¨
 4859. ˬ
 4860. x,Zàæ ´–€ NH  # 9u6?zz{~~|þÿ}òò}÷öwv|yw|ylo|pqýytûîö~îö}åèvùòvxý{ss{trú}tóópo~|nv÷{uøï||êösïòuúùvz~ù}ipøwüómuón|ímuívrñìðvtüýóîýùï}uò÷nzûimõ~tv{üyûìzsûjkæäþþøqûæ{}Þìkøèw]iómtîkkîuhrÐb$æ —  —       LÂi   E ‡  @ @¡îÀ¨
 4861. …À¨
 4862.  ÄsèuSIP/2.0 200 OK
 4863. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.2:5060;branch=z9hG4bK781c01c4;rport=5060
 4864. From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.10.2>;tag=as00508952
 4865. To: <sip:3@192.168.10.133:2048;line=e476qysu>
 4866. Call-ID: 280c8054043ae4655f3df424448948b7@192.168.10.2:5060
 4867. CSeq: 102 OPTIONS
 4868. Contact: <sip:3@192.168.10.133:2048;line=e476qysu>;reg-id=1
 4869. User-Agent: snom300/8.4.32
 4870. Accept-Language: en
 4871. Accept: application/sdp
 4872. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
 4873. Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
 4874. Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
 4875. Content-Length: 0